Institucije: Kuće se ruše samo uz saglasnost vlasnika

28 Feb 2013

Postoji mogućnost da se kuće i parcele građana zamene novom zgradom, nakon što vlasnik svojom voljom pristane na njenu prodaju budućem investitoru

Na osnovu predloženog plana, postoje?e porodi?ne ku?e se ne ruše ukoliko je na njihovom mestu planirana višespratnica, ve? samo ako se na to odlu?e vlasnici ku?a i parcela, saopštili su danas Direkcija za izgradnju grada i Zavod za urbanizam Grada Subotice.

“Apsolutna je neistina tvrdnja da ?e, na osnovu budu?eg urbanisti?kog plana, ku?e gra?ana biti srušene. U proteklom periodu su gra?ani namerno dezinformisani od strane razli?itih neformalnih organizacija i pojedinaca. Niko ne može da natera gra?ane da prodaju svoje ku?e ukoliko to ne žele”, piše u saopštenju.

Dodaje se da postoji mogu?nost da se ku?e i parcele gra?ana zamene novom zgradom, nakon što vlasnik svojom voljom pristane na njenu prodaju budu?em investitoru, uz cenu postignutu u dogovoru sa kupcem.

U minimalnom broju slu?ajeva ?e se na osnovu utvr?enog opšteg javnog interesa, pristupiti otkupu ku?a uz pravednu nov?anu isplatu vlasnika, navodi se u saopštenju.

Gra?ani Subotice su 19. februara na javnoj raspravi ponovili zahtev da se odbaci regulacioni plan, kojim je navodno predvi?eno rušenje više od 1.000 ku?a u centru Subotice.

Docentkinja na Gra?evinskom falkultetu u Subotici Viktorija Aladži? je tada kazala da gra?ani nisu dobili odgovor na pitanje koliko je ku?a predvi?eno za rušenje, iako se, uvidom u plan, vidi da se veliki broj privatnih ku?a predvi?a za rušenje.

Gra?ani su u punoj sali Gradske ku?e povremeno u znak protesta lupali nogama o pod zahtevaju?i da se predsednik nadležne gradske Komisije za planove Nebojša Janji? povu?e s tog mesta, jer je pod krivi?nom istragom i optužili ga da zastupa interese “tajkuna”, a ne gra?ana.

Janji? je bio pomo?nik bivšeg republi?kog ministra za prostorno planiranje Olivera Duli?a i zajedno s njim je osumnji?en za zloupotrebu službenog položaja.

(Autonomija) 

Podelite ovu stranicu!