HRW: Zanemarena djeca sa invaliditetom u Srbiji

10 Jun 2016

HRW upozorava na to da roditelji u Srbiji olako ostavljaju djecu s invaliditetom u domovima, što dovodi do njihovog sporijeg razvoja

Stotine djece sa invalidetom u Srbiji suo?ene su sa zanemarivanjem i izolacijom u ustanovama. Zaklju?ak je to izvještaja organizacije Human Rights Watch, koja je u Srbiji mjesecima analizirala stanje u domovima za smještaj djece sa invaliditetom.

U izvještaju se navodi i da je Vlada Srbije u?inila odre?eni napredak vezano za pitanje zaštite prava djece sa invaliditetom, ali da je potrebno u?initi više.

U domu za smještaj djece sa invaliditetom Kolevka, nema slobodnog kreveta, a postelja je nekoj djeci jedino mjesto na kome odrastaju.

Zbog teške bolesti i invaliditeta stotine djece je osu?eno na život u toj ustanovi. U suboti?kom domu Kolevka o 240 mališana brine 150 zaposlenih.

„Što se ti?e stru?nog rada tu nam je ozbiljan problem jer stru?nih radnika imamo znatno manje nego što bi trebalo da bude me?utim kroz projekte kroz javne radove dolazimo i do tih ljudi i na neki na?in servisiramo minimum usluga koji je neophodan za ovu decu“, rekao je Nenad Kozomara, direktor doma Kolevka.

?etrdesetoro djece u tom domu je nepokretno. Osoblje se trudi da im u postoje?im uslovima pruži najbolju mogu?u njegu. Tek odnedavno imaju lift kojim i djecu sa teškim oblikom invaliditeta mogu izvesti napolje.

Upravo je izolovanost i usamljenost djece u domovima problem na koji Human Rights Watch posebno ukazuje.

„U pojedinim ustanovama jedan njegovatelj je odgovoran za na jedanaestero djece, osim pružanja osnovne brige i njege djece, njegovatelj nema vremena da posveti pažnju i individualnom radu sa djetetom“, rekla je Emina ?erimagi? iz HRW-a.

Olako ostavljanje djece

Djeca koja su pokretna, slobodno vrijeme provode u druženju i u?enju. Ipak, samo dvadesetero njih iz doma poha?a školu. Human Rights Watch upozorava na to da roditelji u Srbiji olako ostavljaju djecu u domovima, što dovodi do njihovog sporijeg intelektualnog i emotivnog razvoja.

„Razlozi zbog kojih se roditelji odlu?e za smještaj u ustanovu jeste upravo nepostojanje usluga na lokalu tako da je prvenstveno potrebno da ponovo spoji djecu sa porodicama i vjerujemo da bi se mnogo djece pridružilo porodicama“, navodi ?erimagi?.

Doktorica Katja Puleva u domu Kolevka radi dvadeset i pet godina. Kaže, ?itavi timovi stru?njaka intenzivno rade na pripremi djece za povratak u primarnu ili smještaj u hraniteljsku porodicu. Ali, dok se za zdravu djecu hranitelji lako na?u, za djecu sa invaliditetom situacija je znatno komplikovanija.

„Jedno dete koje je težak bolesnik, koje je nepokretno, treba da ima svakodnevne terapije rehabilitacije. Nijedna hraniteljska porodica nije spremna da ga prihvati, ?ak i da ga prihvati ona ne bi pružila toliko kvalitetnu uslugu kao što bi mu institucija pružila“, kazala je Puleva.

Upravo zbog toga Human Rights Watch poziva Vladu Srbije da oja?a usluge na lokalnom nivou, kako bi što ve?i broj djece, ipak, ostao u svojoj porodici i imao mogu?nost lije?enja u svojoj zajednici. Smatraju da je potrebno više uložiti u inkluzivne škole, a roditeljima pružiti ve?u finansijsku i stru?nu podršku.

(Al Jazeera)

Podelite ovu stranicu!