Privreda Srbije blizu recesije

31 Aug 2011

Ekonomista Vladimir Gligorov ocenio da je odluka MMF-a da Srbiji odobri veći budžetski deficit i smanji procenu rasta posledica usporenja privrednog rasta i deflatornih kretanja

 “Kako je re? pre svega o posledicama manjih javnih prihoda, nije re? o pove?anju javnih rashoda, osim ako, što je verovatno, ne bude odstupanja od dogovora”, rekao je on.

Prema re?ima Gligorova, pošto su javni prihodi manji, rizi?no bi bilo svo prilago?avanje svesti na smanjenje javne potrošnje jer bi to gurnulo privredu u recesiju, koja i ovako nije daleko od toga. Stoga, dodao je, ostaje pove?anje fiskalnoga deficita, koji ne može druga?ije da se finansira nego zaduživanjem, budu?i da prodaja imovine nije popularna, a i interesovanje je malo, kao što se videlo na primeru nekoliko neuspešnih tendera.

Gligorov je ocenio da se neka od predizbornih pove?anja mogu prebaciti u slede?u godinu, jer su izbori planirani za april ili maj slede?e godine.

“Klju?ne su dve stvari: privreda se sporo ili nikako oporavlja i fiskalna obe?anja i pravila ne zna?e mnogo”, rekao je Gligorov.

Stevanovi?: Budžetski deficit pla?a?e gra?ani

Pove?anje budžetskog deficita na 4,5 odsto BDP-a nije korisno za gra?ane, ocenio je saradnik Centra za slobodno tržište Aleksandar Stevanovi?. On je kazao da svaki deficit mora biti pla?en, a manjak u državnoj kasi pla?aju svi gra?ani Srbije.

“Sklapanje aranžmana s MMF-om je u svakom slu?aju dobro i omogu?i?e da se povoljnije finasiraju obaveze Srbije”, kazao je on.

(Beta)

 

Podelite ovu stranicu!