IGOR BESERMENJI: Il rottamatore

06 Oct 2014

Vreme je za nove ljude

Jedan od najboljih saveta u životu dobio sam pre nekoliko godina od profesora koji mi je predavao na fakultetu, a koji je imao i verovatno još uvek ima druga?ije politi?ke stavove od mene, ?ak rekao bih – potpuno suprotne (mada ne moram nužno da budem u pravu sa ovim “potpuno”). Nakon diskusije o jednom društveno-politi?kom pitanju o kojem smo imali razli?it stav, a gde sam ja insistirao kako imam rešenje a nisam znao neke relevantne ?injenice iz prošlosti, rekao mi je (parafrazira?u): “Igore, prvo uradite to što pri?ate da se treba uraditi, dokažite svojim primerom da je to što predlažete dobro, pa ?emo onda da razgovaramo. Do tada vaša pri?a je samo pri?a, a to se može i u kafani, a ne ovde.” Bio je u pravu. Uvek voljan da sasluša drugu stranu, nikada nije studente nipodaštavao zato što im je fond znanja daleko manji od njegovog ili zato što su naprosto – mladi. Naprotiv, s njim je moglo da se razgovara i meni je bilo veoma prijatno na njegovim predavanjima. Sa druge strane imao sam i profesora kojem niste trebali da protivre?ite jer je smatrao da nemate dovoljno znanja da biste vodili diskusiju sa njim, što je bilo apsolutno ta?no, ali i prirodno. Ali, njegov pristup nije bio dobar i studenti se nisu ose?ali prijatno na njegovim predavanjima. I jedan i drugi su mi ukazali na to da mi nedostaje znanje, ali su na?ini na koji su to u?inili bili toliko razli?iti. Tako sam nau?io da profesore delim na one koji poštuju mlade ljude, njihovo neznanje i vreme koje je pred njima da neophodno znanje steknu, i na one druge koji to nisu ?inili.

Na isti na?in danas delim politi?are – prema tome kako se odnose prema mladima. Nažalost, prili?no je jednosmerna ulica kojom idu, jer novih ljudi na vode?im pozicijama u srpskoj politici skoro i da nema. Oni koji možda jesu bili manje poznati javnosti pre nego što su stupili na dužnosti, u o?igledno su podre?enim pozicijama u odnosu na stvarne lidere, poznata i potrošena lica. A i kako bi bilo novih lidera, kada “stara garda” i dalje veruje da zna bolje? Pro?erdala je decenije, ali smatra da i dalje zna bolje. Me?utim, moje osnovno pitanje kada razmišljam o tome jeste šta su sa tim znanjem i iskustvom koje imaju – u?inili u politici i gde su njihovi rezultati. Gde se delo svo to znanje i sve te pro?itane knjige, a odlu?ili ste da se bavite politikom? U politici, vi ne odgovarate samo pred svojom saveš?u za sopstvene uspehe ili neuspehe, vi odgovarate pred gra?anima. Jedna moja prijateljica je danas lepo rekla da joj je muka od toga kako se svake godine, 5. oktobra, politi?ari pohvale gde su bili i šta su radili tog dana. Verujem da je to stav koji dele mnogi koji su razo?arani onim što je iza 5.10.2000. usledilo. Puno razo?arenja i neispunjenih obe?anja. A politi?ari, nosioci 5. oktobra, i danas nam udele lekciju iz toga kako je važno održavati vatru ideje koja je bila nosilac tog dana. Sve je to u redu, ali ko ?e da odgovara za sve promašene odluke, izgubljene godine i neispunjena obe?anja? Ko i kada? Danas sam gledao kako Ivica Da?i? likuje na Pink televiziji, izjavljuje da je zahvalan što se peti oktobar dogodio jer se njegova stranka “promenila”, a oni koje je taj dan iznedrio “pokazali su svoje pravo lice”. Slušam to i shvatam kako moj današnji gnev vezan za peti oktobar nema veze sa njim, ve? sa onima koji su “moji”, šta god to zna?ilo. Oni su posustali, oni su razo?arali i izgubili. Izgubili su, pa Ivica Da?i? danas likuje. Kako je mogu?e da ve? petnaest godina mi nemamo novog lidera u politici? Ve?ina tih koje smo gledali petog oktobra na ovoj ili onoj strani i danas su u prvim redovima. I danas su na ?elu svojih stranaka i uporno se biraju za lidere. Gde je tu legitimitet ako 2014. godine tako ubedljivo gubite izbore od ?oveka koji je odavno trebalo da bude prošlost ove izmu?ene i napa?ene zemlje? Kako je jedan moj poznanik na Fejsbuku lepo konstatovao, današnji premijer Srbije je isti ?ovek koji je nekoliko godina posle petog oktobra bio recenzent knjige “Engleski pederski isprdak Toni Bler”. Od njega ste izgubili i zato je vreme za nove ljude. Isti ljudi koje smo pre deset i više godina gledali u drugim redovima srpske politike i danas su u drugim redovima. To pokazuje da tu nešto ozbiljno nije u redu, a mladosti se šalje poruka neprihvatanja i nedobrodošlice.

Najve?a greška koju su nosioci petog oktobra napravili je ta što nisu odmah raskrstili puteve sa ljudima iz režima devedesetih godina. Ne samo da ih nisu odlu?no poslali u istoriju, oni nisu o?istili sistem i institucije od njih. Samjuel Hantington u svojoj knjizi “Tre?i talas” govori o situaciji kada se autoritarni režim zamenjuje demokratskim, pa kaže kako je u slu?aju da demokratizatori smatraju da je neophodno kazniti u?esnike autoritarnog režima, to potrebno uraditi odmah. On se doduše fokusira na gonjenje lidera zbog njihovih zlo?ina, ali ne izostavlja potrebu hitrog pro?iš?avanja sistema od politike i prakse koju su oni predstavljali. Ako se dozvoli da se proces oduži i odlaže, sledi kazna za same demokratizatore. Dakle, nosioci petooktobarskih promena kažnjeni su jer su bili tromi u sprovo?enju reformi, ali i suo?avanju sa vode?im politi?arima devedesetih godina. Zato danas Ivica Da?i? likuje u jutarnjem programu. Zato je danas Dragan J. Vu?i?evi? poželjan novinar, a Olja Be?kovi? se zabranjuje. Zato je danas prevara u redu, a istina se cenzuriše. Zato je danas vojna parada super a parada ljudi koji traže poštovanje za sebe – problem. Zato danas mediji služe politi?arima. Zato je Vojvodina i danas bedna i nepoštovana. Zato je Novi Sad danas u rukama opskurnih ljudi i fantomskih udruženja. Zato danas mladi ljudi napuštanje Srbije smatraju najve?im uspehom u životu. Zato je danas naša sudbina ponovo u rukama nosilaca devedesetih godina. Zato su nosioci petooktobarskih promena odgovorni, a mnogi me?u njima i dalje ne žele da se suo?e sa tim i tvrdoglavo se drže svojih pozicija u politici.

Mateo Renci, novi italijanski premijer, prema mišljenju velikog dela italijanske, ali i me?unarodne javnosti, svojim trijumfom ove godine zapo?eo je proces smene generacija u italijanskoj politici. Nadimak “Seka?” dobio je zbog svoje poruke da je stara garda italijanskih politi?ara za staro gvož?e. Tako je verujem i Srbiji potrebniji nego ikada jedan – “Il rottamatore”. Vojvodini, tako?e. Pogotovo Vojvodini.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!