Indijske surogat majke

17 Feb 2013

Praksa surogat majčinstva je u zapadnim zemljama često zabranjena. Ali u Indiji to nije slučaj. Tamo mnoge žene pristaju na surogat majčinstvo kako bi zaradile novac i sebi i svojoj porodici obezbedile bolju budućnost

O surogat maj?instvu u indijskoj javnosti je prvi put po?elo da se govori u maju 2004. godine. Tada su mediji objavili pri?u o jednoj 47-godišnjoj baki koja je u saveznoj državi Gurajat, umesto svoje ?erke, rodila blizance. Ono što mnogima u Indiji do tada još nije bilo poznato je da je surogat maj?instvo dozvoljeno i legalno još od 2002. godine. Od tada je ova praksa po?ela da se širi munjevitom brzinom. Mnoge žene su u tome videle šansu da zarade novac i obezbede budu?nost sebi i svojoj familiji – prvenstveno deci. U me?uvremenu se surogat maj?instvo razvilo u jednu izuzetno isplativu privrednu granu. Prema podacima indijskog Udruženja industrije, na ovaj na?in je tokom 2012. godine zara?eno oko 1,5 milijardi evra.

U najve?em delu Evrope surogat maj?instvo je najstrože zabranjeno. Tako je i u Nema?koj. Prema navodima ovdašnjeg Ministarstva spoljnih poslova, ukoliko neki par odlu?i da u Indiji angažuje neku surogat majku i na taj na?in dobije dete, mora da zna da to dete nema pravo na nema?ko državljanstvo.

Samo zahvaljuju?i Indiji postali smo roditelji!

Uprkos svemu, mnogi ljudi širom sveta koriste mogu?nosti koje im se nude u Indiji. „Deca koja se kod nas ra?aju odlaze u SAD, Kanadu, Australiju, Irsku, Španiju, Japan, Norvešku, Švedsku, Izrael, Argentinu, Brazil i Kubu“, kaže lekarka Šivani Sahdev Gour koja zajedno sa svojim suprugom u Nju Delhiju vodi kliniku „Surrogacy Center India“ – kliniku specijalizovanu za surogat maj?instvo.

Jedan od klijenata ove klinike bio je i Natan iz Australije. „Indiji možemo da zahvalimo što smo postali roditelji de?aka i devoj?ice“, kaže Natan. Nakon što je šest godina bio u vezi sa svojim partnerom, odlu?ili su da usvoje dete. Ali, to je u Australiji izuzetno teško i komplikovano, s obzirom da i nema dece koja ?ekaju na usvajanje. Njihov je izbor prvo pao na surogat maj?instvo u Australiji, ali i taj put se pokazao izuzetno složenim. „Zakonski nije uopšte jasno šta je dozvoljeno a šta ne. Primera radi, nigde ne piše da je to zabranjeno, me?utim kažnjivo je da se plati žena koja bi za nekog drugog rodila dete“, pri?a Natan. Kada su saznali za mogu?nosti koje im se nude u Indiji, odlu?ili su da potraže pomo? u ovoj zemlji. Celi proces je trajao dugo i na kraju ih je i koštao oko 30.000 evra, ali kako tvrdi Natan – isplatilo se!

Medicinski turizam

Direktor klinike u Nju Delhiju, Višal Dut Gour, kaže kako mese?no primaju izme?u 400 i 500 zahteva iz inostranstva. Otkako su otvorili kliniku, 2008. godine, ovaj lekar je pomogao 500 surogat majki da na svet donesu dete, odnosno, decu. „Ve?ina interesenata nam se obra?a direktno preko interneta, ali ima i onih koji nas kontaktiraju preko turisti?kih agencija specijalizovanih za tzv. medicinski turizam“, kaže Dut Gour.

Na stranici ove klinike stoji kako njihove surogat majke tokom trudno?e dobijaju i smeštaj „na nivou hotela s pet zvezdica, a budu?i roditelji tokom boravka u Indiji na raspolaganju imaju i privatni automobil s voza?em, hotelski smeštaj i mogu?nost kupovine“. Ovakav jedan „paket aranžman“ košta najmanje 17.000 evra. Koliko od toga dobijaju surogat majke, to zavisi od iskustva same žene. „One koje pristaju na trudno?u prvi put dobijaju samo ?etvrtinu sume. Uprkos tome, to je za njih jedna velika svota novca. Statisti?ki gledano, oko 80 odsto Indijaca godišnje zaradi izme?u 300 i 600 evra“, kaže on.

Siromaštvo i novac

Lekari poput Višala Duta Goura znaju da žene na maj?instvo pristaju prvenstveno iz finansijskih razloga. Prema mišljenju saradnika organizacija za humanitarnu pomo?, one to ?ine budu?i da im zbog bede i siromaštva u kome žive ne preostaje ništa drugo.

Jedna od njih je i 29-godišnja Bena Devi iz savezne države Utar Pradeš iz centralne Indije. Trenutno je u sedmom mesecu trudno?e. Njen suprug je po zanimanju kroja? i njegova mese?na primanja jedva da pokrivaju osnovne troškove ?etvoro?lane porodice. Stoga je surogat maj?instvo na koje je Bena pristala i te kako dobrodošlo. Od po?etka trudno?e, ona prima mese?no 12.500 rupija (oko 175 evra). Kada dete do?e na svet, ona ?e dobiti još jednu ve?u svotu novca, iako za sada, kako kaže ne zna ta?no koliko ?e to biti. Ali zato ve? sada jako dobro zna šta ?e u?initi s novcem – svojoj deci ?e omogu?iti bolji životni po?etak, školovanje i jednog dana neko bolje zanimanje.

Tokom trudno?e ona zajedno s porodicom živi u blizini spomenute klinike. Pri tome je za razliku od mnogih drugih zaista imala sre?e. Oni naime stanuju u jednom malom stanu. Ve?ina drugih žena tokom trudno?e dobija smeštaj u malim sobicama, odvojene su od porodice i daleko od doma. „Ovakva praksa zaista nije dostojna ?oveka“, kritikuju organizacije za poštovanje ljudskih prava.

“Sve to ?inim samo zbog dece”

Žene u Indiji mogu da postanu surogat majke samo ako ispunjavaju odre?ene uslove: ne mogu da budu starije od 35 godina i moraju ve? da imaju sopstvenu decu. Lekari tvrde da je ovaj drugi preduslov zapravo garancija da tokom trudno?e ne?e biti komplikacija. Ali kriti?ari tvrde da na ovaj na?in klinike samo žele da osiguraju da žene tokom trudno?e ne?e razviti posebno duboka ose?anja za dete zbog ?ega bi nakon ro?enja ?ak mogle i da se predomisle i odlu?e da zadrže dete.

Bena Devi tvrdi kako tako nešto njoj ne može da se dogodi. „To nije moje dete. Sigurno ?u mo?i da ga predam roditeljima. Ovo ?inim samo iz finansijskih razloga“, kaže ona. Što se ti?e para koji ?e dobiti dete, ona ih je upoznala, ali samo na kratko. O njima ne zna ništa osim da su bele boje kože i da su s njom govorili engleski. „Osim ‘thank you’ (hvala) ionako nisam ništa razumela“, kaže Bena. S njima ?e se susresti tokom predaje deteta, a onda mora da se zajedno sa porodicom vrati ku?i, u svoje selo. Ona ve? sada kaže kako može da zamisli da ponovo pristane na surogat maj?instvo ukoliko joj ponestane novca.

(Iša Batia/Željka Telišman, Deutsche Welle)

Podelite ovu stranicu!