Inđija: Posao za vlasnike firmi bliskih naprednjacima

20 Apr 2017

VOICE: Tendere u Inđiji dobijaju firme koje su u vlasništvu odbornika Srpske napredne stranke, ili ljudi koji su bliski naprednjacima

Posao na pojedinim tenderima koje sprovodi lokalna vlast u In?iji dobijaju firme ?iji su vlasnici odbornici vladaju?e Srpske napredne stranke ili vlasnici preduze?a koji su bliski vlasti, pokazuje istraživanje Vojvo?anskog istraživa?ko – analiti?kog centra (VOICE).

Firme bliske vladaju?oj stranci se na tenderima naj?eš?e pojavljuju u grupi ponu?a?a ili su jedini ponu?a? na raspisanom tenderu za javnu nabavku. Naj?eš?i kriterijum priikom dodele ugovora je najniža cena.

Kada je 1. juna prošle godine Srpska napredna stranka u opštini In?ija preuzela vlast, vrlo brzo je postalo jasno ko ?e imati prioritet u dobijanju poslova na tenderima, odnosno javnim nabavkama. Tako je u julu prošle godine Ugovor za javnu nabavku male vrednosti dobara – Proizvodi za ?iš?enje i održavanje higijene, u vrednosti od 1.285.200,00 dinara, na tenderu koji je raspisala Opštinska uprava Opštine In?ija, dodeljen grupi ponu?a?a koju ?ine DSD Trade Company DOO iz In?ije i Grifon MBM, tako?e iz In?ije.

Prvopomenuto preduze?e, DSD Trade Company se bavi prodajom i distribucijom papirne galanterije, ku?ne i profesionalne hemije, kao i ostalih proizvoda iz širokog asortimana. S druge strane, delatnost Grifona MBM je izgradnja stambenih i nestambenih zgrada.

Vlasnik DSD Trade Company Dario Luka? je ?lan Srpske napredne stranke, veoma aktivan u predizbornoj kampanji na prošlogodišnjim izborima. Nikola Bandulaja, ro?eni brat vlasnika Grifon MBM Ognjena Bandulaje, ?lan je kabineta predsednika opštine In?ija Vladimira Gaka. Nakon dolaska na vlast SNS-a Nikola Bandulaja je zaposlen u Agenciji za IT, GiS i Telekomunikacije. Prethodna kompanija Ognjena Bandulaje “Bon – Komerc” je u ste?aju. Tako?e se, izme?u ostalog, bavila i izgradnjom stambeno-poslovnih kompleksa.

Ugovori na tenderima javnih preduze?a

Prema podacima do kojih je VOICE došao, pored javnih nabavki odnosno tendera koje organizuje opštinska uprava, DSD Trade Company i Grifon MBM se kasnije pojavljuju i na onima koje raspisuju in?ijska javna preduze?a i ustanove. Tako je DSD Trade Company dobio Ugovor za javnu nabavku male vrednosti, od 1,7 miliona dinara. Na tender koji je raspisao JKP “Komunalac” po?etkom oktobra prošle godine, za nabavku HTZ opreme ta kompanija je bila jedini ponu?a?.

Prema dokumentaciji u koju je VOICE imao uvid, “Komunalac” je pored HTZ opreme od DSD Trade Company naru?io i pet motornih trimera u vrednosti od 440 hiljada dinara. Uplata je izvršena 9. septembra 2016. godine. Istog dana izvršena je i uplata pomenutoj kompaniji za 5 trimi glava AUTOCAT, 18 hijada dinara. In?ijski Komunalac je od DSD Trade Company naru?ivao razli?itu robu: od kamena za brušenje metala, nitro razre?iva?a pa do šmirgle na papiru i školske krede. Ukupna vrednost porudžbine iznosila je 43 hiljade dinara. Od iste kompanije, Komunalac je kupovao i 50 šarenih marama u vrednosti od 18 hljada dinara.

Ugovori na tenderima ustanova

Na tenderu koji je raspisala predškolska ustanova “Boško Buha” 12. oktobra 2016, Grifon MBM se i ovog puta pojavljuje u grupi ponu?a?a. Naime, vrti? je raspisao javnu nabavku male vrednosti od 5 miliona dinara bez PDV-a, za dogradnju centralnog objekta “Sunce”.

Dogradnja vrti?a Izvor: Opština In?ija

Dogradnja vrti?a

Odlukom direktorice vrti?a, Jelene Kresoje 12. oktobra je pokrenut postupak javne nabavke dok je otvaranje ponuda sprovedeno 21. oktobra, odnosno dodela Ugovora je usledila u minimalnom Zakonskom roku. Ugovor je dodeljen grupi ponu?a?a, kompanijama Grifon MBM i MVTIM group DOO iz Beške. Komisija je konstatovala da je ponuda pomenute grupe ponu?a?a rangirana kao prva i prihvatljiva. Grifon MBM I MVTIM DOO su ponudili cenu od 4 750 878,32  dinara bez PDV-a. Ugovor sa PDV-om vredan je 5 701 053,96 dinara.

Pet meseci nakon toga, 20. marta ove godine, in?ijski vrti? raspisao je još jedan tender. Re? je o drugoj fazi radova na dogradnji centralnog objekta. Rešenjem Komisije, Grifon MBM i MVTIM group DOO iz Beške dobijaju još jedan Ugovor vredan dodatnih 5 616 793,60 dinara sa PDV-om.

Nakon donošenje kona?ne Odluke nadležne komisije i objavljivanja iste, i na prvom kao i na drugom tenderu, podneti su zahtevi za zaštitu prava ponu?a?a. Direktorica PU “Boško Buha” Jelena Kresoja prihvatila je predlog Komisije za javnu nabavku.

Kriterijum najniže cene kod javnih nabavki bio je odlu?uju?i za dobijanje Ugovora iako najnižu nabavnu cenu ?esto prate dodatni troškovi popravki, održavanja, potrošnje energije, pa ukupan trošak bude ve?i od ponuda ?ija su nabavne cene bile više.

Ugovori za firme odbornika Srpske napredne stanke

Pored vlasnika preduze?a koji su ?lanovi Srpske napredne stranke, ugovore na tenderima koje raspisuje lokalna samouprava dobijaju i firme ?iji su vlasnici odbornici te stranke u Skupštini opštine In?ija. Tako je odbornik Miroslav Milakovi?, odnosno “AUTO Centar Mi?a” ?iji je on vlasnik, dobio Ugovor koji je raspisala Opštinska uprava Opštine In?ija, 21. januara 2017. godine.

Daleko od evropskih standarda 

Nakon što je Srbija otvorila Poglavlje 5 o javnim nabavkama, na Me?uvladinoj konferenciji o pristupanju Srbije EU 13. decembra 2016, u Briselu, od nje se o?ekuje primena evropskih standardna u toj oblasti. Izme?u ostalog, evropski standardi podrazumevaju nekoliko klju?nih na?ela prilikom sprovo?enja javnih nabavki – transparentnost, jednak tretman, slobodnu konkurenciju i nediskriminaciju. Standarde je potrebno primenjivati na svim nivoima od Republike, Pokrajine pa do lokalnih samouprava. Otvaranje Poglavlja 5 trebalo bi da zna?i da je Srbija u?inila zna?ajan napredak u javnim nabavkama i reformama u ovoj oblasti, odnosno da su otklonjene nepravilnosti i brojne mogu?nosti sistemske korupcije.

Re? je o javnoj nabavci male vrednosti – teku?e potrebe  i održavanja službenih vozilla. Predvi?ena sredstva su 2 miliona dinara (bez PDV-a). Milakovi?eva privatna radnja se na tenderu pojavila u grupi ponu?a?a. Nosilac ponude je “SP-Radanprom”, koji obavlja nabavku potrebnih delova, zatim Auto servis “MG auto”, vlasnika Mirka Gaka koji obavlja automehani?arske usluge i “AUTO Centar Mi?a”, koji obavlja autolimarske, farbarske i lakirerske usluge.

Poziv za podnošenje ponuda objavljen je 13. januara ove godine kada su pristigle tri ponude. Komisija za javnu nabavku je, po sprovedenom pregledu i ocenjivanju ponude, konstatovala da je najpovoljniju ponudu dala grupa ponu?a?a “SP-Radanprom”, Auto servis “MG auto” i “AUTO Centar Mi?a”.

Na?elnik Opštinske uprave Aleksandar Bani?, kao odgovorno lice naru?ioca, prihvatio je predlog Komisije za javnu nabavku te je Ugovor ukupne vrednosti od 536 849 dinara dodeljen grupi ponu?a?a me?u kojima je i privatna radnja odbornika naprednjaka.

Miroslav Milakovi? je imenovan za odbornika Srpske napredne stranke na konstitutivnoj sednici lokalnog parlamenta 1. juna 2016. godine.

Obustava postupka

Na tender za javnu nabavku dobara – sredstva zaštite na radu Javnog komunalnog preduze?a “Vodovod i kanalizacija” raspisan u avgustu prošle godine, bio je jedan ponu?a?. Re? je o preduze?u “Zaštita EM” doo Beška. Komisija je tada, na osnovu kriterijuma “najniža ponu?ena cena” donela odluku o dodeli Ugovora.

U odluci Komisije, u koju je VOICE imao uvid, piše da je Komisija konstatovala da je za predmetnu javnu nabavku dobara – sredstva zaštite na radu, u postupku javne nabavke, najpovoljniju ponudu dao ponu?a? “Zaštita EM” doo Beška. Vršilac dužnosti direktora in?ijskog Vodovoda Dragoljub Trifunovi? prihvatio je predlog Komisije. U obaveštenju Komisije piše da je preduze?e “Zaštita EM” doo Beška ponudu podnelo samostalno.

Me?utim, 26. septembra 2016. godine obustavljen je postupak javne nabavke. U obaveštenju o obustavi postupka, izme?u ostalog, piše: “Izabrani ponu?a? iz opravdanih razloga trenutno nije u mogu?nosti da izvrši ugovorne obaveze koje bi proistekle potpisivanjem predmetnog Ugovora o javnoj nabavci te nije u mogu?nosti isti da potpiše”.

Vlasnik kompanije “Zaštita EM” doo Beška je Ljiljana Mili?evi?, supruga direktora javnog preduze?a “In?ija put” Zorana Mili?evi?a.

In?ijski Vodovod ponovio je tender 12. oktobra prošle godine kada je Ugovor za nabavku dobara – sredstva zaštite na radu dodeljen kompaniji “Makon treid” d.o.o. In?ija. Na tenderu je u?estvovala i kompanija “Seibl trade” d.o.o. Novi Beograd. Ponu?ena cena pomenuta kompanije je bila 1.486.970 dinara dok je “Makon treid” d.o.o. In?ija ponudio cenu od 1.678.483 dinara. Ponuda kompanije iz Novog Beograda je odbijena jer, kako se navodi u obrazloženju Komisije, ponu?ena dobra ne zadovoljavaju tehni?ke karakteristike zahtevane Konkursnom dokumentacijom.

Ukupna vrednost Ugovora koje su na tenderima dobili vlasnici kompanija bliskih vlasti, od jula prošle do marta ove godine, je 15 miliona dinara.

Iako Zakon o javnim nabavkama predvi?a dve vrste kriterijuma za ocenjivanje ponu?a?a odnosno kriterijum ekonomski najpovoljnije ponude (ENP) i kriterijum najniže ponu?ene cene, u svim navedenim tenderima za javne nabavke prilikom dodele Ugovora korišten je kriterijum “najniže cene”, što je u Srbiji -prema izveštaju Uprave za javne nabavke -postao dominantan kriterijum u poslednje ?etiri godine.

Na portalu Uprave se navodi da je to imalo za posledicu da se u praksi ?esto dobijaju samo najeftinija dobra i usluge ali koji ne zadovoljavaju potrebe naru?ilaca u pogledu svojstva i kvaliteta. To zna?i, navodi se u izveštaju za 2016. godinu, da se ne ostvaruje osnovni cilj nabavke, a to je da naru?ilac dobije predmet nabavke koji ?e u potpunosti zadovoljiti njegovu potrebu, tako da je ukupan trošak koji ima naru?ilac ve?i nego u slu?aju kvalitetnijeg proizvoda ili usluge.

Miodrag Ble?i? (VOICE) 

voice_logo

Podelite ovu stranicu!