Filozofski fakultet slavi 60. rođendan

01 Dec 2014

U sastavu Filozofskog fakulteta danas se nalazi 17 odseka, na kojima redovne studije pohađa 4.916 studenata

Sve?anom akademijom, uru?enjem priznanja najboljim mladim istraživa?ima i studentima, kao i premijerom dokumentarnog filma o istorijatu fakulteta, Filozofski fakultet u Novom Sadu danas je zapo?eo obeležavanje svoga 60. ro?endana.

Pokrajinski sekretar za nauku Vladimir Pavlov podsetio je da je i sam bio student tog fakulteta i rekao da Filozofski fakultet oblikuje društvo, društvenu misao i ponašanje. On je ocenio da ljudi sa Filozofskog fakulteta nemaju uticaj koji zaslužuju na društvene tokove i ocenio da je to jedan od razloga zašto nam je društvo u krizi.

Prisutne su, izme?u ostalih, pozdravili i rektor Univerziteta u Novom Sadu Miroslav Veskovi? i dekanica Filozofskog fakulteta Ivana Živan?evi? Sekeruš.

Novoustanovljeno priznanje fakulteta za doprinos integraciji osoba sa invaliditetom uru?eno je Milici Ruži?i? Novkovi?, koja je svojevremeno na univerzitetu osnovala Udruženje studenata sa invaliditetom, i koja danas vodi nevladinu organizaciju za pomo? osobama sa invaliditetom Centar „Živeti uspravno”.

U okviru obeležavanja 60. godišnjice fakulteta, od 1. do 5. decembra bi?e održana i dva me?unarodna nau?na skupa: Susret kultura i Konteksti, a u okviru nedelje obeležavanja 60. godišnjice fakulteta bi?e organizovana i velika izložba posve?ena radu Centralne biblioteke Filozofskog fakulteta. Ta biblioteka je, iza Biblioteke Matice srpske, druga po veli?ini u Vojvodini.

U okviru sve?anosti bi?e održani i susreti sa alumnistima, odnosno bivšim studentima, kao i sa penzionerima ove ustanove.

Odsek za slovakistiku u okviru proslave obeleži?e 50 godina postojanja pod okriljem Filozofskog fakulteta, a Odsek za medijske studije, kao najmla?i na fakultetu, obeleži?e deceniju svoga rada.

Filozofski fakultet u Novom Sadu jedan je od dva najstarija fakulteta u sklopu Univerziteta u Novom Sadu, a kao i Poljoprivredni fakultet osnovan je 1954. godine.

Oko 19.000 studenata diplomiralo je na Filozofskom fakultetu za 60 godina njegove istorije.

Na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, kao jedinom u Srbiji, omogu?eno je studiranje na pet maternjih jezika (srpski, ma?arski, slova?ki, rumunski i rusinski).

Na tom fakultetu, izme?u ostalih, radili su pokojni premijer Srbije Zoran ?in?i?, književnik i akademik Milorad Pavi?, koji je bio i dekan Fakulteta od 1977. do 1979. godine, lingvisti Pavle i Milka Ivi?, kao i prva žena-rektorka jednog univerziteta u Srbiji, Olga Hadži?.

U sastavu Filozofskog fakulteta danas se nalazi 17 odseka, na kojima redovne studije poha?a 4.916 studenata.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!