Feudalni resori i kod Pajtića?

23 Sep 2008

Skupština

Skupština Vojvodine imenova?e danas, na predlog predsednika PIV-a Bojana Pajti?a, 17 zamenika pokrajinskih sekretara ?iji formacijski raspored, prema informacijama našeg lista, ukazuje na delimi?nu feudalizaciju resora u Banovini.

Predlog o imenovanju zamenika pokrajinskih sekretara, kako nam je potvr?eno, bi?e naknadno uvrš?en u dnevni red današnje sesije, a imena kandidata za tu funkciju predloži?e pokrajinski premijer, za kojeg, ina?e, u Banovini odreda tvrde da jedini zna koji ?e resori dopasti novim zamenicima. Na primer, jedan od sagovornika našeg lista iz vladaju?e koalicije, na pitanje koji su resori pripali njegovoj stranci, ovako je odgovorio: “Vide?emo na samoj sednici!”

Bi?e da je ovolika – ispada, nepoznanica – posledica ?injenice da se u PIV-u odustalo od potpune feudalizacije resora, odnosno da u ve?ini sekretarijata pokrajinski sekretar i njegov zamenik ne?e biti iz iste stranke. Izuzetak od tog na?ela, kako saznajemo, bi?e, recimo, sekretarijat za informacije, gde ?e i šefica tog resora Ana Tomanova-Makanova i njena zamenica Smilja Maksimovi? biti iz Demokratske stranke.

Jedan od zvani?nika u Banovini potvrdio je našem listu da ?e svaka od ?lanica vladaju?e koalicije „imati onoliko zamenika koliko ima pokrajinskih sekretara“, s tim da je odluka o njihovom formacijskom rasporedu „isklju?ivo u rukama predsednik PIV-a koji ih i predlaže Skupštini Vojvodine“.
Ukoliko ova formula bude dosledno primenjena, LSV ?e, iako ima dva ?lana Ve?a, imati samo jednog zamenika sekretara, budu?i da potpredsednik Dušan Jakovljev, za razliku od ostalih potpredsednika, ne vodi resor pride. U LSV-u, me?utim, o?ekuju, što je potpuno razumljivo, da osnov za ra?unicu budu ?lanovi PIV-a, a ne samo pokrajinski sekretari.

PIV, ina?e, uz predsednika, ima 18 ?lanova, ali samo 17 pokrajinskih sekretara. Udovoljiti ligašima zna?ilo bi, s druge strane, da neka stranka pristaje na to da bude „zakinuta“, a da li eventualno i jeste pokaza?e današnja sesija pokrajinskih poslanika.
U svakom slu?aju, Demokratskoj stranci, kao najve?oj u vladaju?oj koaliciji, pripaš?e i najviše pri deobi zameni?kog kola?a, a u ovom trenutku poznato je tek da ?e se kandidat te stranke, osim u informacijama, zameni?kom funkcijom okititi u obrazovanju.

Predstavnici Ma?arske koalicije nalaze se na ?elu resora privrede, zatim uprave, propisa i nacionalnih manjina, te obrazovanja, i samim tim mogli bi da ra?unaju na tri zameni?ka mesta. G17 plus o?ekuje dva, s obzirom na to da su odli?nici te stranke na ?elu lokalne samouprave i me?uopštinske saradnje, odnosno regionalne i me?unarodne saradnje. Naposletku, u jednu zameni?ku fotelju mogao bi da sedne kandidat SPS-a, koji u vojvo?anskoj vladi vodi resor energetike i mineralnih sirovina.

Prema zvani?nom dnevnom redu, pred pokrajinskim poslanicima ?e se danas, izme?u ostalog, na?i završni ra?un pokrajinskog budžeta za 2007. godinu s izveštajem o izvršenju lanjskog budžeta, zatim predlog odluke o strategiji zaštite od nasilja u porodici i drugih oblika rodno zasnovanog nasilja u AP Vojvodini za period 2008–2012. godina, izveštaj o radu pokrajinskog ombudsmana za prošlu godinu, te izveštaji o radu, tako?e za minulu godinu, pokrajinskih javnih preduze?a, institucija i fondova.

Radikalski raskol u Skupštini Vojvodine

Dosadašnje najave upu?uju na to da ?e današnju sednicu Skupštine Vojvodine, više od dnevnog reda, obeležiti raskol u najve?oj opozicionoj poslani?koj grupi – SRS.
Naime, potpredsednik Skupštine Vojvodine i bivši funkcioner radikala Igor Mirovi? najavio je formiranje poslani?ke grupe „Napred, Srbijo!“, u kojoj ?e, sem njega, kako je rekao, biti još šest poslanika lojalnih Tomislavu Nikoli?u.
Mirovi?, ina?e, do sad u javnim nastupima nije pomenuo mogu?nost da se povu?e s potpredsedni?ke funkcije na koju je izabran dok je još biti pravoverni radikal. Tu funkciju ipak ne?e obavljati profesionalno, jer, ube?uje nas, može dobro da živi i s platom manjom od one u vojvo?anskoj skupštini koja iznosi – 1.600 evra.
Radikali, s druge strane, potvrdio nam je to šef radikala u Skupštini Vojvodine Milorad Mir?i?, na današoj sednici ne?e pokrenuti inicijativu za Mirovi?ev opoziv, jer ne veruju da ?e to nai?i na podršku drugih poslanika, a i nadaju da ?e mu ipak proraditi moral te da ?e potpredsedni?ku fotelju ostaviti upražnjenu kako bi u nju zaseo neki šešeljevac. Od skupštinske ve?ine radikali, dodaje Mir?i?, o?ekuju da ne pravi problem s konstatovanjem ostavki trojice poslanika – Blagoja Krajinovi?a, Bore Kuti?a i Saše Todorovi?a, koji s Mirovi?em i Ladislavom Tomi?em nastoje da se izdvoje u posebnu poslani?ku grupu. Za formiranje poslani?ke grupe potrebno je najmanje pet poslanika.
Profesor na novosadskom Pravnom fakultetu i pokrajinski poslanik SRS-a Milijan Popovi? ocenio je ju?e da je pravno nesporno da mandati Krajinovi?a, Todorovi?a i Kuti?a pripadaju SRS-u, podsetivši na to da odredbu da mandat pokrajinskih poslanika, pored ostalog, prestaje i ?inom podnošenja ostavke. A oni su to u?inili, naveo je Popovi? na konferenciji za novinare. Po njegovim re?ima, SRS ne insistira na vra?anju Mirovi?evog i Tomi?evog mandata jer je to i nemogu?e, budu?i da su njih dvojica mandate osvojili na izborima po ve?inskom sistemu.
– ?ak i da se dogodi da njih dvojica podnesu ostavke, ti mandati ne mogu da pripadnu SRS-u, jer se u tom slu?aju raspisuju dopunski izbori – objasnio je Popovi?.

(Dnevnik)

Podelite ovu stranicu!