HRW: Zabrinutost za ljudska prava na Balkanu

22 Jan 2014

Vlade država na Zapadnom Balkanu malo su učinile tokom 2013. godine u rešavanju višegodišnjih problema u oblasti ljudskih prava

Vlade država na Zapadnom Balkanu malo su u?inile tokom 2013. godine u rešavanju višegodišnjih problema u oblasti ljudskih prava, kaže se u godišnjem izveštaju Human Rights Watcha za 2014. godinu, uz navo?enje brojnih primera koji svedo?e o zabrinutosti zbog teško?a koje su uo?ene u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Kosovu i Hrvatskoj.

Ova organizacija uo?ila je da je napravljen vrlo ograni?en napredak u zemljama zapadnog Balkana u utvr?ivanju odgovornosti za ratne zlo?ine, borbi protiv diskriminacije i raznih zloupotreba usmerenih protiv romske manjine, kao i pritisaka i nasilja koji su bili usmereni kako protiv novinara tako i pripadnika LGBT zajednice.

HRW prime?uje da su izostala trajna rešenja za izbeglice i interno raseljena lica.

Istovremeno je izražena zabrinutost za stanje ljudskih prava u najmla?oj državi EU – Hrvatskoj koji je odnose na probleme utvrživanja odgovornosti za ratne zlo?ine, položaj manjina ali i na?in na koji funkcioniše sistem zbrinjavanja azilanata.

“Zemlje zapadnog Balkana moraju da rade mnogo više kako bi stanje ljudskih prava uskladili sa evropskim i me?unarodnim standardima”, objašnjava Lidija Gal, istraživa? HRW za Balkan i Isto?nu Evropu.

“Bosna i Hercegovina, Srbija, i Kosovo mora?e da zaustave ozbiljne zloupotrebe ukoliko žele da se približe Evropi”.

HRW podse?a da su tužioci Srbije i Bosne i Hercegovine potpisali 2013. sporazum o saradnji u procesuiranju ratnih zlo?ina, zlo?ina protiv ?ove?nosti i genocida.

Uprkos pojedinim presudama koje su donete, odgovornost za ove zlo?ine i dalje nije u potpunosti utvr?ena, jer je pokrenuto svega nekoliko postupaka pred nacionalnim sudovima u Srbiji i Bosni. Istovremeno je procesuiranje ratnih zlo?ina na Kosovu i dalje je sporo i otežano problemima zaštite svedoka.

U svom godišnjem izveštaju HRW upozorava da je zaštita manjina i dalje je slaba širom regiona, uklju?uju?i prava Roma koji se suo?avaju sa široko rasprostranjenom diskriminacijom u oblastima zdravstvene zaštite, obrazovanja i smeštaja, uklju?uju?i prinudna iseljenja.

S druge strane, vlasti u Bosni i Hercegovini nisu revidirale ustavne odredbe koje isklju?uju Rome i druge etni?ke manjine iz politi?kog života uprkos pritisku Evropske unije i zaklju?cima Evropskog suda pravde iz 2009. godine da su neke od tih stavki diskriminativne.

Na Kosovu diskriminacija Roma i drugih manjina kao što su Aškalije i Egip?ani izraženija nakon nastavljanja sa njihovim prisilnim deportacijama iz zapadne Evrope, tim pre što je izostala adekvatna pomo? da se te grupe integrišu sa ostalim zajednicama.

HRW upozorava da se novinari u regionu suo?avaju se sa neprijateljskim okruženjem koje uklju?uje pretnje i napade, a u sli?nom položaju je LGBT zajednica i njeni aktivisti, tim pre što su vlasti u Beogradu ve? tre?u godinu zaredom otkazale Paradu ponosa pravdaju?i se problemima bezbednosti.

(Slobodna Evropa)

Podelite ovu stranicu!