INĐIJA: Ukrštanje puteva i entuzijazam

03 Jul 2015

Inđija dobro koristi svoj geografski položaj za privlačenje stranih investicija, ali i donacija – Apliciranje na evropskim konkursima i realizacija projekata zavisi i od entuzijazma zaposlenih – I ovde se žale na nedostatak stručnih kadrova

Serijom tekstova pod zajedni?kim nazivom Evropa u Vojvodini, Nezavisno društvo novinara Vojvodine predstavlja vam rezultate istraživanja iskustava i kapaciteta vojvo?anskih lokalnih samouprava u privla?enju sredstava iz evropskih fondova. Cilj NDNV-a je da se ukaže na zna?aj evropskih projekata za gra?ane Vojvodine, ali i da se nazna?e problemi koje naše lokalne samouprave imaju u izuzetno bitnom, ali i kompleksnom procesu kreiranja, pripreme, apliciranja i realizacije evropskih projekata.


Opština In?ija nalazi se u Sremu, na južnim obroncima Fruške gore. Na površini od 384 kvadratnih kilometara živi oko 47 hiljada stanovnika razli?itih nacionalnosti. Zajedno sa Srbima, koji ?ine ve?inski narod, na teritoriji opštine žive Hrvati, Ma?ari, Slovaci, Ukrajinci, Romi, Makedonci, Rusini, Rusi, Bošnjaci, Bugari, ?esi i drugi.

Raspore?ena u 11 naselja: In?ija, Beška, Novi Slankamen, Novi Karlovci, Kr?edin, ?ortanovci, Maradik, Ljukovo, Stari Slankamen, Jarkovci i Slankamena?ki Vinogradi, opština In?ija je smeštena na pola puta izme?u Beograda i Novog Sada, na mestu gde se ukrštaju zna?ajni evropski koridori – autoput E-75 i reka Dunav. Sve to ?ini njen turisti?ko-geografski položaj veoma povoljnim.

In?ija je ujedno i železni?ka raskrsnica Srema. Kroz In?iju prolazi železni?ka pruga Beograd-Novi Sad-Subotica, te Beograd-Stara Pazova-Ruma-Sremska Mitrovica. Pored In?ije prolazi i me?unarodni auto-put Beograd-Novi Sad-Subotica-Budimpešta. Ova opština je od 2007. godine realizovala nekoliko zna?ajnih evropska projekata, bilo kao partner, bilo kao nosilac projekta. Izdvajamo neke.

Separacija papira i pet ambalaže

Cilj ovog projekta bila je modernizacija komunalnih usluga separacijom ekonomski opravdanih sirovina. Implementacija ovog projekta sastojala se od dve faze. Prva, pilot faza, realizovana je u okviru Exchange 1 programa, a druga faza bila je je nastavak projekta i nju je finansirala opština In?ija. U okviru prve faze podeljeno je 750 kanti od 140 litara privrednim subjektima u centru grada, kao i 60 kontejnera za stambene objekte za kolektivno stanovanje i javnim ustanovama u In?iji.

Druga faza je otpo?ela stupanjem na snagu Odluke Skupštine opštine In?ija, izglasane 1. januara 2007. godine, kojom se uvode obavezna separacija, kao i kazne na celokupnoj teritoriji opštine. U opštini In?ija istakli su tada da je odluka doneta po uzoru na pravno regulisanje te oblasti u EU. U okviru ove faze, projekat separacije se proširio i na ostalo stanovništvo, a podeljeno je još kanti od 140 litara i vre?e za sme?e.

U opštini su istakli i da je važnost ovog projekta u zaštiti životne sredine, smanjivanju koli?ine deponovanog otpada, a prodajom se ostvaruje prihod, koji ?e se koristiti za dalje unapre?ivanje komunalne delatnosti. Ukupan budžet ovog projekta iznosio je 101 hiljadu evra, a u?eš?e opštine In?ija iznosilo je 15 odsto.

Efikasno upravljanje imovinom u opštinama Stara Pazova i In?ija

Od februara 2014. godine do februara ove godine realizovan je i projekat efikasnog upravljanja imovinom u dve opštine, koji je finansirala Evropska komisija u okviru Exchange 4 programa. Doma?i partneri u projektu bili su Stalna konferencija gradova i opština, opština Stara Pazova, opština In?ija, Direkcija za izgradnju opštine Stara Pazova i Direkcija za izgradnju opštine In?ija.

U opštini In?ija su naveli da su planirani i postignuti rezultati ovog projekta podsticaj lokalnom ekonomskom razvoju, odgovorno i transparentno upravljanje imovinom lokalne samouprave, unapre?enje uslova za investiranje i poslovanje i ve?i prihod u budžetu lokalne samouprave.

Ukupna vrednost projekta je 148.686,61 evra od ?ega EU finansira 85 odsto, odnosno 126.374, 95 evra, a ostalo je doprinos dveju opština.

Predstavnici_Opstine_Stara_Pazova_i_Indjija_efikasno upravljanje imovinom

Posebno uspešan projekat: Predstavnici dve lokalne samouprave prezentuju projekat “Efikasno upravljanje imovinom u opštinama Stara Pazova i In?ija”

Projekat se bavi uspostavljanjem šeme upravljanja imovinom i razvojem sistema upravljanja imovinom i povezivanjem sa opštinskim GIS-om, ?ija ?e osnova biti tako?e kreirana iz ovog projekta.

Na završnoj konferenciji pomo?nik predsednika opštine In?ija Dejan Jeki? rekao je da se kroz projekat popisalo 58 objekata koje poseduje opština In?ija.

– Me?u tim objektima su i neke stambene zgrade i poslovni objekti. Recimo, imamo podatak da postoji 106 stanova koji spadaju u „socijalne“, ali trenutno su to objekti kojima raspolaže opština In?ija. Pored toga smo poslali i obradili oko 1.400 NEP obrazaca prema Republi?koj direkciji za imovinu. Stvorili smo informacionu osnovu da se svi ti podaci saberu u jedan sistem – kazao je Jeki?.

Ujedno, u opštini In?ija ovaj projekat izdvajaju kao posebno uspešan.

eEnviPer

eEnviPer je servis eUprave koji podržava celokupan proces izdavanja saglasnosti na studije o proceni uticaja na životnu sredinu i jedna je od glavnih sistemskih mehanizama države u zaštiti životne sredine. eEnviPer servis je instaliran i pokrenut u opštini In?ija kao jednom od pet evropskih pilot partnera. Platforma (http://eenviper.eu/) obezbe?uje sve neophodne funkcionalnosti za sve u?esnike u procesu: organe državne uprave, investitiore, konsultante i gra?ane i omogu?ava efikasniju, bržu, transparentniju i kvalitetniju proceduru.

iscope-eenviper

eEnviPer: Ka efikasnijoj, bržoj, transparentnijoj i kvalitetnijoj upravi

Doma?i partneri u ovom projektu, ?ija je realizacija trajala od 2011. do prošle godine, bile su opština In?ija i kompanija Evrogeomatika, a strani partneri su bile kompanije i institucije iz Gr?ke, Italije, Belgije, Turske i Hrvatske.

Ukupna vrednost ovog projekta je 16.599.186,00 dinara, a opština In?ija u?estvovala je sa 8.299.593,00 dinara.

Izrada prethodne studije opravdanosti sa generalnim projektom integralnog sistema za navodnjavanje regiona Srem

Projekat je realizovan od septembra 2013. do kraja prošle godine. Doma?i partneri su bili RRA Srem, kao nosilac projekta, Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo i opština In?ija. Saradnici u projektu su bili i grad Sremska Mitrovica, opštine Ruma, Pe?inci, Irig, Stara Pazova, Šid, Javno vodoprivredno preduze?e Vode Vojvodine, Hidrosrem i Galovica.

U opštini In?ija su istakli da je u okviru projekta ura?ena bazna dokumentacija, koja je po doma?im zakonima neophodna za realizaciju i investiranje u sisteme navodnjavanja. Tako?e, dodali su, dokumentacija razvijena u ovom projektu u svemu odgovara i zahtevima me?unarodnih donatorskih i finansijskih institucija i kao takva bi?e osnov za potencijalnu me?unarodnu finansijsku pomo?, zajmove i razvojne kredite za ulaganje u sisteme navodnjavanja u Sremskom okrugu.

S obzirom na to da se radi o regionalnom konceptu navodnjavanja celog Srema, što obuhvata 220 hiljada hektara obradivih poljoprivrednih površina, projektom su definisane i etape odnosno faznost izgradnje sistema po opštinama, odnosno faznost izgradnje primarne infrastrukture navodnjavanja sa glavnim vodozahvatima na Dunavu i Savi i akumulacija na Fruškoj gori, za koje ?e biti nadležni regionalni i nacionalni nivoi institucija. U in?ijskoj lokalnoj samoupravi su istakli da je na osnovu ovog projekta upravo zapo?eta i izrada Prostornog plana navodnjavanja regiona Srema, što ?e u potpunosti omogu?iti brzo osloba?anje finansijskih sredstava i ulaganje u savremenu poljoprivredu u Sremu.

Ukupan budžet ovog projekta iznosi 423.500,00 evra, a budžet opštine In?ija iznosi 135 hiljada evra.

EU uložila 2,4 miliona evra u vodovodni sistem

U decembru 2008. godine u In?iji je sve?ano pušteno u rad postrojenje za preradu vode. Vrednost ove investicije bila je oko 7,6 mil EUR, a 2,4 miliona EUR investirala je Evropska unija, dok je ostatak obezbe?en iz bužeta opštine In?ija (680.000 EUR), Fonda za kapitalna ulaganja Vojvodine (2,7 miliona EUR) i iz sredstava Nacionalnog investicionog plana (1,4 miliona evra).
Postrojenje ima kapacitet od 150 l/s, koji ?e zadovoljiti potrebe stanovništva za pitkom vodom u projektovanom periodu i poboljšati fizi?ko-hemijski kvalitet postoje?e vode.
Ova kapitalna investicija ostvarena je u okviru projekta “Water treatment plant in In?ija and replacement of well pumps”, koji je sproveden 2007. i 2008. godine, a podrazumevao je rekonstrukciju vodovodnog sistema.

Projekti zavise i od entuzijazma zaposlenih

U opštini In?ija su ocenili da je specifi?an problem, uo?en pri realizaciji svih projekata, taj što oni ?esto u velikoj meri zavise od entuzijazma trenutno zaposlenih lica koji rade na tim poslovima.

–?esta fluktuacija ovakve specifi?ne radne snage stvara diskontinuitet pra?enja i ostvarivanja maksimalnih rezultata realizovanih projekata. Tako?e, nema ni jasnog pra?enja akcionih planova strateških dokumenta i godišnjih prioriteta – objasnili su u lokalnoj samoupravi.

Nedostatak obu?enih kadrova, dodali su, stvara situaciju da projekte rade i realizuju eksterni saradnici, a da zaposleni budu samo loši “prevodioci”. Kako su napomenuli, drugi problem je što ne postoji unificirana evidencija i baza realizovanih projekata sa jasnim indikatorima uspešnosti, povezana sa akcionom planovima strateških dokumenata.

Projektni timovi i platforma za umrežavanje

Na pitanje da li su i na koji na?in ovi problemi prevazi?eni, u Opštinskoj upravi su istakli da su formirali “projektni tim opštine” na nivou svih odeljenja, javnih preduze?a i ustanova, sa ciljem bolje komunikacije svih aktera sa “jedinicom za projekte” u sklopu kabineta predsednika.

–Ova jedinica prati sve konkurse, obaveštava ?lanove „projektnog tima“, priprema aplikacije, ažurira stanje projektnih aktivnosti svih odeljenja, ustanova i javnih preduze?a – objasnili su u Opštinskoj upravi.

Kako su istakli, drugi korak je u toku, a to je formiranje veb-platforme, u koju ?e biti uneti svi akcioni planovi usvojenih strateških planova i koja ?e povezivati ciljeve akcionih planova sa projektima, kojima se aplicira.

–Svi ?lanovi „projektnog tima“ ?e imati svoje naloge i na mese?nom nivou ?e ažurirati aktivnosti iz svoje oblasti, ustanove ili javnog preduze?a. Na taj na?in ?e se u svakom momentu znati stanje i statusi projekata, kao i izveštaji u odnosu na godišnje planove. Ovaj model ?e unaprediti i planiranje, naro?ito u kontekstu programskog budžetiranja – objasnili su u in?ijskoj lokalnoj samoupravi.

U narednoj fazi razvoja ovog koncepta, dodali su, bi?e uklju?eni i aktivni ?lanovi organizacija civilnog društva. Ujedno, pored zvani?nog portala Lokalno-ekonomskoj razvoja (www.lerindjija.rs) , na novoj platformi ?e se postavljati i izveštaji, kao i detaljnije informacije o projektima.

Komentarišu?i transparentnost efekata i koriš?enja sredstava evropskih fondova, u Opštinskoj upravi su ocenili da ona nije na zadovoljavaju?em nivou, jer se sve svodi na nivo objavljenih vesti, pisanih ?esto “nejasnim jezikom” za širu zajednicu.

To potvr?uje i ?injenica da su se gra?ani In?ije, u najve?oj meri, izjasnili da je najpoznatiji prekograni?ni projekat te opštine Sistem 48.

Maja Živanovi?

(Tekst je nastao kao deo projekta „Pregled, analiza i predstavljanje realizovanih projekata lokalnih samouprava na teritoriji AP Vojvodine finansiranih od strane EU u periodu 2007-2013“, koji sprovodi Nezavisno društvo novinara Vojvodine, a finansira Pokrajinski sekretarijat za me?uregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu. Sadržaj priloga je isklju?ivo odgovornost realizatora projekta i ni na koji na?in ne odražava stavove i mišljenje Sekretarijata.)

Podelite ovu stranicu!