Dušan Mijić: Vojvodina mora da utiče na državnu politiku

18 Jan 2012

Važeći Ustav počiva na pogrešnom razlogu i mora se menjati

Potpredsednik Liberalno-demokratske partije Dušan Miji? izjavio je da ?e ta stranka nakon predstoje?ih izbora inicirati ustavne promene u Srbiji, ocenivši da je postoje?i Ustav nelegitiman, te da ne uvažava interese AP Vojvodine.  On je u intervjuu za portal Autnomija.info kazao i da li?no nema nikakvih problema sa idejom Vojvodina republika, dodavši da sve glasnije zagovaranje takve ideje ukazuje zapravo da se nezadovoljstvo statusom Vojvodine radikalizuje i da se jaz izme?u politi?kih aktera produbljuje.

– Postoje?i Ustav je donet iz pogrešnog razloga. Donet je zbog Kosova, a ne zbog ljudskih prava i sloboda. Taj Ustav je autonomiju Vojvodine sveo na procente, što je skandalozno. Ako je Vojvodina autonomna politi?ka zajednica, ona mora sama donositi svoj najviši pravni akt. Ako neko u Republici smatra da taj akt nije u skladu sa Ustavom, neka se obrati Ustavnom sudu. Nema nikakve potrebe da republi?ka skupština potvr?uje pravni akt Vojvodine. Tu vrstu poniženja Vojvodina više ne sme da trpi. Klju?ne odluke o Vojvodini i u vezi sa Vojvodinom, moraju se donositi u Vojvodini i to mora biti jasno zapisano u novom ustavu – istakao je Miji?.
On je ukazao i da važe?i Ustav nije prošao ne samo u Vojvodini 2006. godine, ve? da je tadašnji ministar spoljnih poslova Srbije Vuk Draškovi? tvrdio da referendum nije uspeo ni na niovu cele zemlje. Miji? je optužio stranke koje su u?estvovale u njegovom donošenju i da su obmanjivali javnost tvrdnjama da ?e se on ubudu?e lako menjati.

Prema poslednjim istraživanjima javnog mnjenja beleži se rast nezadovoljstva gra?ana APV sadašnjim statusom pokrajine i odnosom centralne vlasti prema Vojvodini. Tako?e, me?u nekim nevladinim organizacijama iz pokrajine sve glasnije se zagovara ideja Vojvodine republike. Kakav je vaš stav o tome i mislite li da bi tenzije u tom pogledu mogle da se produbljuju?
Gra?ani su s pravom nezadovoljni, kako statusom pokrajine, tako i odnosom centralne vlasti. No, razlozi za nezadovoljstvo su brojniji od onih koje ste naveli. Gra?ani imaju puno razloga da budu nezadovoljni i politi?kim aktivnostima deklarisanih autonomaša. Oni u protekle dve decenije nisu bili u stanju da produkuju model autonomije koji bi bio inkorporiran u ustav Srbije. Normativno i politi?ki oni su se, dakle, pokazali kao impotentni politi?ki akteri. Jalovost njihove politike o?igledna je i na ekonomskom planu. Vidite, jedan od na?ina da se država izbori sa krizom je da maksimalno liberalizuje uslove za biznis, kako bi što sve ve?i broj pojedinaca zapo?eo sa privrednim aktivnostima. Korist od toga je višestruka. Pojedinci time, prvo, preuzimaju brinu o sebi i svom prosperitetu, a u slu?aju da donosu pogrešnu odluku sami ?e snositi posledice i ne?e za to kriviti Beograd, dok ?e od njihovog privrednog uspeha korist imati i šira zajednica. Iz Vojvodine moraju i?i kontinuirani pritisci u tom pravcu, što sada nije slu?aj. Na tržištu uspevaju samo oni koji „poga?aju“ preferencije potroša?a i pristup tržištu moraju, pod jednakim uslovima, imati svi koji žele da se na njemu oprobaju, što, naravno, važi i za zagovornike ideje „Vojvodina republika“. Nemam nikakvih problema sa tom idejom. Ona govori da se nezadovoljstvo statusom Vojvodine radikalizuje i da se jaz izme?u politi?kih aktera produbljuje. Želim, me?utim, da podsetim da je jedan od klju?nih problema Srbije taj što politi?ke oligarhije ne prezaju od toga da uzurpiraju republiku i što za to ne snose nikakvu odgovornost. Me?utim, ono što nedostaje u licitiranju raznih oblika autonomije jeste suštinski  sadržaj tih predloga. Sve dok ne budemo govorili o konkretnom sadržaju autonomija ?e biti puka iluzija.

 

Koji su motivi aktuelnih kritika LDP-a na ra?un pokrajinske vlasti, odnosno DS-a i LSV-a? Zbog ?ega se takva javna polemika ipak može  ?uti samo uo?i izbora?
Svakom društvu je kritika potrebna, jer doprinosi njegovom boljem funkcionisanju. Kada LDP kritikuje pokrajinsku vlast, u prvom redu DS i LSV, onda ih kritikuje zato što su se pokazali kao neozbiljni politi?ki akteri. Pod njihovom upravom Vojvodina je nastavila da siromaši, a efekti svake politike se, u prvom redu, iskazuju preko standarda gra?ana i prosperiteta zajednice. Oni se verbalno zaklinju u autonomiju, a pod njihovom upravom autonomija je svedena na bedne procente i jalovu frazu. Naravno, mora se imati u vidu da je za stanje u kome se Vojvodina nalazi odgovorniji onaj akter koji je i ve?i, i mo?niji kako za uspehe tako i za neuspehe. Ako se u javnosti stekao utisak da je kritika LDP više usmerena na LSV, onda je to zato što je LSV preuzela na sebe ulogu da brani i DS, pre svega njenu sizofrenu politiku u vezi Kosova. Svima, sem Borisu Tadi?u i Nenadu ?anku, je jasno da je to pogrešna politika. Da bi opstala u vlasti i obezbedila sebi mesto u republi?kom parlamentu, Liga je prihvatila vazalsku politi?ku  ulogu u odnosu sa DS  i uzvra?a uslugama. Ta vrsta politi?kog podložništva više se ne može prikriti nikakvim verbalnim radikalizmom. ?injenica je da LSV kritikuje i pokrajinsku vlast na ?ijem je ?elu Bojan Pajti?, ali je, isto tako, i ?injenica da Liga sedi u toj vlasti i da je postala tupi instrument u regulisanju odnosa unutar DS. Ina?e, u potpunosti se slažem sa vama da su nam kritike i javne polemike potrebne, bez obzira na to da li se bliže izbori ili ne.

Zašto se LDP problemima u funkcionisanju vojvo?anske autnomije nije bavio u protekle ?etiri godine?
Nije ta?no da je LDP u periodu izme?u izbora zaboravio na autonomiju, ali su više pažnje privla?ili oni koji su je napadali, a sve u pokušaju da je diskredituju. S druge strane, nije LDP upravljao Vojvodinom, nego DS i LSV, pa odgovornost za neuspehe treba da snose oni, a ne LDP. Za razliku od njih, LDP-u je stalo da autonomija pre svega bude funkcionalan koncept. LDP ne prihvata ni da je Beograd univerzalno opravdanje za sve. Ako pare odlaze u Beograd, bit ?e da je problem i u Novom Sadu. Ako je autonomija fasada, zašto pristajete na ulogu marionete? Ako je politika pogrešna, zašto glumite advokata takve politike? Ako je gra?anima loše, zašto je vama tako dobro? Bit ?e, dakle, da nisu u pitanju interesi autonomije, nego neki drugi.
S obzirom na zamerke koje LDP ima prema DS-u i LSV-u u Vojvodini, mislite li da ?e to biti problem za eventulane postizborne koalicije u pokrajini?
Mislim da vladaju?a koalicija u Vojvodini ne?e biti mogu?a bez LDP-a. Sa LDP-om u koaliciji partneri ?e morati da shvate da je vlast odgovornost, da data obe?anja obavezuju, da se ra?unaju samo rezultati, a ne blagoglagoljivost i kafanske dosetke. Potrebna nam je efikasna i politika sa rezultatima, a nisu nam potrebna opravdanja, prebacivanje  krivice i bežanje od odgovornosti. Lako je popeti se uz stepenice Skupštine Vojvodine, ali je teško si?i niz te stepenice visoko uzdignuta ?ela. Potreban nam je, dakle, preokret i pitanje je da li su budu?i partneri LDP-a na preokret spremni. Ako jesu, ima?e u LDP-u važnog partnera. Vojvodini je potrebna autonomija, ali ne autonomija pretvorena u sinekure, partijska namirivanja i zbrinjavanja zaslužnih aktivista. Vojvodini nije potrebna ni autonomija pretvorena u kitnjastu frazu koja je namenjena uhu EU, nego autonomija koja Vojvodinu ?ini sastavnim delom EU. Vojvodina je deo Srbije, ali se po mnogo ?emu od Srbije razlikuje. Ona ?ini gotovo ?etvrtinu teritorije i u njoj živi skoro tre?ina stanovništva Srbije, i prosto je nezamislivo da je Vojvodina lišena uticaja na kreiranje srbijanske politike. Potreban nam je preokret, jer ?e u suprotnom Vojvodina nastaviti da trune pretvorena u ubogu severnu srpsku pokrajinu, u kojoj se distribuira siromaštvo, mitovi, bu?ave ideje i bu?av hleb.
Dosadašnja obe?anja koja su gra?ani Vojvodine slušali na izborima uglavnom nisu ispunjena. Da li ?e se to i kako po vama odraziti na rezultate predstoje?ih pokrajinskih izbora?
Ta?no. Obe?anja koja su data, nisu ispunjena. Pred izbore se ?esto daju nerealna obe?anja. Videli smo i nekoliko puta smo se u to uverili da neki politi?ki akteri bezo?no lažu, ali i da te laži na izborima „prolaze“. Lakovernost ima svoju cenu i ja se nadam da ?e na ovim izborima gra?ani pokazati ve?i stepen racionalnosti, nego na prethodnim. Ako podrška u slu?aju DS i LSV bude manja, a ne vidim razloga da tako ne bude, onda ?e to biti zaslužena kazna za data, ali izneverena obe?anja. Želim tako?e da naglasim da i lako data obe?anja naprednjaka o milionima evra koje ?e ubaciti u Vojvodinu treba podvrgnutio kriteriju odgovornosti. To je najbanalniji populizam koji veoma ?esto usepva. A za eventualni uspeh naprednjaka koji u suštini ništa ne nude odgovornost ?e snositi sami Vojvo?ani.
Svetlana Ratkov

Podelite ovu stranicu!