Ilić: Novo objedinjavanje autonomista

01 Aug 2009

Proces preregistracije stranaka mogao bi u velikoj meri promeniti i politi?ku mapu Vojvodine, ali u ve?oj meru onu van…

Dr Miroslav Ili?Proces preregistracije stranaka mogao bi u velikoj meri promeniti i politi?ku mapu Vojvodine, ali u ve?oj meru onu vanparlamentarnu, na kojoj su najaktivnije partije autonomisti?ke provinijencije ?ije aktivnosti su usmerene na promenu ustavnog položaja Pokrajine. Iako je bilo više pokušaja objedinjavanja autonomisti?kog bloka, u kojima su isprva u?estvovali i Liga socijaldemokrata Vojvodine i Savez vojvo?anskih Ma?ara, oni do sada nisu imali ve?eg uspeha. Mnogi, pak, smatraju da bi novi zakon o registraciji politi?kih stranaka mogao biti podsticaj u tom pogledu. Naime, iako je navedeni zakon naišao na osudu pojedinih vojvo?anskih stranaka, koje su u njemu prepoznale samo novi mehanizam centralne vlasti za gušenje “nepodobnih” aktera na politi?koj sceni, ?ini se da ponovo oživljava i ideja o objedinjavanju autonomista.
Lider Socijaldemokratske partije Vojvodine Miroslav Ili? izjavio je našem listu da ta stranka ima kriti?ki stav prema tom zakonu i da razmišlja o tome da zatraži ocenu ustavnosti tog akta, ali da ?e ipak uskoro po?eti sakupljanje potpisa za preregistraciju. On je dodao da SDPV paralelno radi i na objedinjavanju vojvo?anskih autonomisti?kih stranaka, ukazuju?i na to da je Vojvodini neophodno formiranje novog politi?kog subjekta.
– Nakon debakla Demokratske stranke i nacionalisti?kih partija, Vojvo?ani više ne žele da glasaju za beogradske stranke. Me?utim, u Vojvodini još, nažalost, nije formiran odgovaraju?i autonomisti?ki politi?ki subjekat koji bi opravdao poverenje gra?ana i mi ?emo svakako u?estvovati u njegovom stvaranju – kazao je Ili?.
On veruje da je formiranje takvog politi?kog subjekta mogu?e uprkos ranijim neuspelim pokušajima, i smatra da bi pod tom kapom trebalo da se okupe i najuticajnije vojvo?anske stranke kao što su LSV i SVM, ali i druge stranke autonomisti?ke orijentacije.
– Vide?emo kako ?e se stvari razvijati, ne želimo da tu budemo prilepak takozvanim velikim strankama jer svi znamo da u Vojvodini nema velikih stranaka. Ali, možemo zajedni?ki da se približavamo u nizu malih koraka ka ostvarivanju politi?kog subjektiviteta Vojvodine, odnosno male državnosti. Jer, potvrdilo se nebrojeno puta da od Beograda ništa ne možemo da o?ekujemo, pa ?ak i ovaj minimalisti?ki statut nije prihvatljiv centralnoj vlasti. To zna?i da slede?i korak mora biti državnost Vojvodine. Nikakvi statuti ni šminkanja ne?e pomo?i DS-u da povrati politi?ki mir u Vojvodini, dok bi eventualna naprednja?ka vlast vodila samo u radikalizaciju vojvo?anskog pitanja – istakao je Ili?.
U SDPV-u, po njegovim re?ima, razmišljaju i o udruživanju na socijaldemokratskoj osnovi, kakvo najavljuje lider SDP-a Rasim Ljaji?. Napominje da ipak na te najave gledaju s rezervom, jer smatraju da proces formiranja levice u Srbiji nije dobro po?eo.
– Ukoliko ta levica bude formirana od sindakata i onih politi?kih grupacija koje su neokaljane u prethodnom periodu Miloševi?evog režima i tiranije Borisa Tadi?a, može se razmišljati o toj opciji, ali o udruživanju s demokratama i socijalistima nema govora – rekao je Ili?.
Odbacio je, pak, mogu?nost povezivanja SDPV-a u stranku regiona koju formira G17 plus, jer smatra da se ona ne zasniva na ideji suštinske, ve? vešta?ke regionalizacije.
– Mi politi?ki subjektivitet Vojvodine nikad ne?emo žrtvovati idelogiji, bilo levi?arskoj ili nekoj drugoj – podvukao je Ili?.

(Dnevnik)

Podelite ovu stranicu!