Funkcioneri u Subotici naplatili 15.000 evra zbog nekorišćenja godišnjih odmora

07 Nov 2016

Politi?ka garnitura koja je vodila grad po?etkom 2016. godine pozajmila je stotinu miliona dinara kako bi obezbedila…

Politi?ka garnitura koja je vodila grad po?etkom 2016. godine pozajmila je stotinu miliona dinara kako bi obezbedila teku?u likvidnost budžeta (?itaj: nije imala para), a fukcioneri koji su završili svoj mandat polovinom godine naplatili su „nekoriš?enje godišnjih odmora“, i to u iznosu od skoro 15.000 evra. Po raznim osnovama Grad EBRD-u i poslovnim bankama duguje 3,4 miliona evra, i to bez kredita za unapre?enje voda za koji je (ponovo) pla?en „penal“ za nepovu?ena sredstva, ovoga puta u iznosu od preko 40.000 evra.

Ovaj podatak nalazi se u devetomese?nom izveštaju o ovogodišnjem budžetu, koji je prihvatilo Gradsko ve?e, a ?ije vam najzanimljivije delove prenosi „Maglo?ista?“.

Dakle, iz teku?e budžetske rezerve, za „isplatu naknadu štete zbog neiskoriš?elja godišnjih odmora na osnovu isteka mandata funkcionera“ ispla?eno je 1.801.000 dinara.

U izveštaju nije navedeno koliko je funkcionera koji su nakon majskih izbora ostali bez fotelja u Gradskoj ku?i iskoristilo ovo pravo, kao ni konkretna imena, ali ni zakonski osnov.

U periodu januar – septembar 2016. godine budžet Grada Subotice je raspolagao sa sredstvima u visini od 3.771.734.024 dinara što iznosi 59,21% planiranog godišnjeg obima, a u odnosu na isti period prethodne godine raspolagano je sa 9,9% više sredstava.

Tokom posmatranog perioda grad je „obrtao“ slobodna sredstva u trezoru, ?ime je ostvaren prihod ve?i od 4,8 miliona dinara, što je gotovo tri puta manje u odnosu na isti period prošle godine kada je od kamata prihodovano nešto više od 12,3 miliona dinara.

Kao što smo ve? ranije pisali, u toku prvih devet meseci, u cilju obezbe?ivanja sredstava za finansiranje teku?e likvidnosti budžeta grada, pozajmljena su sredstva u visini 100.000.000 dinara.

Me?utim, u izveštaju se ne navodi da li je budžet, odnosno kada je ra?un grada u terzoru bio u blokadi. A i pored pozajmice od sto miliona – bio je. Ukupno 11 dana: od 4. do 8. februara, od 29. do 31. marta, od 23. do 27. septembra i od 5. do 6. oktobra. Ukupan iznos blokade nije poznat.

Grad je tako?e koristio zakonski osnov za kažnjavanja uzurpacije poljoprivrednog zemljišta, pošto se navodi da je skinut usev sa poljoprivrednog zemljišta, koje je koriš?eno bez pravnog osnova, koji je nakon toga prodat za više od 2,7 miliona dinara.

Što se ti?e dugova, Grad Subotica Evropskoj banci za obnovu i razvoj, po kreditu iz 2004. godine za modernizaciju i proširenje pre?ista?a otpadnih voda u visini od devet miliona evra, na dan 30. septembar 2016. godine duguje 2.849.786,34 evra.

Societe generale banci za kupovinu vojne imovine se duguje 40.230.905,99 dinara, a za kupovinu mini-buseva AIK banci se duguje 514.965,75 evra.

Što se ti?e Ugovora o zajmu sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj za projekat unapre?enja vodnih sistema u Subotici u visini od 11 miliona evra, do 30. septembra 2016. godine povu?eno je 4.078.735,21 evra zajma i 1.287.683,69 evra donacije za tehni?ku pomo? za izvo?enje projekta.

U toku izveštajnog perioda izvršeno je pla?anje kamate u visini od 26.444,53 evra, zatim (ponovo) provizije na nepovu?ena sredstva u visini od 41.806,72 evra i dela glavnice u visini od 346.420,00 evra.

(Maglo?ista?)

Podelite ovu stranicu!