Gligorov: Situacija kao početak krize pre tri godine

12 Aug 2011

Kako bi odbranila zemlju od nove krize, Vlada Srbije bi trebala da nastavi sistemske reforme, ali se na tom planu u zemlji ništa ne događa

Novi talas krize, izazvan padom kreditnog rejtinga SAD i dužni?kom krizom u nekoliko evropskih zemalja podse?aju na situaciju sa prvim talasima krize od pre tri godine, ocenio je ekonomista Be?kog instituta za me?unarodne ekonomske studije (WIIW) Vladimir Gligorov.
„Pre tri godine su države i njihove centralne banke mogle da pomognu novcem, sada me?utim ceh treba da plate poreski obveznici i kreditori. Rešenje problema je socijalno i politi?ko pitanje i, kao što vidimo, prili?no teško ide“,  rekao je Gligovor u intervjuu za današnji Ma?ar So (Magyar Szo).
Upitan koje bi mere Vlada Srbije trebala da preduzme kako bi zemlju odbranila od nove krize, Gligorov je rekao „da bi najzna?ajnije bilo nastavljanje sistemskih reformi, ali se na tom planu u zemlji ništa ne doga?a“.
„Monetarna i poreska politika bi tako?e mogle da budu bolje, ali su na tom planu mogu?nosti vlade ograni?ene. Sve su bliži i izbori i vlada ?e zbog toga u narednom periodu sigurno trošiti više“, kazao je Gligorov.
Dodao je da ?e to zavisi i od toga koliko ?e vladaju?a koalicija svoju poziciju smatrati ugroženom.
„Opozicija ra?una na to da ?e iz izbora iza?i kao pobednik. Ali ne zato što je toliko bolja, nego zato jer sadašnja vlast nema dobre rezultate. Neuspešnost vlade je zaista veliki problem. Zbog toga ?e stranke vladaju?e koalicije biti za to da se pove?avaju izdaci i da se ljudima da što više obe?anja“, ocenio je Gligorov.
On je zaklju?io da ?e uticaj novog talasa krize na privredu Srbije najviše zavisi od dubine krize.
„Ukoliko u bankarskim sistemima evrozone do?e do problema, za šta je velika verovatno?a, onda to može biti uzrok ozbiljnih teško?a u pogledu investicija i izvoza. Naravno, uvek treba dodati da Srbija ni onda nije privla?an cilj stranim investitorima i kada nema krize“, rekao je Gligorov.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!