Građani Srbije još uvek plaćaju “ugašenu” agenciju Tanjug

18 Aug 2017

Na nameštenom konkursu dobili novac od Ministarstva za državu upravu i lokalnu samoupravu, dok je njime upravljala Ana Brnabić

Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu potpisalo je pre dva meseca, 19. juna, dok je na njegovom ?elu još bila sadašnja premijerka Ana Brnabi?, ugovor s Tanjugom, prema kojem ovoj agenciji pla?a 162.000 dinara mese?no za usluge produkcije, snimanja foto i video materijala i montaže. Kako Cenzolovka saznaje, potencijalna konkurencija o postojanju konkursa nije ni obaveštena.

Novinsku agenciju Tanjug, koja je zvani?no ugašena još 31. oktobra 2015, i dalje pla?aju gra?ani Srbije. Novac su dobili i pre dva meseca od ministarstva na ?ijem je ?elu bila Ana Brnabi?, sadašnja predsednica Vlade, na konkursu ?iji su uslovi bili zahtevni, takvi da nijedna druga agencija nije mogla da ih ispuni. Ugovor je potpisan na godinu dana, tako da ?e iz budžeta Srbije ta ku?a dobiti gotovo dva miliona dinara, ta?nije – 1.944.000, odnosno 16.200 evra.

Kako piše Cenzolovka, uslovi konkursa su bili zahtevni i – ?ini se – neostvarivi, pošto osim tehni?kih kapaciteta koje ponu?a? mora da ispunjava, potrebno je da Ministarstvu u svakom trenutku bude dostupno pet novinara, tri fotografa i tri video-snimatelja.

Za javnu nabavku Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave ?elni ljudi agencija Fonet i Beta saznali su od saradnice Cenzolovke.

Janji?: Namešteni konkurs

Glavni urednik Foneta Zoran Sekuli? navodi da bi ova agencija produkcijski i tehnološki mogla da ispuni uslove iz sporne javne nabavke, ali da on ne bi ni hteo, niti mogao, stalno da ima na raspolaganju toliki broj ljudi samo za potrebe jednog ministarstva.

„Ukoliko je to posredi, onda je ovakav uslov uveden da bi odvratio druge potencijalne u?esnike da podnesu svoje ponude“, kaže Sekuli?.

Glavni urednik agencije Beta Dragan Janji? konstatuje da je o?igledno u pitanju namešten konkurs za Tanjug.

Koliko god Tanjugu bude trebalo para, toliko ?e državnih institucija s njima da potpiše ugovor. To je neprimereno i to je nelojalna tržišna konkurencija koja Fonet i Betu dovodi u neravnopravan položaj“, kaže Janji?.

Janji? smatra da je Vlada na ovaj na?in pronašla rešenje da i dalje finansira Tanjug te da je to nelegalno jer postoji odluka o gašenju te agencije. Nije mu jasno zašto Vlada sara?uje sa nekim ko nije proknjižen i misli da bi bilo mnogo poštenije kada bi Vlada kona?no rešila pitanje Tanjuga.

Ministarstvo, kao naru?ilac poslova, nije u obavezi da poziva pojedina?no potencijalne pružaoce usluga, jer po zakonu moraju da oglase nabavku na portalu i na sajtu, naveo je Rade ?uri? iz Transparentnosti Srbije i dodala da bi bilo „logi?no i doma?inski da to u?ine, naro?ito kada je broj potencijalnih pružalaca usluga relativno mali, kao što je broj novinskih agencija u Srbiji“.

Iz kabineta Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave za Cenzolovku kažu da Tanjug nije nepostoje?a firma, kao i da ne vide ništa sporno u tome što sara?uju s tom ku?om.

Iako se država zvani?no povukla iz Tanjuga, ipak nije prestala da novcem gra?ana Srbije finansira tu ku?u, pošto su državni organi korisnici medijskih usluga ove agencije.

Odgovore u vezi sa potpisivanjem ugovora dok je bila ministarka za državnu upravu i lokalnu samoupravu zatražili smo i od Ane Brnabi?, predsednice Vlade, ali ih nismo dobili. Kratko nam je saopšteno da Vlada Srbije radi na iznalaženju najboljeg rešenja za novinsku agenciju Tanjug i da se obratimo Ministarstvu kulture i informisanja.

?uki?: Tanjug nema nijednog zaposlenog

Direktorka Tanjuga Branka ?uki? u pisanom odgovoru za Cenzolovku druga?ije tuma?i obaveze iz ugovora.

„Navedeni broj izvršilaca predstavljao je uslov kadrovskog kapaciteta predvi?en konkursnom dokumentacijom, koji je svaki potencijalni ponu?a? morao da ima na raspolaganju kao garanciju da ?e uvek mo?i da se odazove pozivu Ministarstva, a ne broj novinara, snimatelja i foto-reportera koji se šalju na pojedina?ni doga?aj“, odgovorila je Branka ?uki?.

Kada je re? o broju zaposlenih u toj agenciji, direktorka kaže da njih zapravo nema:

„Sva lica koja su na bilo koji na?in angažovana u Tanjugu – angažovana su na osnovu druge vrste ugovora.“

Branka ?uki? kaže da sara?uju sa tri ministarstva i da su podaci o tome dostupni na portalu javnih nabavki, ali nije odgovorila na pitanje sa koliko ukupno državnih organa posluju.

(Cenzolovka)

Podelite ovu stranicu!