DS: Izmene zakona o BIA nastavak stvaranja Vučićeve tajne policije

31 Aug 2017

"BIA nije stranačko obezbeđenje Srpske napredne stranke"

Demokratska stranka (DS) ocenila je danas da su izmene i dopune Zakona o Bezbednosno informativnoj agenciji (BIA), koje su na predlog Vlade Srbije ušle u hitnu skupštinsku proceduru, “nastavak politizacije BIA i stvaranja Vu?i?eve tajne policije pod Gaši?evom kontrolom”.

Navode?i da BIA “nije strana?ko obezbe?enje Srpske napredne stranke”, DS je u saopštenju ocenio da direktor te agencije Bratislav Gaši? “ne sme ni u kom slu?aju da zapošljava kandidate bez konkursa i pretvara BIA u strana?ku policiju”.

“Agencija u obavljanju poslova iz svoje nadležnosti ne sme ni na jedan na?in da ostvaruje interese bilo koje politi?ke stranke. BIA mora biti apoliti?na, a konkursi javni i transparentni, sa naglaskom na stru?nost i profesionalnost, bez ikakvih uticaja politi?kih stranaka”, piše u saopštenju.

DS je najavio da ?e predložiti amandmane u Skupštini Srbije koji ?e imati za cilj da spre?e direktora BIA da li?no zapošljava “i degradira bezbednosni aparat u zemlji”.

“Direktor BIA ne sme da bude u poziciji da vodi rad agencije, nadgleda operacije, izra?uje unutrašnju organizaciju i sistematizaciju i na kraju da zapošljava kandidate bez konkursa. Vlada mora da donosi odluku o ure?enju i sistematizaciji radnih mesta u BIA a konkurs za zapošljavanje mora da bude obavezan jer je to jedini na?in da se zloupotrebe prilikom zapošljavanja svedu na najmanju mogu?u meru”, navodi se u saopštenju.

Izmene i dopune Zakona o bezbednosno informativnoj agenciji (BIA) kojima je previ?eno da akt o sistematizaciji i ure?enju radnih mesta donosi direktor BIA uz prethodnu saglasnost Vlade Srbije, stigle su u proceduru Skupštine Srbije.

Tim izmenama predvi?eno da se aktom koji donosi direktor BIA, utvr?uju organizacione jedinice, poslovi koji se u njima obavljaju, na?in rukovo?enja, ovlaš?enja i odgovornosti rukovodilaca, unutrašnja kontrola i interna revizija.

Nova stranka: Izmene Zakona u BIA formalizovanje partijske tajne policije

Nova stranka ocenila je danas da se predloženim izmena Zakona o Bezbednosno informativnoj agenciji (BIA) javno formalizuje partijska tajna policija i najavila da ?e se poslanici te stranke u Skupštini Srbije boriti protiv toga.

U saopštenju se navodi da se sva ovlaš?enja u upravljanju BIA predaju direktoru agencije i da ?e bezbednosne provere i na?in odre?ivanja tajnosti podataka biti svedeni na njegovu li?nu volju, što je suprotno Ustavu i zakonima.

“Nova stranka upozorava da se ozakonjenjem takve koncentracije mo?i u rukama jednog vrši najgrublji atak na ustavni poredak Srbije. Ujedno, Agencija gubi pravo da se naziva bezbednosnom, jer bezbednost svih gra?ana prinosi kao žrtvu (Aleksandar) Vu?i?evom oltaru bestijalnosti i želje za svemo?i”, navodi se u saopštenju.

U saopštenju se navodi da se sva ovlaš?enja biti predata direktoru agencije, odnosno, u ovom slu?aju Bratislavu Gaši?u ?ija je jedina referenca, prema oceni Nove, “slepa poslušnost Aleksandru Vu?i?u”.

“Vu?i? ?e preko svog poslušnika mo?i da bez konkursa zapošljava u BIA, kontroliše, nagra?uje, kažnjava zaposlene, odlu?uje koji podaci nisu tajna… Vu?i? dobija svoju li?nu tajnu policiju, a uz preuzetu komandu nad vojskom i priliku da u svakom smislu militarizuje svoje udruženje koje naziva Srpskom naprednom strankom”, navodi se u saopštenju.

(Beta)

Podelite ovu stranicu!