IGOR BESERMENJI: Dominacija nad masama

27 Jan 2014

Da li smo svesni svojih interesa?

Predsednik SDP Srbije Rasim Ljaji? pre nekoliko dana gostovao je u jednoj emisiji na RTS-u i, slušaju?i ga, nisam shvatio kako je mogu?e da je tokom trajanja emisije, nesmetano i bez ikakvih problema, sve vreme pri?ao o tome šta je dobro za stranku koju vodi, dok gra?ana koje predstavlja i za ?ije se interese bori nije bilo ni u jednom trenutku, ?ak ni kao usputne teme. Možda je to bila greška voditelja, ali daleko od toga važnije je da gospodin Ljaji? ni u jednom momentu nije imao problem da pred milionskim auditorijumom (ako je verovati istraživanjima, RTS je i dalje najgledanija televizija) sve vreme govori o tome koji bi bio strateški dobar potez za SDP Srbije, pa se tako u nekoliko minuta moglo ?uti svašta, od SNS-a do LDP-a kao saradnika, a o odgovornosti za (ne)ura?eno tek nije bilo re?i. Od naga?anja o tome da li ?e SDP Srbije pro?i cenzus u slu?aju izbora i ako ne?e, koliko ?e im faliti procenata, do toga da li je podobniji partner SNS ili LDP i šta je najpametnije za SDP Srbije?!

Kao gra?anin i neko ko je pogledao emisiju, smatram da nije bila vredna gledanja ni u jednom svom trenutku, jer gospodin Ljaji? nije pružio nikakav odgovor koji bi se ticao gra?ana, nije ostavio nikakav utisak, osim umornog politi?ara bez ideje o ?emu više da govori i pokušaja da u svoju komfornu zonu, u kojoj ne?e biti mesta za istinski bitne teme, makar provu?e gra?ane i njihov standard. Na moje razo?arenje i iznena?enje, kao iskusnom politi?aru, ?ak ni ovo drugo mu nije pošlo za rukom. Ovo nije problem gospodina Ljaji?a, ovo je problem gra?ana.

Da li su gra?ani bilo kada tema na politi?koj sceni Srbije? I ako je odgovor ne, kako je mogu?e da to ne prepoznajemo? Ako su tema samo politi?ke stranke i njihovo preživljavanje od jednog do drugog izbornog ciklusa, zašto smo dozvolili da to tako bude? Kako je mogu?e da je njihovo egzistiranje na politi?koj sceni bitnije od preživljavanja gra?ana?

Tre?a dimenzija mo?i o kojoj govori sociolog i profesor njujorškog univerziteta Stiven Luks, postoji onda kada su ljudi predmet dominacije i prihvataju tu dominaciju. Osim toga, bitno je pomenuti da je ponekad donošenje ne-odluka jednako dobro za nosioce mo?i koliko i donošenje odluka, jer na taj na?in tako?e može do?i do isklju?ivanja svake mogu?nosti da neka potencijalna pitanja budu aktuelizovana, a samim tim i interesi onih kojima se ne dozvoljava do do?u do re?i ostaju neostvareni. Koliko dugo to može da traje i jesu li gra?ani Vojvodine i Srbije svesni da su višedecenijski potcenjena masa ?iji su interesi i pitanja od drugorazredne važnosti za politi?ke elite u Srbiji? Nema sumnje da je vladaju?a ve?ina, na ?elu sa (još uvek) prvim potpredsednikom vlade Aleksandrom Vu?i?em nau?ila jednu jako važnu lekciju, a to je kako ostvariti dominaciju nad masama. Potpunu i neupitnu. Aleksandra Vu?i?a ne samo da niko više i ne pita o tome zašto je prvi deo njegove politi?ke karijere obeležila pripadnost antievropskoj i anticivilizacijskoj stranci Vojislava Šešelja, ve? ni on, zanet svojim „pobedama“ u drugom nivou svoje karijere, više ne ose?a nikakvu potrebu, a još manje odgovornost, da o tome govori. Nije on jedini takav primer, to je veoma ?est slu?aj sa brojnim doga?ajima i li?nostima u Srbiji. Valjda je logi?no pitati ?oveka kako i zašto je došlo do tako drasti?ne promene u politi?kim uverenjima za koja se zalaže.

Kod analize mo?i, jednu od najvažnijih tema predstavljaju sukobi, opažljivi skriveni ili neskriveni, ali i latentni, izme?u interesa onih koji mo? poseduju i interesa onih koji se isklju?uju kao tema. Prema Luksu, latentan sukob je takav zbog toga što do stvarnog ne može do?i pre nego što oni koji su podložni dominaciji od strane nosilaca mo?i ne postanu svesni svojih interesa. Dakle, nema stvarnog suo?avanja interesa i želja izme?u vladaju?e ve?ine i gra?ana, jer verovatno nema svesti o tome šta gra?ani Vojvodine i Srbije zaista žele. I kona?no, da li nam je i samima prilikom izlaska na birališta važnije da glasamo za politi?ku stranku zato što zaista verujemo u vrednosti koje promoviše, a koje bi trebale da proizvedu bolji život, ili nam je malo važnije da pobedi zato što je ona naš izbor, ma kakav taj izbor bio i iz ma kakvih razloga ta stranka bila naš izbor.

Drugim re?ima, ako su politi?ke stranke u Srbiji u potpunosti uspele da nas ubede u to da glasamo za njih samo zato što su to one i samo zato što su to njihovi lideri, onda smo u dubokom i ozbiljnom problemu. U tom slu?aju, nevoljko dubok naklon svima njima što su u tome uspeli, ali gorak ose?aj ostaje zbog toga što se ?ini da su gra?ani na takvo stanje pristali bez bilo kakve borbe. Pobeda je ostvarena effortlessly, a takav model ponašanja i pristajanja na sve što su ideje jedne stranke bez kriti?kog osvrta ka njihovom delanju pre izlaska na birališta, nove generacije u velikoj meri prihvataju kao jedino mogu?e ponašanje u situaciji ve?ite izborne kampanje.

Iz istog razloga, Aleksandar Vu?i? i njegova SNS danas mogu da se odlu?e za nove izbore a da pritom ne moraju da odgovore na najosnovnije pitanje, a to je zbog ?ega su oni u ovom trenutku važni za gra?ane ove države. Da su važni za SNS i da je to iz perspektive stranke razumljivo, to znamo. Bez potrebe da sada ocenjujem odluku o izborima kao dobru ili ne u ovom trenutku, smatram da je veoma važno da u narednom periodu javnost insistira na tome da sazna zbog ?ega su oni važni za GRA?ANE. Znamo zašto su važni Aleksandru Vu?i?u, znamo da je Rasimu Ljaji?u važno da prona?e svoje mesto u novoj raspodeli snaga. Koliko i zašto su izbori važni za gra?ane jedino je pitanje kojim bi kriti?ka javnost trebala da se bavi.

I na kraju, pomenu?u ono što ?e biti jedina prava tema za nas iz Vojvodine u vremenu koje dolazi i koje ?e biti vreme predizborne kampanje, a to je Vojvodina, moramo razumeti da Vojvodina pre nego što iza?e na birališta mora da odlu?i o tome koji su njeni pravi interesi i šta je ono što želi. O?igledno je da smo pred vratima ozbiljnih promena, a ponekad je u takvom vremenu važnije kako ?ete na te promene reagovati, ako ve? ne možete da ih spre?ite. Jedna stranka je na talasu „pobeda“ ve? unapred ube?ena u svoj trijumf u Vojvodini. Neka im takvo uverenje. Me?utim, imaju li oni politiku prema Vojvodini? Kakva je ta politika? Zašto je ona dobra za vas? Pre nego što im poklonite poverenje, razmislite imate li odgovore na ova pitanja. Ako ih nemate, onda to zna?i da nemate apsolutno ni jedan razlog da pristajete na takvu politiku. Sve drugo je bezglavo predavanje poverenja u ruke ljudima koji su vas ubedili da su pravo rešenje, bez da su morali i da ponude bilo kakav dokaz za to.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!