Harač i za pecaroše na Begečkoj jami

29 Oct 2014

Da bi popunili prazne budžete uveli i porez na sojenice kao da su u pitanju luksuzni apartmani

Vu?i?eva vizija oporavka Srbije tla?enjem raje svakim danom sve više napreduje, raste i razvija se – nakon penzionera i službenika na red su došli i pecaroši.

Pecarošima, vlasnicima sojenica na Bege?koj jami, koje, ina?e, “dere” upravitelj ovog parka prirode, sad su poslali i gradske poreznike! Oni su nedavno dobili rešenja da na svoje pecaroške ku?ice plate godišnji porez kao da poseduju luksuzne apartmane na Limanu, Detelinari, u Petrovaradinu ili samom centru Novog Sada. Rešenja su visine od dve pa do pet hiljada dinara. Sa obrazloženjem da se oporezuje “stambeni prostor”. Vikendaši pokušavaju da objasne da njihove ku?ice nisu nikakav stambeni prostor, ali nemaju kome. Niko ih ne sluša, jedini savet poreznika je da se prijave kao stanovnici Jame, onda ?e im se dug umanjiti za pola. Razreziva?i hara?a ništa ne zarezuju, a najmanje ove ?injenice.

Park prirode

Vikend naselje Bege?ka jama smatra se jednim od najlepše ure?enih na toku Dunava kroz Vojvodinu. Od samog osnivanja naselje ima 55 ku?ica i zabranjeno je širenje. Od 1999. godine Jama je proglašena Parkom prirode.

Ribolova?ke ku?ice na Jami su gra?ene pre 40 godina sa jedinom namenom da budu sklonište za pecaroški pribor i pecaroše tokom toplijeg dela godine, od aprila do oktobra. Grad je poklonio Novosadskom udruženju ribolovaca (NUR) odere?eni prostor kod Jame, NUR je svojim zainteresovanim ?lanovima podelio 55 placeva sa obavezom da do odre?enog roka izgrade vikendice. Prostor zgrade je ograni?en na 55 kvadratnih metara. Dole je trebalo da budu samo stubovi, a na plo?i iznad odaje, jedna ve?a ili dve manje sobe. Kasnije su pecaroši po?eli da stavljaju zidove i u prizemlju, pa su napravili kuhinje, ostave i toalete. No, ima još vikendica koje su klasi?ne sojenice, sa skladištem dole i samo dve odaje iznad plo?e. Sve sojenice imaju stepenište spolja i plo?u na visini vodostaja od 700 centimetara Dunava kod Novog Sada. Vremenom su sojenice postale lepo ure?ene ku?ice, ali ne sve. Nekima su ribolovci na?inili bunare, opremili se motorima za crpljenje vode, jer se zajedni?kim naporima, molbama i vezama, dovela i struja. Naravno, napravljena su i kupatila ili bar improvizovani, zatvoreni, toaleti. Ali ne kod svih. I sada ima bar desetak ku?ica bez vode i septi?ke jame. Samo goli zidovi na betonskim stubovima dole, a od drveta na “spratu”.

poplava2

Bege?ka jama za vreme poplava

Samo naselje je u koritu Dunava, u takozvanom forlandu, nebranjenom delu, izme?u zaštitnog nasipa i same Reke. Dunav plavi naselje svake dve-tri godine, u poslednjih sedam godina – tri puta, pa je 2009. došao do plo?e gornje etaže ve?ine ku?ica, a onima koje su bliže reci zapljusnuo je i taj “suvi” deo.

Dve dozvole za pecanje!

Bege?kom Jamom sada gazduje DTD Ribarstvo, privatna firma iz Ba?kog Jarka, koja je dobila taj status odlukom Grada, ali na ?ije gazdovanje vikendaši imaju mnogo primedbi. Ribarstvo, naime, ne pokazuje veliki unteres za Jamu, u poslednjih sedam godina samo jednom je poribljavala Jamu (ubacilo 156 jedinki linjaka), ima samo jednog ?oveka u ?uvarskoj službi, te je ribokra?a evidentna ?ak i danju. Najve?a je bruka što pecaroši moraju da pla?aju dodatne 2.000 dinara za pecanje na Jami, ali uz uslov da imaju i takozvanu generalnu dozvolu za sve ostale vode koja staje 6.000 dinara plus 500 dinara ?lanarine! Dakle, za pecanje na jednoj vodi, Jami, moraju da imaju dve dozvole, obe da pokažu ?uvaru!

Vikendaši Jame nisu vlasnici zemljišta ve? samo njegovi zakupci na 99 godina (ugovor prave u NUR-u).

Naselje ne pripada gradskim naseljima jer nema prilaza (dolazi se nasipom, koji se zimi ni ne ?isti), nema kanalizaciju, naselje nema ulica, sve troškove ure?enja i ?iš?enja naselja snose sami pecaroši iz svog fonda samodoprinosa. Naselje ima svoje organe (Savet, disciplinsku i finansijsku komisiju…) i nešto sitne imovine: kolica za guranje ?amaca, jedan bunar na ru?ni pogon, sajlu za vezivanje ?amaca, tri ulazne rampe (dve polomljene)…

Viktoria ?abi

Podelite ovu stranicu!