Galetin: Hrana u Srbiji će biti preskupa

23 Jul 2012

Ovu godinu ćemo zapamtiti kao godinu skupe hrane

Direktor Produktne berze u Novom Sadu Žarko Galetin izjavio je danas da ?e zbog suše i visokih temperatura ovogodišnji prinosi poljoprivrednih kultura biti niski, što ?e kao posledicu imati visoke cene hrane.

“Ve? sada mogu da tvrdim da ?emo ovu godinu zapamtiti kao godinu skupe hrane. To baziram na ?injenici da ?e sve sirovine iz primarne poljoprivredne proizvodnje imati izuzetno visoke cene”, rekao je Galetin za agenciju Beta.

Prema njegovim re?ima, zbog poba?aja prinosa osnovnih sirovina za proizvodnju hrane, ne samo kod nas, nego i u celom svetu, ve? sada su na berzama dostignuti najve?i cenovni “pikovi” kada je re? o periodu od 10 do 20 godina unazad.

Galetin je rekao da je jedan rekord na Produktnoj berzi ve? oboren, jer je cena soje dostigla najviši nivo u Srbiji u istoriji pra?enja cena te uljarice, pošto je prošle nedelje koštala 71 dinar za kilogram, a sli?na situacija je na svetskim berzama.

“Rast cena najvažnijih sirovina iz sektora proizvodnje neminovno ?e dovesti do toga da ?e cene tih roba biti izuzetno visoke i na me?unarodnim i na našem tržištu. Me?utim, Srbija ima tu prednost što ima takav prirodni resurs i proizvodni kapacitet da može da
zadovolji svoje potrebe”, rekao je Galetin.

Direktor Produktne berze je upozorio da princip samodovoljnosti može da bude donekle ugrožen zatvaranjem bilansa u proizvodnji kukuruza, koji je od o?ekivanja da ?emo imati rekordnu proizvodnju i izvoz došao do toga da razmišljamo da li ?e ga biti dovoljno za potrebe Srbije.

“Kada se suo?avamo sa problemima tog tipa, naravno da se suo?avamo i sa pitanjem kako sa?uvati doma?e bilanse. Ima mnogo na?ina kako bi država mogla da reaguje na to, od ograni?enja izvoza do potpune zabrane”, rekao je Galetin.

Upozorio je da je Srbija potpisnica mnogih me?unarodnih ugovora i da je pred vratima ulaska u Svetsku trgovinsku organizaciju, pa bi zabrana izvoza naišla na otpor i bila bi u suprotnostima sa obavezama Srbije.

“Kao krajnja mera, ta mogu?nost se ne isklju?uje. U svakom slu?aju, treba uraditi što preciznije procene oko prinosa, pre svega kukuruza i soje, i onda napraviti politiku koja ne?e ugroziti naš izvoz, jer je jako teško osvojiti me?unarodno tržište”, predložio je
Galetin.

Kao dobar primer on je naveo tržište kukuruza, gde je me?unarodna konkurencija izuzetno ozbiljna, ali se Srbija i pored toga izborila da bude me?u prvih deset izvoznika u svetu i prema njegovoj oceni “velika bi šteta bila da ta tržišta tako lako izgubimo”.

“Mi ?emo svakako imati problem nedostatka robe i zato sada treba biti mudar, najpre proceniti koje ?emo koli?ine imati kada se usev skine i nakon toga doneti mudru politiku kako bismo zadržali izvozna podru?ja, a u isto vreme zaštitili doma?e bilanse”, rekao je
Galetin.

(Beta)

Podelite ovu stranicu!