Građanska Vojvodina: Zahtevi studenata legitimni

01 Nov 2011

Studenti imaju pravo da se bore za svoje interese

Inicijativa nevladinih organizacija “Gra?anska Vojvodina” smatra proteste i zahteve studenata okupljenih oko Plenuma legitimnim, a njihovo prozivanje i etiketiranje od strane profesora i univerzitetske uprave krajnje neumesnim. U najmanju ruku nas ?udi to što se u odnosu prema “plenumašima” koristi sli?an re?nik kao devedesetih godina. Jasno nam je da su univerziteti u Srbiji u teškoj poziciji, da je dugogodišnja tranzicija, koju nije pratila valjana regulacija, ostavila svoje posledice, ali to nije alibi za ovakav pristup studentima i njihovim zahtevima.

Bez obzira na ?injenicu da je možda prava adresa za proteste Vlada Srbije i njena nadležna ministarstva, studenti imaju potpuno pravo da protestuju i na fakultetima.

Smatramo da u demokratskom društvu svako ima pravo da se bori za svoje interese, a da probleme treba rešavati dijalogom i su?eljavanjem argumenata, a ne zatvaranjem institucija i njihovim ignorantskim ponašanjem.

Možda su zahtevi studenata u potpunosti nerealni, ali je zato njima i celoj javnosti potrebno pružiti jasne argumente za to. Me?utim, šta ako su zahtevi studenata realni, šta ako oni imaju pravo da je mogu?e poboljšati visoko obrazovanje u Srbiji i smanjiti školarine? Šta ako su u pravu kada tvrde da je sadašnji sistem u okviru kojeg funkcioništu državni univerziteti zastareo i da studentima ne omogu?ava dovoljno kvalitetno obrazovanje? Šta ako je ta?no da država svojim ?injenjem i ne?injenjem onemogu?ava razvoj visokog školstva?

Ovo su pitanja koja su studenti sasvim legitimno otvorili i “Gra?anska Vojvodina” smatra da oni moraju da dobiti odgovore na njih.

Gra?anska Vojvodina

Gra?ansku Vojvodinu ?ine:
Centar za razvoj civilnog društva
Nezavisno društvo novinara Vojvodine
Centar za regionalizam
Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji
Gra?anski fond “Panonija”
NVO “Otvoreni licej”
Zelena mreža Vojvodine
Gra?anska akcija Pan?evo

Podelite ovu stranicu!