Goran Ješić: Opozicija treba da razmotri i opciju napuštanja parlamenta

26 Nov 2016

"Nasilje većine nad opozicijom u Skupštini Srbije dešava se po nalogu Aleksandra Vučića"

Republi?ki poslanik i funkcioner Demokratske stranke Goran Ješi? izjavio je da parlamentarizam u Srbiji ozbiljno ugrožen i da politi?ko nasilje vlasti nad opozicijom obesmišljava samo postojanje parlamenta, zbog ?ega bi opozicija morala da preispita svoju dalju ulogu pa ?ak i opciju napuštanja parlamenta.

U razgovoru za Autonomiju, Ješi? je istakao da poslednja zbivanja u Skupštini Srbije “u kojima je opozicija bila izložena politi?kom nasilju vladaju?e Srpske napredne stranke”, a posebno uskra?ivanje prava na re? opozicionim poslanicima na sednici skupštinskog Administrativnog odbora “ukazuju na opasne tendencije i namere vlasti da apsolutno uguši delovanje parlamentrane opozicije”.

“Takvo kršenje procedure na sednici Odbora za administrativna pitanja koje smo videli pre neki dan dosad nikad nije vi?eno u parlamentu. To je veoma opasan signal i postavlja se pitanje da li ?emo mi kao opozicija uopšte više dobiti re? u Skupštini. U tom slu?aju opozicija bi morala da preispita svoje delovanje u parlamnetu, odnosno ima li svrhe da tamo ostanemo. Jer, ako se poslaniku oduzme pravo na re?, onda ni taj parlament više nije parlament”, ocenio je on.

Ješi? je uveren da se nasilje ve?ine nad opozicijom u Skupštini Srbije dešava po nalogu lidera SNS i predsednika Vlade Srbije Aleksandra Vu?i?a, što se, kaže, jasno videlo na sednici na kojoj je predsednica Skupštine Maja Gojkovi? insistirala na odbrani poslanika Marijana Risti?evi?a, koji je prethodno izazvao osudu javnosti, pa ?ak i pojedinih režimskih medija, zbog toga što je u kontesktu politi?kih optužbi govorio o le?enju bolesnog deteta jednog poslanika opozicije.

“Ja sam prvi put poslanik republi?kog parlamenta, bio sam ranije poslanik Skupštine Vojvodine koja je po atmosferi i uslovima rada i pozicije i opozicije dom lordova u odnosu na Skupštinu Srbije. Mi imamo opstrukciju parlamenta ve? godinu dana, od raspisivanja izbora, do ove sednice na kojoj se razmatrao predlog veoma važnog zakona o spre?avanju nasilja u porodici, koji je ina?e DS odavno predlagala. Me?utim, ono što se dešavalo u raspravi je bilo skandalozno. Slušali smo Šešelja koji je vre?ao žrtve Srebrenice i govorio da su kosti doma?ih životinja sahranjene u Poto?arima. To je uvreda za svakog pristojnog ?oveka u Srbiji. Ali, to mu je dozvoljeno. I to je sramota ovog parlamenta. Zatim je sve eskaliralo nastupom Marijana Risti?evi?a, koji je zapravo alter ego Aleksandra Vu?i?a. Napravljen je cirkus, Risti?evi? objavljuje podatke koje je dobio iz RFZO o teško obolelom detetu jednog poslanika i optužuje DS da na tom slu?aju vodi kampanju. Umesto osude, Vu?i? izdaje nalog da se Risti?evi? odbrani i kre?e antikampanja koju je vodila Maja Gojkovi?: psovke, dobacivanja, ljudi zarobljeni u sali kojima ne daju da pro?u do izlaza, potpuni haos…”, naveo je on.

I opozicija je, kaže, izabrana od strane gra?ana da nešto uradi u parlamentu, “ali to nije bilo mogu?e, jer nam nije dozvoljeno”.

“Mi imamo ve? nekoliko godina puzaju?u diktaturu, imamo suspenziju slobode mišljenja, opstrukciju parlamenta, gašenje medija, ?iš?enje nepodobnih… Tako da je ovo samo nastavak toga. Jer, onemogu?ena je javna debata o svim važnim temama za ovu zemlju. Ne sme da se ?uje drugo mišljenje, sem Vu?i?evog, pa ?ak i njegovi ministri smeju samo da tuma?e njegovo mišljenje. I u tome je poenta zahteva opozicije javnim servisima za adekvatnu zastupljenost – da bi se omogu?ila javna debata”, rekao je on.

Ješi? je kritikovao i politiku Evropske unije u odnosu na dešavanja u Srbiji, koja, kako je ukazao, drasti?no odstupaju od proklamovane evropske politike, ocenivši da ?utanje na urušavanje medijskih sloboda, vladavine prava i parlamentarne demokratije predstavlja “najogoljenije licemerstvo zvani?nika EU”.

“Potpuno je o?igledno da je Aleksandar Vu?i? deliveri men, jer isporu?uje sve što se od njega zahteva. I zato EU ?uti o Savamali, o kršenju ljudskih prava, gušenju medija… Pa, nije ekonomija vrednosni princip EU, ve? su to principi vladavine prava, slobode mišljenja… Me?utim, EU žmuri na kršenje osnovnih evropskih vrednosti u Srbiji, a da bi im se nešto isporu?ilo”, smatra Ješi?.

Prema njegovim re?ima, bez obzira na sve, odgovorni politi?ari moraju da popravljaju naše zakone i usaglašavaju ih sa evropskim jer se time stvaraju bolji uslovi za život, što je u interesu gra?ana. Me?utim, dodao je, postavlja se pitanje da li je to uopšte mogu?e “u situaciji kad se od parlamenta pravi cirkus kako bi se prikrile neke važne stvari kao što su zaduživanje, rasprodaja zemlje Arapima na uštrb naših poljoprivrednika, pozivni broj za Kosovo…, a da bi samo cirkus bio tema”.

“Vu?i? nam stalno pri?a o neverovatnim ekonomskim rezultatima. Pa, ko živi bolje danas? Niko, ni jedan gra?anin ove zemlje, sem možda Andreja Vu?i?a”, kazao je on.

Jankovi? prihvatljiv kandidat

Govore?i o predsedni?kim izborima, Ješi? je kazao da ?e DS na svoji organima odlu?ivati o tom pitanju.

A na pitanje da li je mogu?e da demokrate podrže eventualnu kandidaturu Zaštitnika gra?ana Saše Jankovi?a, kojeg je ju?e sto javnih li?nosti pozvalo da u?e u izbornu trku, Ješi? je rekao da je njemu li?no Jankovi? prihvatljiv kao predsedni?ki kandidat.

“Poštujem znanje, hrabrost i odlu?nost Saše Jankovi?a da korektno radi svoj posao u ovako teškim vremenima. Bez obzira da li bi na tim izborima pobedio ili ne, neko kao Jankovi? zaista jeste budu?nost ove zemlje”, ocenio je on.

Dodao je, me?utim, da izlazak na bilo koje izbore, izme?u ostalog, podrazumeva 21.000 kontrolora na bira?kim mestima koji ?e u svim krajevima Srbije paziti da ne do?e do izborne kra?e.

“I to treba da imaju u vidu svi koji misle da mogu na izbore bez politi?ke organizacije”, kazao je on.

Ješi? je rekao da je Demokratska stranka imala dosta grešaka, ali i da je to partija koja je otvarala mnoga važna pitanja, “iako nije uvek imala hrabrosti da se izbori za svoje stavove”. Smatra da je DS i dalje jako važna za demokratizaciju srpskog društva.

Komentarišu?i jaz koji postoji izme?u DS i gra?anskih pokreta koji se formiraju u razli?itim delovima Srbije, a zbog nezadovoljstva postoje?im politi?kim sistemom i urušavanjem vladavine prava ali i postoje?im politi?kim akterima, Ješi? je rekao da je nepoverenje prema DS-u ali i drugim strankama opozicije, posledica kriminalizacije tih stranaka od strane Vu?i?evog režima, po modelu iz 90-ih godina.

“To apsolutno li?i na situaciju iz 90-ih, kada je Miloševi?ev režim kriminalizovao opoziciju. U takvim uslovima nemogu?e je artikulisati politi?ko delovanje. Setimo se koliko su tad opozicione stranke glasova osvajale – pet, šest odsto. Pa DS sa Zoranom ?in?i?em je imala sedam odsto glasova”, naveo je on.

Ipak, smatra da udruženja gra?ana ne mogu da budu alternativa politi?kim strankama. Prema njegovim re?ima, za politi?ko delovanje važna je organizacija sa jasnim pravilima, strukturom i procedurama delovanja.

“Nema politike i vlasti bez odgovornosti. Nisu grupe gra?ana, koje tako?e izlaze na izbore kod nas, izru?ile Slobodana Miloševi?a, Radovana Karadži?a i Ratka Mladi?a, nego DS. DS je ušla u obra?un sa ratnim zlo?incima svesna da to ne?e biti nagra?eno na izborima”, rekao je Ješi?.

Branka Dragovi? Savi?

Podelite ovu stranicu!