Građanska Vojvodina: Hitno obustaviti nelegalnu (ras)prodaju NIS-a

19 Dec 2008

Inicijativa

Inicijativa nevladinih organizacija „Gra?anska Vojvodina” zahteva da Vlada Srbije pod hitno obustavi sve aktivnosti vezane za (ras)prodaju Naftne industrije Srbije ruskom „Gaspromu”, sve dok gra?anima i javnosti jasno i racionalno ne obrazloži koji su to državni, politi?ki ili bilo koji drugi interesi zbog koje se naša zemlja odri?e stotina miliona evra, koliko je potcenjena vrednost NIS-a. Vlada Srbije ne bi smela da nastavi zapo?eti proces (ras)prodaje najve?e firme u Srbiji ni dok Ustavni sud ne proceni ustavnost tzv. gasno-naftnog sporazuma koji je Srbija zaklju?ila sa Rusijom u januaru ove godine.

Sada je ve? sasvim jasno da Srbija ne samo da nema nikakvu garanciju da ?e biti izgra?eni gasovod „Južni tok” i skladište u Banatskom Dvoru, ve?, obrnuto, da postoji mnogo indicija da to ruski partner ne?e u?initi! Ne treba pritom zaboraviti ni ?injenicu da Srbija još baštini pogodnosti centralisti?ko-miloševi?evskog državnog udara kojom je Vojvodini oduzeta sva imovina, pa i ono što ?ini 90 odsto vrednosti NIS-a; to je još jedan dokaz da treba obustaviti rasprodaju ove kompanije, dok Vojvodini ne bude vra?ena njena silom oduzeta imovina! Osim toga, prodaja NIS-a Rusiji ugrožava i evropsku budu?nost Srbije, jer se ponovo u našu zemlji uvodi monopol kao zakonomeran i važe?i ekonomski princip, i napuštaju vrednosti tržišne ekonomije!

Ove nedvosmisleno ta?ne ?injenice ohrabruju „Gra?ansku Vojvodinu” da zdušno zahteva odgovor od Vlade Srbije: šta je to zbog ?ega je skoro celokupna politi?ka klasa u Srbiji odlu?ila da, po svaku cenu, pa ?ak i po cenu politi?ke popularnosti, „pro?erda” firmu sa najve?im prihodom u Srbiji? Da li možda neko misli da ?e rasprodajom naše imovine i ugrožavanjem gra?ana Srbije, posebno gra?ana Vojvodine, uz pomo? Rusije, vratiti suverenitet na Kosovu? Pošto smo sigurni da to niko normalan u ovoj zemlji ne misli, onda je jasno da je u pitanju nešto drugo što gra?anima do sada nije saopšteno. Ukoliko se predstavnici vlasti ogluše na ovaj zahtev „Gra?anske Vojvodine”, ima?emo pravo da sumnjamo da nisu u pitanju  državni i politi?ki interesi, ve? privatni, odnosno da su klju?ni imaoci vlasti i politi?ke mo?i na neki na?in korumpirani ili ucenjeni! Jer, i nemamo šta drugo da pomislimo!

Na kraju, ali ni u kom slu?aju najmanje važno, doga?aji oko privatizacije NIS-a još jednom su otvorili nikada do kraja razjašnjenu ulogu Rusije i ruske politike u moralnom i ekonomskom sunovratu Srbije tokom devedesetih godina prošloga veka. Sunovratu iz kojeg se još uvek nismo ni po?eli migoljiti!

(Saopštenje Inicijative nevladinih organizacija Gra?anska Vojvodina)

Gra?ansku Vojvodinu ?ine:
Nezavisno društvo novinara Vojvodine
Centar za regionalizam, Novi Sad
Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji, Beograd/Novi Sad
Centar za razvoj civilnog društva, Zrenjanin
Gra?anski fond “Panonija”, Novi Sad
Otvoreni licej, Sombor
Gra?anska akcija, Pan?evo
Zelena mreža Vojvodine, Novi Sad

Podelite ovu stranicu!