Historiana: Evropska istorija bez granica

23 Dec 2012

Istorija evropskih zemalja obično se posmatra iz nacionalne perspektive. To želi da promeni novi internet portal Historiana. On sadrži moderno obrađene teme iz evropske istorije, bez državnih i kulturnih granica

Tim sastavljen od nastavnika i univerzitetskih saradnika iz 30 zemalja predstavlja istoriju Evrope na jedan potpuno novi na?in. “Naši ciljevi su unutrašnjevropsko upore?ivanje i multiperspektivno opažanje”, kaže dr. Robert Majer iz Instituta za me?unarodno istraživanje školskih udžbenika Georg Ekart. On je ?lan nau?nog saveta projekta Historiana.

Proteklih godina bilo je puno pokušaja da se etabliraju evropske knjige iz istorije, me?utim ni jedna od njih nije stvarno prihva?ena u školama. Sada je evropsko udruženje nastavnika istorije EUROCLIO pokrenulo inicijativu i utemeljilo internet portal Historiana.

Kontekst umesto hronologije

Historiana ne prenosi istoriju hronološki, ve? tematski. Nazivi na prvi pogled izgledaju vrlo složeno, kao na primer “Sukob i saradnja”, ipak iza tih naziva skrivaju se konkretne studije, izme?u ostalog i o evakuaciji dece iz Finske za vreme Drugog svetskog rata, irskom iseljeni?kom talasu nakon 1840. ili o Hladnom ratu.

Ovaj portal daje mnoštvo informacija o pozadini doga?aja: fotografije, citate i dokumente poput originalnog pisma nekadašnjeg ameri?kog predsednika Harija Trumana upu?enog njegovom ministru spoljnih poslova Džejmsu Birnsu.

Izvan korica knjige

Historiana koristi multimedijalne mogu?nosti interneta: pored brojnih fotografija i karikatura tu su i interaktivne geografske karte i drugi vizuelni elementi kojima se pojašnjavaju složeni istorijski doga?aji. Autori smatraju da je velika prednost Historiane što se ona jednostavno može obogatiti novim temama. “Digitalna ponuda obuhvata i perspektive malih država. A ako je dobro strukturisana, broj tekstova može da bude neograni?en”, smatra Ulrih Bongertman, predsednik saveznog Udruženja nastavnika istorije Nema?ke.

Historiana ve? sada sadrži rezultate istraživanja iz Bugarske, Danske ili Estonije. Istorija tih zemalja obi?no nije obra?ena u udžbenicima drugih evropskih zemalja. Mada je ovaj portal još uvek u svojoj probnoj fazi i za sada postoji samo na engleskom jeziku, on ve? sada može da se koristi. Ciljna grupa su osobe zainteresovane za istoriju, u?enici i nastavnici. Oni istovremeno mogu da doprinesu proširenju sadržaja portala.

Velika o?ekivanja

Historiana je kao zajedni?ki evropski digitalni školski udžbenik vrlo ambiciozan projekat s velikim potencijalom, što je dobrim delom i zasluga angažovanosti njenih autora. “Mnogi ljudi su oduševljeni tim projektom, pa tako i oni koji na njemu rade”, kaže Robert Majer. Još pre nego što je ovaj portal u septembru 2012. stavljen u mrežu, ve? je dobio nagradu World Aware Education koju dodeljuje Centar Sever-Jug, Saveta Evrope. Odmah nakon objavljivanja prvih sadržaja pristigla je i nagrada za evropsku saradnju MEDEA.

Da li ?e se Historiana etablirati zavisi i od toga koliko ?e novaca imati na raspolaganju. Do sada su autori radili besplatno, a grafika i programiranje finansirani su iz sredstava Evropske unije. Ulrih Bongertman je zadovoljan: “Mi smo ve? sre?ni zbog toga što Historiana kao zajedni?ka evropska inicijativa uopšte postoji.” A pred novim portalom sada je dalek put do u?ionica u evropskim školama.

(Filip Jedike/Andrea Jung-Grim, Deutsche Welle)

Podelite ovu stranicu!