Inđija: Prekršen Zakon o javnim preduzećima

16 Jul 2017

VOICE: Da li će neko krivično odgovarati?

U opštini In?ija je prekršen Zakon o javnim preduze?ima, pokazalo je istraživanje Vojvo?anskog istraživa?ko-analiti?kog centra (VOICE).

Milan Radi?, koga je imenovala vladaju?a Srpska napredne stranka za v.d. direktora JKP Komunalac, nije ispunjavao Zakonom propisane uslove za tu funkciju. I pored toga, Radi? je godinu dana rukovodio in?ijskim Komunalcem. Za to vreme, odbornicima u Skupštini opštine In?ija obratili su se radnici tog javnog preduze?a traže?i smenu vršioca dužnosti direktora zbog, kako su naveli, bahatog ponašanja.

Tako?e, zakonske uslove nije ispunjavao ni Dušan Lemai? koji je u prethodnih godinu dana bio v.d. direktora JP “Ingas” dok je Iliji Trbovi?u dosadašnjem v.d. direktoru ustanove “Sportski centar” produžen mandat iako Zakon o javnim preduze?ima kaže da isto lice ne može biti dva puta imenovano za vršioca dužnosti direktora

Imenovanje v.d. direktora mimo Zakona

Na sednici Skupštine opštine In?ija, koja je održana 17. juna prošle godine, odlukom ve?ine, koju ?ine odbornici Srpske napredne stranke, imenovani su direktori javnih preduze?a i ustanova ?iji je osniva? opština In?ija  Svi direktori su imali funkciju vršioca dužnosti.

Za vršioca dužnosti direktora ustanove „Sportski centar“ imenovan je tada Ilija Trbovi?, za v.d. direktora Direkcije za izgradnju Zoran Mili?evi?, za v.d. direktora JKP „Vodovod i kanalizacija“ Dragoljub Trifunovi?, za v.d. direktora JKP „Komunalac“ Milan Radi?, za v.d. direktora „Ingas“ Dušan Lemai? i za v.d. direktora „Ingrin“ Mom?ilo Maleševi?.

Za obavljenje funkcije vršioca direktora jednog javnog preduze?a potrebno je, pored fakultetske diplome, pet godina iskustva na mestu sa visokim obrazovanjem i tri godine prakse na poslovima koji su povezani sa javnim preduze?em.

U radnoj biografiji, u koju je VOICE imao uvid Milan Radi? je napisao da je u tom periodu imao dve godine radnog iskustva u JKP “Komunalac” i dve godine u Osnovnom sudu Sremska Mitrovica. Me?utim, rad u Osnovnom sudu u Sremskoj Mitrovici nikako ne može da se okarakteriše kao radno iskustvo jer je re? o stažiranju nakon završenih studija. Našoj redakciji je potvr?eno da Milan Radi? nije bio zaposlen u Osnovnom sudu Sremska Mitrovica.

Radnici Komunalca tražili smenu v.d. direktora

U proteklih godinu dana, dok je Radi? bio na funkciji vršioca dužnosti direktora JKP Komunalac, u radu tog javnog preduze?a zabeleženo je niz nepravilnosti o ?emu je ranije pisao VOICE u tekstu Posao za vlasnike firmi bliskih naprednjacima.

U tekstu se, izme?u ostalog,  navodi da je Ugovor prilikom raspisanih Konkursa za javne nabavke JKP Komunalac, naj?eš?e dodeljivan firmi DSD Trade ?iji je vlasnik istaknuti ?lan Srpske napredne stranke.

Na?inom na kojim je Milan Radi? rukovodio in?ijskim Komunalcem bili su nezadovoljni pojedini zaposleni.

U pismu koga potpisuju nezadovoljni radnici JKP Komunalac, a koje je dostavljeno po?etkom godine odbornicima u Skupštini opštne In?ija, kaže se da se v.d. direktor Milan Radi? ponaša bahato prema radnicima, da zloupotrebljava službeni položaj, preti radnicima otkazom kao i da ne poštuje Kolektivni ugovor.

“Nepoštovanje Kolektivnog ugovora u smislu odre?ivanja koeficijenata proizvoljno a samim tim i odre?ivanje zarada zaposlenih. Svakodnevno se vrši pritisak na zaposlene da ?e dobiti otkaz” kaže se, izme?u ostalog, u pismu radnika JKP Komunalac koje je dostavljeno odbornicima.

Tako?e, radnici tvrde da je Milan Radi? koristio službeni automobil u privatne svrhe kao i da nije poštovao Zakon o javnim nabavkama, da je u procesu javnih nabavki zapravo odlu?ivao njegov otac. Nezadovoljni radnici tražili su od odbornika smenu Milana Radi?a sa mesta v.d. direktora a ukoliko se ne ispune njihovi zahtevi najavili su generalni štrajk.

Kako VOICE saznaje, Milan Radi? je nakon toga i sam uputio pismo odbornicima u Skupštini opštine In?ija

U svom pismu, Milan Radi? demantuje navode nezadovoljnih radnika tvrde?i da je sve unapred pripremljeno jer se o?ekuje Javni konkurs za imenovanje direktora javnih preduze?a.

– S obzirom da ste primili pismo od “nezadovoljnih” radnika JKP Komunalac u kome se iznosi niz neistinitih navoda u cilju komprovitovanja mene kao v.d. direktora, kao i ostalih rukovodilaca. Sve je to o?igledno unapred pripremljeno neposredno pred raspisivanje konkursa za izbor direktora preduze?a, navodi u pismu Milan Radi?.

– Kada je u pitanju poštovanje Kolektivnog ugovora, kako se u dopisu pominje, navodim da se Kolektivni ugovor u celosti poštuje što zajedno sa mnom potvr?uje i rukovodilac sektora Opštih i pravnih poslova JKP Komunalac, Milorad Boži?”, navodi on u pismu.

Milan Radi? u pismu tvrdi da nikada nije koristio automobil u privatne svrhe a da se proces javnih nabavki odvijao po Zakonu za ?ije sprovo?enje je bila zadužena stru?na Komisiju od tri ?lana.

Tadašnji vršilac dužnosti direktora Milan Radi? je u svom pismu još jednom ponovio da ispunjava sve zakonom propisane uslove za tu funkciju.

Komisija potvrdila kršenje zakona 

IndjijaMe?utim, Komisija za sprovo?enje Konkursa za izbor direktora javnih preduze?a svojim Zaklju?kom, sa sednice održane 1. juna 2017. godine, potvrdila je da Milan Radi? nema pet godina radnog iskustva na poslovima za koje se zahteva visoko obrazovanje.

Naime, Radi? je konkurisao za mesto direktora JKP “Komunalac” u aprilu ove godine ali je Komisija konstatovala da ne ispunjava uslove u smislu ?lana 25 stav I ta?ka 3 Zakona o javnim preduze?ima. U Zaklju?ku Komisije se navodi da su na Javni konkurs za izbor direktora JKP “Komunalac” stigle dve prijave i to Siniše Vukosavljevi?a i Milana Radi?a. Uvidom u dokumentaciju, piše u Zaklju?ku komisije, utvr?eno je da ni jedan kandidat ne ispunjava uslove.

Zaklju?ak Komisije potvr?uje da je mimo zakona Milan Radi? bio na mestu v.d. direktora JKP “Komunalac” ?itavih godinu dana.

I ove godine prekršen zakon

Na sednici lokalnog parlamenta, održanoj 19. juna ove godine, razrešeni su stari vršioci dužnosti direktora svih pet javnih preduze?a i imenovani direktori u tri javna preduze?a: JP „Ingrin“, JKP „Vodovod i kanalizacija“ i JP „In?ija put“. U ostala dva javna preduze?a, JKP „Komunalac“ i JP „Ingas“, imenovani su novi vršioci dužnosti na period do godinu dana.

I pored toga što Zakon o javnim preduze?ima kaže da isto lice ne može biti dva puta imenovano za vršioca dužnosti direktora, odborni?ka ve?ina (SNS) u SO In?ija donela je Odluku da produži mandat vršiocu dužnosti direktora ustanove “Sportski centar” Iliji Trbovi?u.

Stru?njaci smatraju da Zakon nije dovoljno precizan i da ostavlja prostor za razli?ita tuma?enja odnosno da se zabrana odnosi na uzastopno imenovanje za v.d. direktora u istom javnom preduze?u. Upravo tu mogu?nost, odnosno tuma?enje Zakona iskoristila je vladaju?a Srpska napredna stranka u In?iji te je na poslednjoj sednici Skupštine opštine donela odluku da Dušana Lemai?a, koji je u prethodnih godinu dana bio vd direktor JP “Ingas” sada imenuje za novog  vršioca dužnosti direktora JKP „Komunalac“ In?ija, na period od godinu dana.

Me?utim, Dušan Lemai? nije ispunjavao uslove propisane zakonom za mesto v.d. direktora javnog preduze?a “Ingas” kada ga je prošle godine na tu funkciju imenovala vladaju?a ve?ina u lokalnom parlamentu.

Kako VOICE saznaje, Lemai?u je nedostajalo godinu dana i ?etiri meseca radnog iskustva na poslovima za koje se zahteva visoko obrazovanje.

Prema dokumentaciji u koju je VOICE imao uvid, Dušan Lemai? je završio studije 23.11.2012. godine što zna?i da bi ispunjavao uslove tek u novembru ove godine a ne u junu 2016. kada je, odlukom vladaju?eg SNS-a , imenovan za v.d direktora.

Transparentnost Srbija: Ništavna odluka

nemanja nenadic,

Nemanja Nenadi?: Treba utvrditi da li je neko lažirao podatke (foto: Medija centar)

Nemanja Nenadi? iz organizacije Transparentost Srbija kaže za VOICE da Zakon o javnim preduze?ima ne dopušta mogu?nost bilo kakvog izuzetka kada je re? o imenovanju direktora.

“?lan 25. st. 1. t. 3) Zakona o javnim preduze?ima je izri?it i ne dopušta mogu?nost bilo kakvog izuzetka. Dakle, ne može biti imenovan za direktora javnog preduze?a neko ko nema pet godina radnog iskustva na poslovima na kojima se zahteva visoko obrazovanje. Na osnovu ?lana 52. st. 4. istog zakona i vršilac dužnosti direktora može biti samo neko ko ispunjava iste te uslove. Ukoliko su in?ijski odbornici imenovali kandidata koji ne ispunjava uslove, onda bi se moralo prvo utvrditi ?ija je to odgovornost. Da li je predlog odluke bio obrazložen, da li je neko lažirao podatke o ispunjenosti uslova ili je pred odbornike došao predlog koji nije ni obrazložen, a oni su ga zbog politi?kog dogovora potvrdili. U svakom slu?aju, pošto nisu bili ispunjeni uslovi za imenovanje, odluka je ništavna, ali bi neko morao da pokrene postupak pred sudom da bi se to i utvrdilo. Ukoliko je zakon svesno povre?en postoji i mogu?nost krivi?ne odgovornosti”, navodi Nenadi?.

Pored toga, dodaje on, kod imenovanja za koje nisu postojali uslovi postoje najmanje dve vrste odgovornosti. V.d. direktora bi, ukoliko je falsifikovao podatke o svom radnom iskustvu trebalo da odgovara krivi?no. Isto tako, i bilo ko mu je u tome pomagao ili to skrivao, naro?ito u fazi pripreme predloga odluke o kojoj su se izjašnjavali odbornici skupštine opštine.

Nemanja Nenadi? kaže za VOICE da ukoliko se pokrene sudski postupak, svaki akt koji su Lemai? i Radi? kao v.d. direktori doneli u prethodnih godinu dana može postati ništavan.

“Pošto je odluka o imenovanju bila nezakonita, to bi moglo da povu?e sa sobom i ništavost svakog akta koji je v.d. direktora doneo za vreme svog rada. Me?utim, da bi do toga došlo, neko bi morao prvo da povede sudski postupak za oglašavanje ništavosti odluke o imenovanju,” objašnjava Nenadi?.

Iako je opštinska Komisija za sprovo?enje Konkursa za izbor direktora javnih preduze?a u svom Zaklju?ku, od 1. juna ove godine, navela da ni jedan kandidat za direktora JKP Komunalac ne ispunjava uslove, još uvek nije raspisan novi javni konkurs, kako predvi?a Zakon o javnim preduze?ima.

Prema ?lanu 45 Zakona, ukoliko Komisija utvrdi da nijedan kandidat koji je u?estvovao u izbornom postupku ne ispunjava uslove za imenovanje na mestu direktora, sprovodi se novi javni konkurs u roku od 30 dana od dana kada je Komisija utvrdila da nijedan kandidat ne ispunjava uslove za imenovanje. To zna?i da je Komisija u In?iji bila dužna da raspiše novi Javni konkurs za mesto direktora Komunalca 1. jula a nakon toga bi se raspravljalo na sednici Skupštine opštine.

Sednica SO In?ija je održana 10. jula  ali nije bilo ta?ke dnevnog reda koja se odnosi na imenovanje direktora JKP Komunalac. Po svemu sude?i, Dušan Lemai? ?e biti na ?elu toj javnog preduze?a u narednih godinu dana bez obzira što i dalje ne ispunjava uslove za tu funkciju propisane zakonom. Za razliku od njega, Milan Radi? nije dobio poverenje svojih strana?kih kolega.

Miodrag Ble?i? (VOICE) 

voice_logo

Podelite ovu stranicu!