DRI POTVRDIO NAVODE VOICE-a: Državnim novcem opremali privatnu industrijsku zonu u Malom Iđošu

24 Mar 2016

O sumnjivim ugovorima odlučiće Više javno tužilaštvo

Državna revizorska institucija (DRI) potvrdila je ono o ?emu je VOICE pisao još u februaru prošle godine: industrijska zona u opštini Mali I?oš u poslednjih desetak godina u više navrata je opremana novcem iz razli?itih državnih fondova, iako se zvani?no nalazi u privatnom vlasništvu. Epilog: DRI je Višem javnom tužilaštvu u Novom Sadu dostavio informacije i dokaze o sumnjivim radnjama ?elnika opštine Mali I?oš sa privatnim holdingom. Sada se ?eka potez tužilaštva.

VOICE je tada pisao da je model za opremanje privatne industrijske zone bespovratnim državnim novcem lokalna samouprava patentirala u saradnji sa Aleksanderom Samonigom, biznismenom iz Austrije, još 2004. godine. Tada je osnovano javno-privatno preduze?e Smol steps (Smol steps d.o.o.) u kojem je odnos kapitala 90 prema 10 odsto u korist austrijskog biznismena. Lokalna vlast je novcem iz državnih fondova infrastrukturno opremala privatnu industrijsku zonu, a potom vlasniku privatnog preduze?a platila znatnu sumu za ekproprijaciju.

VOICE je podsetio da je Zakon o javno-privatnom partnerstvu donet 2011. godine, odnosno sedam godina nakon po?etka saradnje Malog I?oša i Smol steps holding i naveo izjavu Poverenika za informacije od javnog zna?aja Rodoljuba Šabi?a, koji je rekao da bi registar javnih ugovora trebalo da bude zasnovan na na?elima zaštite javnog interesa i transparentnosti.

DRI je dostavio tužilaštvu informacije i dokaze o sumnjivim radnjama ?elnika opštine Mali I?oš sa privatnim holdingom. VOICE je u okviru istraživanja obelodanio i sadržaj dva ugovora od 6. avgusta 2007. godine. U jednom danu, opština je od privatnog preduze?a prvo kupila, a potom istom preduze?u isto zemljište izdala pod zakup od 99 godina. Povod za neobi?nu transakciju bila je namera da lokalna samouprava u korist opremanja industrijske zone u vlasništvu privatnog holdinga konkuriše za državna sredstva kod tadašnjeg Nacionalnog investicionog plana (NIP).

“Na osnovu podataka do kojih smo došli i koje smo utvrdili u toku sprovo?enja revizije kod subjekta revizije opštine Mali I?oš, stekli smo uverenje da je potrebno obavestiti nadležne državne organe o postupanju u vezi sa ugovorima koji su predmet vašeg interesovanja”, navodi se u odgovoru DRI na pitanje VOICE.

VOICE se Državnoj revizorskoj instituciji obratio nakon uvida u “Izveštaj o reviziji konsolidovanih finansijskih izveštaja Završnog ra?una budžeta i pravilnosti poslovanja Opštine Mali I?oš za 2014. godinu”. Izveštaj, izme?u ostalog, sadrži niz uo?enih nepravilnosti, a o kojima je pisao VOICE, o poslovnim odnosima u vezi sa industrijskom zonom u Feketi?u izme?u opštinskih ?elnika iz Saveza vojvo?anskih Ma?ara i privatnog partnera Aleksandera Samoniga, državljanina Austrije koji je u Srbiji osnovao mrežu preduze?a. Da podsetimo, opština Mali I?oš osnovala je još 2004. godine sa Aleksanderom Samonigom Smol steps doo za upravljanje industrijskim parkom u Feketi?u. Iako manjinski partner sa svega 10 odsto vlasništva u kapitalu, opština Mali I?oš je neposredno finansirala ili konkurisala za državna sredstva za infrastrukturno opremanje privatnog industrijskog parka u Feketi?u.

Stvarno zemljište i fiktivne transakcije

U posebnom odeljku izveštaja „Industrijska zona u Malom I?ošu“, Državni revizor navodi da je ugovorom o kupoprodaji 6. avgusta 2007. godine izme?u prodavca Smol steps holding i opštine Mali I?oš, lokalna samouprava pribavila zemljište ukupne površine 4 ha 84 a 62 m2. Ugovorena cena iznosi jedan evro po kvadratnom metru, odnosno ukupno 48.464 evra. Iako se u ?lanu 7 ugovora navodi da prodavac Smol steps holding potvr?uje da je primio ugovoreni iznos naknade za kupovinu predmetne nepokretnosti. Kako je VOICE ve? pisao, i u samom ugovoru se navodi da je obaveza kupca, odnosno opštine Mali I?oš, da „podnese zahtev Nacionalnom investicionom Planu cilju pribavljanja sredstava predvi?enih za izgradnju infrastrukture“, kao i „da ?e ugovor biti automatski poništen ukoliko opština ne dobije sredstva od NIP“. U slu?aju da opština ne dobije sredstva, dužna je da vrati predmetnu nepokretnost Smol steps holdingu bez naknade. Odmah potom, zaklju?en je i ugovor o dugoro?nom zakupu zemljišta sa Smol steps holdingom ?iji je predmet zakup zemljišta na 99 godina. Predmet ugovora bilo je isto zemljište. Smol steps holding se obavezao da ?e na ime zakupnine za svaku godinu platiti iznos koji se pomnožen sa 99 godina volšebno poklopio sa iznosom iz kupoprodajnog ugovora- 48.464 evra. U U ugovoru se navodi da je zakupodavac ovaj iznos isplatio „u celosti odmah po potpisivanju“. Oba ugovora sa vlasnikom Smol steps holdinga Aleksanderom Samonigom, državljaninom Austrije, potpisao je Ištvan Si?i (SVM), tadašnji predsednik opštine. Državnom revizoru nisu dostavljeni dokazi da je opština Mali I?oš isplatila sredstva Smol steps holdingu, niti da je izvršena uplata 99-godišnjeg zakupa, piše u izveštaju DRI.

mali idjos dri infografica

Da su ugovori, kako je VOICE pisao, fiktivno sklopljeni u cilju dobijanja novca iz NIP-a za opremanje privatne industrijske zone, tako?e potvr?uje izveštaj državnog revizora. “2009. godine opština Mali I?oš zaklju?ila je sporazum o naknadi za eksproprisanu nepokretnost sa Smol steps holding doo iz Novog Sada. Me?u površinama za koje je Smol steps holding primio naknadu našle su se i dve parcele ukupne površine od nešto više od 50 ara koje su, prema ugovoru iz 2007. godine, postale opštinsko vlasništvo. Kako je VOICE pisao, opština Mali I?oš je iz republi?kog budžeta 2009. godine dobila sredstva za troškove eksproprijacije radi infrastrukturnog opremanja privatne industrijske zone. Najve?a površina od preko 11 hektara, za koju je ispla?ena naknada za eksproprijaciju, bila je u vlasništvu Smol steps holding. “Prema izjašnjenju odgovornih lica, navedene parcele nalaze se u industrijskoj zoni pored autoputa u površini od 1.000 hektara koja je podeljena u šest zona. Navedenim sporazumom obuhva?ene su i parcele koje su bile predmet kupoprodaje i izdavanja u zakup“, navodi se u izveštaju DRI.

Ukupna suma koja je iz državnog budžeta Smol Steps holdingu ispla?ena za eksproprijaciju iznosila je, prema utvr?enoj ceni metra kvadratnog, najmanje 70.000 evra, gotovo dvostruko više od upisanog kapitala stranog investitora pri osnivanju doo Smol steps.

Šta je još utvrdila revizija?

U izveštaju DRI napominje se da u toku postupka revizije, državnom revizoru nisu dostavljeni slede?i podaci:
• odluke na osnovu kojih je opština prvo kupila a potom izdala u 99-godišnji zakup iste parcele po istvoetnoj ceni radi dobijanja državnog novca za opremanje privatnog zemljišta.
• podaci koliko je opština uložila sredstava u opremanje industrijske zone
• dokazi da li je opština u?estvovala u radu doo Smol steps, zajedni?kog preduze?a opštine Mali I?oš i privatnog partnera Smol steps holding Aleksandera Samoniga

U izveštaju se tako?e napominje da:
• javnosti nije omogu?en uvid u službeni list opštine u kome je objavljen sporazum o strateškom interesu i ugovor o osnivanju zajedni?kog Smol steps holdinga. Dokument koji sadrži ugovor koji su od 31. maja 2004. potpisali Pal Karolj (SVM), tadašnji predsednik SO Mali I?oš i Aleksander Samonig, dostavljen je državnom revizoru na zahtev.
• U konsolidovanom ra?unu opština Mali I?oš nije prikazala vrednost kapitala u visini od 177 hiljada dinara u preduze?u doo Smol steps.
• Opština Mali I?oš nije pokrenula postupak prinudne naplate prema Smol steps holdingu koji, zaklju?no sa 2014. godinom, nije izmirio porez na imovinu u visini od 967 hiljada dinara. „Sa dužnikom Smol steps holding opština je 2004. godine osnovala preduze?e Smol steps za upravljanje industrijskim parkom“, napominje se u izveštaju DRI.

Ina?e, zahtevi za pristup informacijama od javnog zna?aja koje je, po?etkom prošle godine, VOICE upu?ivao na adresu lokalne samouprave u vezi sa poslovnim odnosima maloi?oških ?elnika iz redova SVM i Aleksandera Samoniga – naišli su na zid ?utanja koji je “popustio” tek nakon intervencije Poverenika. O politi?kim potezima i privatnim poslovima funkcionera iz SVM, neprekidnih u?esnika u lokalnoj vlasti od 2000. godine, jednako su ?utali i ?ute svi njihovi koalicioni partneri od DS, SPS, G17 plus do aktuelnog parnera SNS. Da gotovo deceniju kasnije, upravo inicijator ideje o opštinsko-privatnom partnerstvu obra?uje oranice u privatnoj industrijskoj zoni opremanoj državnim novcem, potvrdio je kona?no sam Pal Karolj. Napominju?i da „ne ore on li?no, ve? njegovi sinovi“, Pal Karolj je rekao da „ne vidi u ?emu je problem“.

“Kako bi državni organi utvrdili eventualne nezakonitosti iz njihove nadležnosti, to smo i u?inili dostavljanjem pisane informacije sa dokazima Višem javnom tužilaštvu u Novom Sadu”, saopšteno je iz Državne revizorske indstitucije. VOICE se zahtevom za pristup informacijama od javnog zna?aja obratio Višem javnom tužilaštvu i o?ekuje odgovore.

Ranka Ivanoska (VOICE) 

voice_logo

Podelite ovu stranicu!