DSVM: Prednost personalnoj autonomiji

08 Sep 2008

U celini podržavamo dokument sa zajedni?kom koncepcijom tri vojvo?anske ma?arske stranke o autonomiji, ali se u pol…

U celini podržavamo dokument sa zajedni?kom koncepcijom tri vojvo?anske ma?arske stranke o autonomiji, ali se u politi?koj borbi zalažemo pre svega za ma?arsku autonomiju koja ne zahteva teritorijalno razgrani?enje, odnosno za personalnu autonomiju – saopštila je Demokratska stranka vojvo?anskih Ma?ara. DSVM navodi, tako?e, da zajedni?ki dokument o autonomiji u najve?oj meri govori upravo o ovoj formi autonomije i da sa njom u vezi ta stranka isti?e i princip srazmerne parlamentarne zastupljenosti i, povezano sa ovim, zna?aj izrade spiska ma?arskih bira?a, kao dela opšteg bira?kog spiska.
Demokratska stranka vojvo?anskih Ma?ara i nadalje podržava napore Saveza vojvo?anskih Ma?ara za vra?anje upravnog okruga sa ma?arskom ve?inom i ne protivi se pretenzijama u odnosu prema teritorijalnoj autonomiji koju zastupa Demokratska zajednica vojvo?anskih Ma?ara, ali ta stranka odbija nastojanje medija na srpskom jeziku da zahtev za teritorijalnom autonomijom pripišu u prvom redu Demokratskoj stranci Vojvo?anskih Ma?ara – poru?ila je stranka Andraša Agoštona u saopštenju.

www.vajdasagma.info

Podelite ovu stranicu!