Fajon: Islamofobija je mamac za glasove

31 Oct 2015

Kriza je dobar poligon za širenje netolerantnosti i radikalizma, smatra zastupnica u Evropskom parlamentu Tanja Fajon

Zastupnica u Europskom parlamentu Tanja Fajon tvrdi kako je “islamofobija [u Europi] sve prisutnija” i kako je “postala ‘mamac’ za sakupljanje glasova na ra?un ekstremisti?kih ideologija, nacionalizma, mržnje i netolerancije”.

“Kriza je uvijek dobar poligon za širenje netolerantnosti i radikalizma, ali ukoliko se trezveno razmišlja i ako progresivne sile nadja?aju nazadnja?ke, onda iz krize možemo iza?i ja?i i stabilniji, kao pobjednici. Bosna i Hercegovina bi svojom etni?kom i vjerskom raznolikoš?u bila dobar primjer u EU”, rekla je Fajon u intervjuu agenciji Fena.

Na konstataciju kako i odnosi država na tzv. balkanskoj izbjegli?koj ruti postaju sve zategnutiji, jer su relacije izme?u Srbije i Hrvatske, potom Hrvatske i Slovenije, Austrije, Ma?arske u znaku me?usobnih optužbi i nerazumijevanja, navela je kako su “odnosi na Balkanu uvijek pomalo napeti, tako da brzo do?e do njihovog zaoštravanja”.

“Zatvaranje granice Hrvatske sa Srbijom bilo je potpuno nepotrebno, kao i neodgovorno ponašanje Hrvatske kada je rije? o komunikaciji o broju izbjeglica koje ulaze u Sloveniju, te to?noj lokacije ulaska. Poslije obilaska izbjegli?kih centara na južnoj granici Slovenije s Hrvatskom, gdje su me ljudi s terena obavijestili o nekorektnom ponašanju susjeda, jednostavno sam željela intervenirati i na to upozoriti tijekom rasprave u Europskom parlamentu”, pojašnjava Fajon.

Dizanje ograda ne bi bilo pametno

I Slovenija, zemlja iz koje dolazi zastupnica Fajon, tako?er najavljuje radikalne mjere kada je rije? o zaustavljanju izbjeglica, na što ona odgovara kako “to nikako ne bi bilo pametno”.

“Ono o ?emu se govori posljednjih dana jeste postavljanje nekih objekata koji bi sprje?avali nekontroliran protok migranata. Broj izbjeglica koji u posljednjih deset dana svakodnevno ulaze u našu državu je ogroman i jedini na?in da se osigura njihov prolazak kroz Sloveniju je na neki organizovan na?in i pod nadzorom kompetentnih službi. Ina?e bi nastao haos. Dakle, nije rije? o gradnji zidova ili ograde, kao što smo to vidjeli u Ma?arskoj, niti o zatvaranju granica, ve? o nužno potrebnim mjerama. Ponavljam, gradnja zidova i ograda nikako nije pravo rješenje – ni za EU, ni za Schengen – i nikako ne rješava izbjegli?ku krizu”, kategori?na je Fajon.

Priznala je da se EU nalazi u razdoblju suo?avanja s velikim brojem izazova te da je “u ovom trenutku izbjegli?ka kriza svakako najve?i izazov”, me?utim ne smatra da “politika širenja ne nastavlja svoj tijek”.

“Naprotiv, trenuta?na situacija je pokazala koliko su politika širenja i susjedska politika u stvari važne za stabilizaciju naše susjedne regije, prevashodno Bliskog istoka. Važno je da, kako države EU-a tako i zemlje koje to žele postati, ne nasjednu na ekstremne desne ideologije koje se hrane netolerancijom i ksenofobijom. To je realna opasnost i to je ono što me brine, a ne to da BiH ne?e napredovati na putu prema ?lanstvu u EU”, kaže Fajon.

U tom smislu ukazala je na primjer Kosova koje je nedavno potpisalo Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, te navela kako ?e Srbija uskoro otvoriti prva pregovara?ka poglavlja.

Govore?i o nesuglasicama izme?u država EU-a u odgovoru na izbjegli?ku krizu i “ponekad dijametralno razli?ite stavove”, kazala je kako je ne brine budu?nost EU-a kada je rije? o opstanku. Zapravo se pita koji put ?e EU izabrati – “ho?e li parirati ostalim svjetskim silama, ho?e li predstavljati kredibilnog vanjskopoliti?kog igra?a”.

(Al Jazeera)

Podelite ovu stranicu!