EMIR IMAMOVIĆ: Islamofobska zakletva

25 Aug 2011

Zaklinjem se da ću fašiste sa kojima dijelim nacionalnu pripadnost smatrati jednakim fašistima koji pripadaju drugim narodima, te da ću se fašizmu „mojih“ suprotstavljati kao i bilo kojem drugom

Zaklinjem se da ?u fašiste sa kojima dijelim nacionalnu pripadnost smatrati jednakim fašistima koji pripadaju drugim narodima, te da ?u se fašizmu „mojih“ suprotstavljati kao i bilo kojem drugom

Danas kada odlukom Mustafe Ceri?a postajem islamofob, sve?ano se zaklinjem da ?u:

Islamsku zajednicu d.j.l., odnosno udruženje gra?ana Mustafe Ceri?a, kritizirati zbog estradizacije islama, profanisanja institucije reisa, zloupotrebe pozicije za obra?une sa neistomišljenicima, manipulacije žrtvama genocida, prihvatanja donacija za obnovu džamiju i izgradnju rezidencijalnih objekata od sarajevskih kamatara i arapskih diktatora, govora mržnje, širenja homofobije, nekažnjavanja vjerskih službenika zbog klanjanja dženaze ratnom zlo?incu Mušanu Topalovi?u Caci, nepoštivanja teritorijalnog integriteta BiH i susjednih država.

Sekularno društveno ure?enje zagovarati kao jedini garant ravnopravnosti svih pojedinaca i grupa, ali i kao tekovinu moderne civilizacije u kojoj teizam i ateizam mogu i moraju biti jednako irelevantni u javnom prostoru.

Licemjernim smatrati Ceri?evu slatkorje?ivost na nastupi u Evropi i SAD-u, zagovaranje tolerancije na engleskom i negiranje izre?enog na bosanskom jeziku.

Aktivno se zalagati za društvo u kojem jednaka prava i obaveze imaju svi gra?ani i u kojem manifestiranje pripadnosti bilo kojoj religiji, kao i neskriveni ateizam ili agnosticizam, ne predstavljaju ni prednost ni manu, ve? su isklju?ivo stvar odabira svakog pojedinca i njegovo/njeno neugrozivo pravo.

Muslimanske vjernike, ali sve druge, kao i one koji ne vjeruju, poštivati i niti na koji na?in ne?u ugrožavati, omalovažavati ili onemogu?avati njihova prava.

Oštro se protiviti svakoj klerikalizaciji društva, prilago?avanju javnih doga?aja vjerskim kalendarima, reduciranju prava zbog toga što svjetonazor, seksualnost, ime ili na?in odijevanja pojedinaca i grupa nisu u skladu sa Bosnom po mjeri Mustafe Ceri?a.

Fašiste sa kojima dijelim nacionalnu pripadnost smatrati jednakim fašistima koji pripadaju drugim narodima, te se fašizmu „mojih“ suprotstavljati kao i bilo kojem drugom.

Obilježavanje i slavljenje odre?enih datuma, ma o kojima da je rije?, te na?in slavlja ili tugovanja, smatrat ?u pravom svakog gra?anina i gra?anke i ni na koji na?in ne?u ometati bilo koga u izboru na?ina života, bez obzira da li se radi o nošenju hidžaba ili konzumiranju alkohola, puštanju brade ili tetoviranju, ?itanju marksisti?ke literature ili Preporoda…

Bosnu i Hercegovinu smatrati državom svih njenih naroda i gra?ana, ali ?u istovremeno zagovarati represiju prema svima koji, bez obzira na nacionalnu i vjersku pripadnost, ateizam, agnosticizam ili najobi?niji materijalni interes, zahtijevaju i propagiraju marginalizaciju drugih i druga?ijih u BiH, ko god ti drugi i druga?iji bili.

(Radio Sarajevo)

Podelite ovu stranicu!