EU: Fiskalna unija umesto dužničke unije

24 Feb 2013

Evro je za sada spasen, a fiskalna unija bi mogla trajno da stabilizuje zajedničku valutu. Ali kako ta unija treba da izgleda? Jedna revizorska kuća i jedan istraživački institut imaju konkretan predlog

Za trajnu stabilinost evra, neophodno je smanjenje neravnoteže izme?u država ?lanica. Ako je zemljama sa juga Evrope neophodna finansijska pomo?, severne zemlje ho?e da pomognu samo ako se dužni?ke države odreknu osnovnog suvereniteta. Tu blokadu sada žele da razbiju istraživa?i revizorske ku?e PrajsvoterhausKupers i hamburškog Instituta za svetsku privredu. Oni predlažu uvo?enje evropskog poreza na dohodak. On bi obuhvatao 10 odsto nacionalnog poreza na dohodak. U zavisnosti od broja stanovnika, zemljama se vra?a odre?ena suma.

Zašto porez na dohodak gra?ana?

Norbert Vinkeljohan, iz nema?kog PrajsvoterhausKupersa kaže: “Time bismo imali najpre uplatu koja zavisi od dohotka, a potom isplatu koja je nezavisna od dohotka.”

Ali zašto baš porez na dohodak gra?ana? Razlog objašnjava Tomas Štraubhar iz Inistituta za svetsku privredu: “U porezu na dohodak se najbolje ogleda privredni u?inak zemlje. ”

Ovaj porez ne predstavlja mešanje u nacionalnu poresku politiku, niti približavanje fiskalne i socijalne politike, naglašava Vinkeljohan: “Neophodni su nam razli?iti sistemi za održavanje konkurentnosti. Ali nama je potrebna i fiskalna unija država koje imaju evro. Onda bi se sve dešavalo na principu preraspodele”.

Komesar za evro

Jedna zemlja dobija podršku iz evropskog budžeta samo ako je taj novac predvi?en za strukturne reforme. Pri tom države same odlu?uju na šta ?e potrošiti novac, kaže Štraubhar: “Uostalom u svakoj zemlji je došlo do neravnoteže iz razli?itih razloga. Dok su u Gr?koj neophodne reforme državne uprave, u Španiji je neophodan novac za sanaciju banaka.”

Neophodan je i komesar za evro koji ?e nadgledati koriš?enje budžeta i eventualno primeniti veto. Ako bi se uveo nacionalni porez na dohodak, to bi Nema?ku godišnje opteretilo za 30 milijardi evra, kaže Vinkeljohan. “To je sistem na bazi doprinosa, koji bi mi kao zemlja morali da podnesemo nekoliko godina. Ali to je ipak nešto drugo nego kada se nalazimo u teškoj situaciji i Bundestag mora brzo da odobri pomo? za privredni rast od 120 milijardi evra.”

Ekonomski šokovi se ne mogu spre?iti, sve dok postoje privredni ciklusi. Da bi oni bili podnošljiviji za pogo?ene države evro-zone, istraživa?i predlažu uvo?enje evropskog osiguranja u slu?aju nezaposlenosti, koje bi se ispla?ivalo nezaposlenima tokom godinu dana i ?inilo 30 odsto nacionalne prose?ne plate. Time bi bili rastere?eni socijalni sistemi. Nema?ka za te potrebe trenutno izdvaja 10 milijardi evra.

(Cang Danhong/Ivana Ivanovi?, Deutsche Welle)

Podelite ovu stranicu!