Građanska Vojvodina: Hitno potvrditi Statut Vojvodine!

08 Feb 2009

Inicijativa nevladinih organizacija “Gra?anska Vojvodina” poziva poslanike republi?kog parlament…

Inicijativa nevladinih organizacija “Gra?anska Vojvodina” poziva poslanike republi?kog parlamenta da bez odlaganja potvde predloženi Statut Vojvodine i da ne podležu javnim i tajnim pritiscima koje na njih vrše pojedine politi?ke i parapoliti?ke snage u društvu, s ciljem zaustavljanja decentralizacije Srbije. Jasno je da je predloženi vojvo?anski statut dobrodošao po?etni akt decentralizacije države, iako svakako nedovoljan sa stanovišta interesa gra?ana Vojvodine. Predloženi statut je i akt kojim se, bar na simboli?koj ravni, ukida deo posledica miloševi?evskog nacionalisti?kog “jogurt” pu?a, državnog udara u Vojvodini koji je bio uvod u krvave i zlo?ina?ke ratove na tlu bivše Jugoslavije. Podse?amo poslanike republi?kog parlamenta da su ionako ve? prekršili Ustavni zakon, jer su Statut Vojvodine morali da potvrde do kraja prošle godine. Pozivamo ih da prestanu sa kršenjem zakona, jer su, barem teoretski, oni upravo ti koji zakone donose.

Ustavno-pravni položaj Vojvodine jeste pravi test da li je Srbija spremna da se suo?i sa svojom nedavnom prošlosti i da li je sadašnja vlast spremna da istinski pristupi evropskim integracijama, za koje je decentralizacija nezaobilazan uslov! Tako?e, to je test da li je država dovoljno mo?na da se suprotstavi centralisti?ko-nacionalisti?koj eliti, me?u kojima se izdvajaju SANU, SPC i raznorazni tajkuni sa manje-više kriminalnom prošloš?u, kao i politi?kim partijama koje su bile duboko umešane u zlo?ina?ku politiku Miloševi?evog režima ili su je podržavale.

“Gra?anska Vojvodina” najoštrije osu?uje skandalozno mešanje delova Srpske pravoslavne crkve u politi?ke i državne stvari zemlje i njenu konstantnu poziciju “faktora nestabilnosti”, odnosno “višenamenske štake” za koju se pridržavaju predstavnici antievropskih i ultranacionalisti?kih partija. Nepobitna je ?injenica da delovi SPC danas predstavljaju ozbiljnu branu napretku i modernizaciji Srbije.

“Gra?anska Vojvodina” ne podržava ni “lutaju?i cirkus” koji je po gradovima Srbije na turneji na ?elu sa predsednicima republi?kog i pokrajinskog parlamenta. Pitanje vojvo?anskog statuta je pre svega pitanje njenih gra?ana, koji su velikom ve?inom na prethodnim izborima glasali za politi?ke stranke koje su Vojvodini obe?avale i mnogo ve?i stepen autonomnosti nego onaj koji je pravno uobli?en u predloženom statutu.

Sve što ovih dana gledamo u vezi sa vojvo?anskim statutom još jednom potvr?uje da smo bili u pravu kada smo u jesen 2006. godine pozvali gra?ane da bojkotuju referendum o aktuelnom Ustavu Srbije. Ustav u Vojvodini nije prošao, uprkos kra?i na referendumu kakva se ne pamti ni u Miloševi?eva vremena. Ali, danas je potpuno jasno da je Ustav Srbije skrojen od strane nacionalisti?ko-centralisti?kih snaga na taj na?in da Vojvodini nikada ne bude vra?ena autonomija. U?injeno je to kroz besmislenu odredbu koja kaže da Skupština Srbije mora da potvrdi Statut Vojvodine, ?ime je nastavljen tretman Vojvo?ana kao maloumnih bogatih ro?aka koji ne znaju da se staraju za sopstvene resurse i za sopstveni novac.

Gra?anska Vojvodina sa zabrinutoš?u upozorava gra?anke i gra?ane Vojvodine i Srbije da je u toku pokušaj proizvo?enja novog neprijatelja. Nakon Slovenaca, Hrvata, Bošnjaka, Albanaca i Crnogoraca, sada su na red o?igledno došli Vojvo?ani. O?igledno, nacionalisti?ka zver ne zna da funkcioniše druga?ije ve? da proizvodi sve nove i nove “neprijatelje” kojima se potom i bukvalno “hrani”.

Apelujemo na EU i druge važne faktore me?unarodne zajednice da sa posebnom pažnjom prate razvog situacije u vezi usvajanja Statuta Vojvodine, imaju?i pri tom u vidu da je agresivni centralizam bio okida? raspada bivše Jugoslavije i krvavih ratova koji su ga pratili.

Gra?anska Vojvodina

Gra?ansku Vojvodinu ?ine:
Nezavisno društvo novinara Vojvodine
Centar za regionalizam
Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji
Gra?anski fond Panonija
Zelena mreža Vojvodine
Gra?anska akcija Pan?evo
NVO “Otvoreni licej” Sombor

 (Saopštenje nevladinih organizacija Vojvodine upu?eno javnosti 8. januara 2009.)

Podelite ovu stranicu!