EU i Srbija: 15 godina partnerstva

24 Jun 2016

Izložba povodom obeležavanja 15. godišnjice razvojne pomoći Evropske unije Srbiji

Otvaranje izložba fotografija „EU i Srbija: 15. godina partnerstva“, u okviru Cinema City festivala, zakazano je u ponedeljak 27. juna 2016. godine u 18,30 sati u Limanskom parku. Postavku je, povodom obeležavanja 15. godišnjice razvojne pomo?i Evropske unije Srbiji, uprili?ila je Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji i EU info point Novi Sad. Posetioci ?e izložbu mo?i da razgledaju do 3. jula.

Na oko 45 fotografija na izložbi su predstavljeni rezultati zajedni?kih projekata koji pomažu Srbiji da sprovede nužne reforme, postane punopravna ?lanica EU i da unapredi standard gra?ana Srbije. Projekti su sprovo?eni u svim oblastima, i svim regionima Srbije, od severa do juga. Od 2001. godine, Srbija je dobila više od tri milijarde evra bespovratnih sredstava iz pretpristupnih fondova EU. Finansijska pomo? je utrošena za programe i projekte u Srbiji koji su podstakli razvoj i konkretne reforme ali i doneli korist gra?anima u velikom broju oblasti. Unapre?eni su infrastruktura, obrazovanje, zdravstvo, zaštita životne sredine i mnogi drugi sektori.

Pomo? EU je zapo?ela u martu 2001. godine kroz program CARDS, odnosno Program pomo?i zajednice za obnovu, razvoj i stabilizaciju. Program CARDS je 2006. zamenjen Instrumentom za pretpristupnu pomo? (IPA) koji je trajao do 2013. godine. „Naslednik“ ovog programa, IPA II, Srbiji ?e doneti 1,5 milijardi evra u periodu od 2014. do 2020. godine; usmeren je na najvažnije sektore sa ciljem da olakša pripreme Srbije za ?lanstvo u Evropskoj uniji. EU je daleko najve?i donator bespovratnih sredstava Srbiji koja je najve?i primalac sredstava iz fondova EU na Zapadnom Balkanu i jedan od najve?ih primalaca pomo?i EU na svetu. Trenutno se u tesnoj saradnji sa vlastima Srbije, opštinama i lokalnim samoupravama, privrednim i nevladinim organizacijama sprovodi oko 600 projekata EU. EU je tradicionalno i glavni trgovinski partner Srbije, budu?i da se skoro dve tre?ine ukupne spoljnotrgovinske razmene zemlje obavlja sa Unijom. Dve tre?ine svih stranih investicija tako?e dolaze iz EU.

Panel: Evropa za kreativnu Srbiju

Sve?ano otvaranje izložbe u Novom Sadu po?e?e muzi?kim nastupom Marka Aleksi?a (bariton), studenta Akademije umetnosti u Novom Sadu, ?lana Triorca orkestra (projekat relizovan uz podršku Evropske unije) i Kaje Mandi? – Plavši? (klavir). Goste ?e, nakon toga, pozdraviti: Luka Bjankoni, šef politi?kog sektora Delegacije EU u Republici Srbiji;  Andrija  Aleksi?, šef odseka “Evropski fondovi”, Fond „Evropski poslovi“ Autonomne pokrajine Vojvodine i Miloš Ignjatovi?  direktor Cinema City Internacinalnog Film Festivala.
Nakon otvaranja izložbe sledi panel diskusija na temu: Evropa za kreativnu Srbiju, koja ?e po?eti u 19,15 u Press centru Festivala Cinema City u Kineskoj ?etvrti (Limanski park).
Na panelu u?estvuju: Milan Stojanovi?, filmski producent Festivala Cinema City: Cinema City i evropska dimenzija festivala; i Nevena Negojevi?, rukovoditeljka MEDIA Deska Srbija: Uticaj i važnost potprograma MEDIA za razvoj filmske industrije Srbije.
Uspešne pri?e korisnika EU projekata, u okviru Programa Kreativna Evropa, predstavi?e: Galerija Matice Srpske, Studentski kulturni centar Novi Sad, Muzej savremene umetnosti Vojvodine i Zavod za zaštitu spomenika kulture Sremske Mitrovice.

„Otkako su u martu 2001. godine pokrenuti prvi projekti, Evropska unija je postala najve?i partner i donator Srbije. Od ja?anja državne uprave do obrazovanja, zdravstvene i socijalne zaštite, izgradnje mostova i puteva, zaštite životne sredine i potroša?kih prava, Evropska unija je posve?ena da Srbiji pomogne da pristupi EU kroz brojne programe i projekte koji u isto vreme donose konkretne promene gra?anima”, izjavio je ambasador Majkl Davenport, šef Delegacije EU u Srbiji. – Naše partnerstvo je vremenom ja?alo a solidarnost sa Srbijom smo pokazali i u teškim trenucima, rekao je ambasador Davenport i dodao: „Kada su u maju 2014. godine poplave pogodile Srbiju, države ?lanice EU su posredstvom Mehanizma EU za civilnu zaštitu u roku od 48 sati poslale svoje timove na teren kako bi pomogli u spasavanju života i ispumpavanju vode iz ugroženih objekata. Vrlo brzo je usledila i donacija u vrednosti od preko 173 miliona evra za obnovu, zahvaljuju?i kojoj je na desetine hiljada ljudi i stotine preduze?a moglo da se vrati normalnom životu i poslovanju.”

Pomo? EU je proteklih godina u sve ve?em obimu usmerena na pripremu za ?lanstvo Srbije u EU, kroz projekte koji direktno unapre?uju kvalitet života gra?ana.

U oblasti zdravstva, EU je opremila bolnice, laboratorije, institute za javno zdravlje i centre za transfuziju krvi i obezbedila nabavku 252 vozila hitne pomo?i za zdravstvene centre širom Srbije, što predstavlja najve?u donaciju ove vrste ikada.

U sektoru obrazovanja, sproveden je niz programa EU koji su pomogli reformu nastavnih planova i programa stru?nog obrazovanja, uvo?enje programa obrazovanja za odrasle kao i unapre?enje socijalne inkluzije u školama. EU je pomogla rekonstrukciju i obnovu 27 fakulteta u Srbiji, uklju?uju?i novu zgradu Prirodno-matemati?kog fakulteta u Novom Sadu, Rektorat Univerziteta u Beogradu i Botani?ku baštu u Beogradu. Zahvaljuju?i školarinama koje je finansirala EU, samo tokom 2015. godine u inostranstvu se obrazovalo 2.600 srpskih studenata i profesora.

U sektoru infrastrukture, EU je pomogla rekonstrukciju mostova Sloboda i Žežeeljevog mosta u Novom Sadu i Gazele u Beogradu, kao i obnovu puteva uklju?uju?i izgradnju Koridora 10.

Fondovi EU su pomogli zaštitu životne sredine u Srbiji: rekonstruisano postrojenje za preradu otpadnih voda u Subotici, sada se ispušta ?ista voda u Pali?ko jezero; veliki broj divljih deponija je zatvoren zahvaljuju?i fondovima EU koji su pomogli izgradnju savremenih sistema za obradu i odlaganje otpada u Sremskoj Mitrovici, Užicu, Požarevcu i drugim mestima. Gra?ani Obrenovca i Beograda sada udišu ?istiji vazduh, zahvaljuju?i filterima za pepeo u Termoelektrani „Nikola Tesla“ ?iju je ugradnju finansirala Evropska unija.

EU je pomogla izgradnju više od 1.500 novih stanova i ku?a za izbeglice i interno raseljena lica, pružaju?i im u velikom broju slu?ajeva i besplatnu pravnu pomo?, priliku za obrazovanje i obuku, kao i bespovratna sredstva za pokretanje sopstvenog biznisa. Proces zatvaranja kolektivnih centara još je u toku: od 300 kolektivnih centara koji su bili otvoreni 2000. godine ostalo je još 9, koji ?e uz pomo? EU tako?e uskoro biti zatvoreni.

Kroz više od 800 projekata prekograni?ne saradnje, EU je podržala regionalnu saradnju i proces pomirenja u pograni?nim zajednicama.

Za manje od dve godine nakon poplava, od bespovratne pomo?i EU vredne 173,6 miliona evra korist je ostvarilo 545 malih preduze?a, 1.049 porodica i 26.387 poljoprivrednika. Osim toga, obnovljeno je i 15 škola, jedno obdanište, jedna sportska hala i 12 kilometara puta od Korenite do Krupnja, a izgra?ena su i dva mosta u Kraljevu. Iz sredstava Fonda solidarnosti bi?e izgra?eno 78 novih mostova u 35 lokalnih samouprava, i bi?e realizovana 52 projekta obnove i ja?anja infrastrukture u 39 lokalne samouprave, i to: putna infrastruktura, ure?enje lokalnih vodotokova, vodosnabdevanje i kanalizacija, kao i obnovljeno 50 objekata javne namene u oblasti zdravstva i prosvete.

EU podržava privatni sektor i inovativne kompanije u Srbiji. U proteklih pet godina, EU je podržala osnivanje Fonda za inovacionu delatnost u Srbiji i finansirala preko inovativnih 50 projekata koji su unapredili konkurentnost srpskih malih i srednjih preduze?a i pomogli otvaranje oko 300 radnih mesta.

Aktivnosti Evropskog PROGRES-a, programa koji doprinosi održivom razvoju južne i jugozapadne Srbije, podržavaju EU i Vlada Švajcarske. Program ima za cilj da oja?a lokalnu administraciju, stvori povoljnije okruženje za razvoj infrastrukture i privrede kao i da poboljša sprovo?enje politika u oblasti socijalne inkluzije.

Branislava Opranovi?

Podelite ovu stranicu!