DŽULIJA FINI: Bez slobodnih medija građani žive u mraku

15 Jun 2017

Istraživačko, kritičko, oštro i precizno novinarstvo je temelj svakog razvijenog društva koje teži visokom životnom standardu

Svako demokratsko društvo treba da podržava slobodne i odgovorne medije. Sloboda štampe u Australiji nije zagarantovana ustavom, ali Vrhovni sud smatra da ustav podrazumeva pravo na slobodu izražavanja i vlada podržava ovaj princip. U državi Viktorija, sloboda štampe je eksplicitno zašti?ena Poveljom ljudskih prava i odgovornosti.

Napadi i nasilje nad novinarima su retki u Australiji, iako je 2015. godine zabeleženo nekoliko incidenata. Najvažnije je da je policija brzo reagovala i uhapsila napada?e.

Podržali smo ovu konferenciju zbog toga što verujemo da je saradnja izme?u policije, tužilaštva i novinara klju?na za smanjenje napada na novinare i zato što želimo da novinarima moramo da pružimo bezbedno okruženje za rad.

Me?utim, da bismo bili bliže svom cilju danas – a to je da zajedno promislimo koji su naredni koraci za poboljšanje bezbednosti novinara – ?ini mi se da ?esto gubimo iz vida ?injenicu da je novinarstvo profesija kao i svaka druga i da, kada novinari o ne?emu izveštavaju, bez obzira na to da li nam se to svi?alo ili ne i da li se sa tim slagali ili ne, zaboravljamo da oni samo rade svoj posao.

Ukoliko po?emo od ove pretpostavke u svim budu?im razgovorima o slobodi medija, na dobrom smo putu da ostvarimo ve?e me?usobno razumevanje.

Drugi klju?ni korak jeste da se izgradi poverenje i poštovanje izme?u policije, tužilaštva i novinara – polaze?i od toga da je pružanje ve?eg nivoa bezbednosti novinarima isto što i pružanje ve?eg nivoa bezbednosti bilo kom gra?aninu ili gra?anki.

Australija nema posebne zakone koji se ti?u saradnje policije, tužilaštva i medija. Novinari imaju prava na iste mere bezbednosti kao i svi drugi gra?ani. Kada se prijavi krivi?no delo nad novinarima ili predstavnicima medija, ono se istražuje i procesuira isklju?ivo na osnovu ?injenica. Status žrtve kao pripadnika medija nije zna?ajan za istragu.

Od kada boravim u Srbiji uvi?am da se novinarstvo kao profesija nažalost ne poštuje u onoj meri u kojoj bi trebalo. Slu?ajevi nasilja nad novinarima su brojni i mnogi od njih ostaju nerešeni.

Ambasada Australije je nedavno primila pismo koje je potpisalo više novinarskih udruženja, a u kojem nas mole da apelujemo na vladu da poštuje me?unarodne konvencije o zaštiti ljudskih prava i slobode izražavanja.

Pretpostavljam da su mnoge ambasade tako?e primile ovo pismo. U pismu se spominju napadi na novinare tokom predsedni?ke inauguracije 31. maja i navodi se da, citiram,“policija nije u?inila ništa da spre?i grupu huligana…”

Bez zauzimanja bilo ?ije strane, samo želim da istaknem da je glavna poruka pisma, osim ?injenice da nasilje postoji, i ta da komunikacija izme?u policije i novinara nije dovoljno dobra.

Za mene kao Australijanku, svaki napad na novinare je napad na slobodu izražavanja. Mediji su glasnogovornici naših nada, interesovanja i pitanja. Zato ne smemo nikada da ih u?utkujemo ve? da ih ohrabrujemo da odgovorno obavljaju svoj posao.

Tako?e bih dodala da nijedno demokratsko društvo ne sme tretirati nezavisne novinare kao neprijatelje ve? kao važan glas naroda i jedan od stubova razvoja i slobode.

Istraživa?ko, kriti?ko, oštro i precizno novinarstvo je temelj svakog razvijenog društva koje teži visokom životnom standardu. Oduzeti gra?anima takvo novinarstvo zna?ilo bi ostaviti ih u mraku, što je upravo suprotno od onoga za šta demokratske nacije treba da se bore.

Kvalitetni mediji i novinarstvo samo mogu da doprinesu izgradnji naših društava i razvoju demokratija. Ukoliko smo dobro informisani, sa jakim argumentima, mo?i ?emo da se snažno zalažemo za svoje ideje.

Koristim ovu priliku da pozdravim potpisivanje Sporazuma o saradnji policije, tužilaštva i novinara u decembru 2016. godine i da podržim brz napredak saradnje.

Uloga institucija i njihova bliska saradnja su od presudnog zna?aja za demokratiju, bilo da govorimo o Australiji ili Srbiji. Potrebno je vreme da se izgradi poverenje i stekne oslonac, ali se nadam da ?e ova konferencija doprineti stvaranju prostora za me?usobno razumevanje i poštovanje.

Želim vam uspešnu konferenciju!

(Govor ambasadorke Australije u Srbiji Džulije Fini na otvaranju konferencije „Medijske slobode i bezbednost novinara u Srbiji – šta je slede?i korak?“, održane u Beogradu 14. juna 2017. godine u organizaciji Nezavisnog društva novinara Vojvodine, Ambasade Australije i Misije OEBS-a u Srbiji)

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!