IGOR BESERMENJI: Interesi mešetara i ideološka praznina

11 Nov 2016

Aleksandar Vučić – spreman na sve da bi vladao

Najopasniji deo Aleksandra Vu?i?a, suprotno uverenju onih koji se bave njegovom psihom, ponašanjem u javnim nastupima, jeste onaj koji je raširio kroz ceo sistem, državnu politiku, javnu upravu i na kraju inficirao deo populacije koji je odlu?io da mu pokloni poverenje. On je, u ionako ve? raštimovan sistem, uneo samo još više konfuzije i haosa.

Politika ove, kao ni prethodne vlade, nikada nije bila iskreno proevropska, a u njoj sasvim sigurno nema ni bilo ?ega što predstavlja progres ili napredak, kako sugeriše ime stranke na ?ijem je ?elu Aleksandar Vu?i?. Rok trajanja „jedinstvene“ Srpske napredne stranke se o?igledno primi?e kraju, koliko god novinska prepucavanja Nikoli?a i Mihajlovi?eve bila na momente krajnje neozbiljna i komi?na, ali to naravno ne zna?i i kraj Vu?i?eve vladavine.

?ini mi se da je baš sada vreme da se razmišlja o tome šta ?e raspad SNS-a zna?iti za ne tako bogatu politi?ku scenu Srbije. Pa ipak, ni tako siromašnoj, raspad SNS-a joj ne bi doneo ništa drugo do novi ciklus reciklaže pojedina?nih interesa uskog kruga mešetara i doprinos ideološkoj praznini. Zašto baš sada razmišljati o tome? Možda zato što kao zemlja imamo, i s vremenske distance vrlo bliska, iskustva sa prevarama od politika i politi?ara, a u slu?aju Aleksandra Vu?i?a, posebno je važno ne dozvoliti da budemo osu?eni na njega kao jedinu relevantnu alternativu „ne?emu još gorem“.

U jednom intervjuu, pre nekoliko meseci, Vesna Raki? Vodineli? pomenula je mogu?nost da u budu?nosti budemo dovedeni u situaciju da sadašnji premijer bude izbor proevropskih snaga u Srbiji koje ?e pozivati gra?ane da glasaju za Vu?i?a iako su protiv njega. Premda je ona to rekla u kontekstu povratka Šešelja u politi?ku arenu, meni se ?ini da takva mogu?nost i dalje postoji i da je Vu?i?, naravno, veoma priželjkuje. Ne zbog Šešelja, jer je nastupima SRS posle izbora postalo jasno da se ne radi ni o kakvoj opoziciji Vu?i?u, ve? zbog toga što se Vu?i? nada slaboj, kompromitovanoj i umornoj pravoj opoziciji, ali nada se i navodnom protivniku u liku svojih najbližih saradnika, a to je, ?ini se, po?eo i da dobija. Sve to me?utim ne zna?i da je on na bilo koji na?in prihvatljiv za zdrav stomak, a prognoze Raki? Vodineli? svakako su sumorne koliko i realne.

Aleksandar Vu?i? je kao aždaja sa 10 glava koja po potrebi samoj sebi odse?e glavu za koju proceni da joj više ne treba, kako bi odnegovala neku novu koja ?e bolje izgledati i biti u službi prvog slede?eg cilja, pa bi tako sada rado i deo sopstvene stranke napravio svojom opozicijom, odnosno odsekao onu glavu koja predstavlja predsednika države i njegovo okruženje. Pitanje je u kojoj meri su Nikoli? i ostali spremni da budu samo figure u tom procesu od koje ?e svakako imati i izvesne li?ne koristi, ali koje ?e uvek znati i dokle smeju da idu, baš kao Šešelj danas.

U suštini, Vu?i? želi da bude i komandir i opozicija u sopstvenom tala?kom sistemu u kojem ništa drugo osim njegovih trenutnih planova koji su u službi ostanka na vlasti, ne?e zaista funkcionisati. On je spreman da slaže, i to mnogo puta, bez da trepne. Da kaže gra?anima da ?e bolje živeti, pa da ništa ne preduzme u slu?ajevima ozbiljnih optužbi na psihi?ko i fizi?ko maltretiranje gra?ana Srbije po firmama širom zemlje. Da otputuje u Brisel i pregovara sa zvani?nicima EU, pa da se vrati u Beograd i naredi Vulinu, Lazanskom i Vu?i?evi?u da, ne kašikama, nego kutla?ama, hrane prevarene gra?ane mitovima o rusko-srpskoj ljubavi u politi?kim i diplomatskim odnosima. Da tvrdi da se ure?uje javna uprava, a da istovremeno za istu prima liste svojih ?lanova koji se bore da napreduju u u?inku SNS-u, kako bi se u istoj zaposlili. Da pri?a o boljem životu za koji smo, eto nekako, uvek kratki za godinu ili dve, pa da onda ponizi žene, radnike, socijalno ugrožene, decu.

Ovo poslednje jeste potvrda da on ponekad ne zna šta radi, ali ono što je suštinski loše nije taj njegov problem koji može da rešava ili ne, ve? to što on za sobom ostavlja užasne posledice. Siromašnu državu bez jasno artikulisane spoljne politike, bez bilo kakve inicijative i javnih politika od kojih bi gra?ani imali koristi i državu u kojoj se svi ose?aju nebezbedno i nezašti?eno, jer ne znaju gde je i da li je uopšte povu?ena granica izme?u onih koji bi trebali da ih štite i onih koji ih maltretiraju na razli?ite na?ine.

Zato je Aleksandar Vu?i? opasniji od bilo koje unutarstrana?ke opozicije, ili neke druge me?u lažnim opozicijama. On je zagospodario sistemom i zamaglio procese do te mere da je uspeo da u?ini da budemo nepoverljivi prema svima koji kažu da stoje nasuprot njemu. On želi da verujemo da su svi lažna opozicija, a nisu. On se trenutno igra državom, životima, i ne ?ini se da ima bilo kakvu grižu savesti dok režira, glumi i daje recenzije za svoj u?inak.

Ne slažem se sa onima koji misle da ?e ova vlast izgubiti poverenje gra?ana na isti na?in kako ga je izgubila i DS. Ta?nije, poverenje ?e sigurno izgubiti, ali vlast je nešto drugo, jer za razliku od DS-a, SNS ne zna ništa o demokratiji, a ni mirnoj predaji vlasti, što je nasiljem na lokalnim nivoima pred izbore i tokom njih mnogo puta dokazala. Da, oni su spremni i da tuku da bi vladali. I na mnogo šta drugoga.

Na kraju, moje mišljenje je da relevantna i prava opozicija Aleksandru Vu?i?u mora biti tesno povezana sa gra?anskim nezadovoljstvom, biti mu bliska i razumeti ga, ali i jasno odre?ena u odnosu na pitanja kao što su ?lanstvo u EU i izri?ito odricanje od ruskog, precizno Putinovog, uticaja u zemlji, od kojeg uvek imamo samo neku njušku iz devedesetih koja na talasu lažnog patriotizma postaje naša neminovnost koju onda moramo da pošaljemo me?u civilizovan svet. Siguran sam da u današnjoj Srbiji ima politi?kih snaga koje mogu da se oporave i dogovore oko ovih principa i koje suštinski jesu opozicija onome što predstavlja sistem koji je stvorio Aleksandar Vu?i?, sistem bezakonja, nedemokratije i maltretiranja, ali bez gore navedenih odrednica u politici, ne mislim da mogu da imaju pravu perspektivu.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!