DRI: Opština Ada nenamenski potrošila oko 53 miliona dinara

28 Mar 2017

VOICE: Opština plaćala studiranje pojedinih opštinskih funkcionera, nezakonito zaposlila devet bivših pomoćnika predsednika opštine

Opština Ada potrošila je iz budžeta za 2015. godinu najmanje 52,8 miliona dinara mimo zakona i drugih propisa, utvrdila je prilikom kontrole Državna revizorska institucija (DRI).

Pored ostalog, DRI je otkrio da je Opština Ada nezakonito trošila novac prilikom pla?anja visokoškolskih studija zaposlenima u opštini i isplata stimulacija ve?ini opštinskih funkcionera, a mimo zakona je zaposleno devet bivših pomo?nika predsednika opštine.

U izveštaju DRI navodi se da je Opštinska uprava Ada nenamenski potrošila 7,85 miliona dinara. Zaposlenima u opštini je uplatila 4,7 miliona dinara za stimulacije, dok je 3,15 miliona dinara izdvojeno za plate devet nekadašnjih pomo?nika predsednika opštine kojima je istekao mandat i koji su u me?uvremenu zaposleni na neodre?eno vreme u opštini, bez dobijene saglasnosti nadležnog republi?kog organa.

U postupku revizije DRI je utvrdio da je zaposlenima u Opštinskoj upravi i Skupštini opštine, na osnovu akta predsednika opštine Zoltana Bilickog, iz budžeta ispla?eno 4,7 miliona dinara na ime stimulacija. Time je postupljeno suprotno Zakonu o budžetu Srbije za 2015. godinu i Zakonu o budžetskom sistemu. Pojedinim zaposlenima ispla?ivane su stimulacije u visini od ?ak 90 odsto plate, piše u izveštaju DRI.

To je u?injeno tako što je predsednik opštine svakog meseca dostavljao „Predlog za stimulaciju izabranih i postavljenih lica u opštinskoj upravi opštine Ada“.  Stimulacije su ispla?ivane tokom 10 meseci u 2015. godini (osim za martovsku i junsku platu). Ipak, nakon postupka revizije, opština Ada je obustavila isplatu ovih stimulacija za zaposlene, izabrana i postavljena lica.

Plata Zoltana Bilickog u 2014. godini iznosila je oko 83.500 dinara. Prema javnosti dostupnim podacima, njegov zamenik imao je platu od 82.500 dinara, a predsednik Skupštine opštine zara?ivao je 43.150 dinara. ?lanovi Opštinskog ve?a primali su oko 30.000 dinara mese?no, a pomo?nici predsednika opštine 53.400 dinara, navodi se na sajtu Opštine Ada.

Mimo zakona zaposleno devet pomo?nika predsednika opštine

centar adaDRI je u postupku revizije utvrdio da je tokom 2015. Opštinska uprava Ada na neodre?eno vreme zaposlila devet osoba koje su ranije bile pomo?nici predsednika opštine, a da prethodno nije tražena saglasnost nadležnog organa za zapošljavanje na neodre?eno vreme. Opština je bila obavezna da pre zapošljavanja ovih ljudi zatraži mišljenje posebne komisije Vlade Srbije, ali to nije u?inila, ?ime je prekršeno više zakona.

Opština Ada je, uskladu sa Zakonom o na?inu odre?ivanja maksimalnog broj zaposlenih u javnom sektoru (koji je stupio na snagu 9. decembra 2015. godine)  i Odlukom o maksimalnom broju zaposlenih na neodre?eno vreme u sistemu državnih organa, javnih službi, službi AP Vojvodine i sistemu lokalne samouprave, utvrdila broj od 188 zaposlenih na neodre?eno vreme u sistemu opštine. Zapošljavanjem devet dotadašnjih pomo?nika predsednika opštine taj broj je probijen za devet osoba.

Tokom 2015. pomo?nici predsednika opštine zaposleni su na mesto šefa odeljenja za li?ni status gra?ana, šefa odeljenja za poslove pravne zaštite, šefa odeljenja za lokalnu poresku, poverenika za izbeglice i migracije opštine i menadžera za budžet. Preostali bivši pomo?nici Bilickog zaposleni su na poslovima urbaniste, ra?unopolaga?a, prosvetnog inspektora i službenika za administrativno-tehni?ke poslove na li?nim stanjima gra?ana. Sve to je poreske obveznike u periodu od njihovog zasnivanja radnog odnosa na neodre?eno vreme do kraja 2015. koštalo 3,15 miliona dinara.

Kršenjem Odluke o maksimalnom broju zaposlenih predvi?ena je kazna za odgovorna lice od 120.000 do 150.000 dinara ukoliko se usude na nova zapošljavanja. Ostala je nepoznanica da li je neko u Opštini Ada zbog ovoga sankcionisan. DRI je u izveštaju naveo da je zapošljavanje devet pomo?nika predsednika opštine ura?eno i suprotno Uredbi o postupku za pribavljanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava, a prekršen je i Zakon o budžetskom sistemu. Tako?e, primanjem u radni odnos u državnom organu bez objavljivanja oglasa Opština Ada je, smatraju u DRI, prekršila Zakon o radnim odnosima u državnim organima.

Bilicki odobrio da se zaposlenima pla?a studiranje 

Zoltan Bilicki YouTube

Zoltan Bilicki

DRI je prilikom kontrole budžeta Opštine Ada utvrdio da je predsednik opštine Zoltan Bilicki, na molbu nekoliko zaposlenih opštinskih funkcionera, doneo odluku da se iz opštinskog budžeta pla?a njihovo studiranje u visokoškolskim ustanovama. Opština Ada je u posmatranom periodu izdvojila ukupno 1,2 miliona dinara za finansiranje studija zaposlenima u Opštinskoj upravi.

Na inicijativu Zoltna Bilickog doneta je Odluka o dodeli nov?ane pomo?i za školovanje zaposlenih. Na osnovu nje tokom 2015. pla?ene su školarine za šest zaposlenih, ?ija se imena ne navode u izveštaju. Isplatom 1,2 miliona dinara za školovanje zaposlenih DRI je utvrdio da su oni “ostvarili primanja koja se po svojoj prirodi mogu tretirati kao nagrade i bonusi”, što je suprotno Zakonu o budžetu Srbije za 2015. godinu i Zakonu o budžetskom sistemu.

Zbog rizika od daljeg finansiranja zaposlenih suprotno propisima, DRI je preporu?io odgovornim licima opštine Ada da ubudu?e ne pla?aju školarine zaposlenima bez postojanja zakonskog osnova. U izveštaju se ne navodi da li se sa tom praksom prestalo.

Nevladinim organizacijama sredstva dodeljivana bez konkursa

Opština Ada je tokom 2015. nevladinim organizacijama i ostalim udruženjima gra?ana dodelila 9,9 miliona dinara. DRI je prilikom kontrole utvrdio da 24 udruženja, koja su dobila 4,2 miliona dinara, nisu dostavila izveštaj o utrošku sredstava, dok je 3,3 miliona dinara raspodeljeno udruženjima koja nisu ni u?estvovala na javnom konkursu.

Na osnovu zahteva za slobodan pristup informacijama od javnog zna?aja iz Opštinske uprave Ada redakciji VOICE-a dostavljene su kopije ve?eg broja izveštaja civilnih organizacija o utrošenim sredstvima.

Pliva?ki klub „Delfin“ dobio je novac za organizovanje pliva?kog mitinga, a iz njihovog izveštaja ne može se zaklju?iti koliko im je sredstava odobreno jer su opštini dostavili samo kopije ra?una, pretežno iz trgovinskih objekata, ukupne vrednosti oko 200.000 dinara. Uz slatkiše i sokove na ra?unima su preovladavala alkoholna pi?a, a jedan ra?un odnosi se na kupovinu 43 boce vina „šardone“ po ceni od 17.200 dinara!? „Delfin“ je svoje troškove opravdao i ra?unima za štampanje majica, kupovinu trofeja, preno?ište takmi?ara i ra?unima za putne troškove ukupne vrednosti oko 200.000 dinara.

Opština Ada platila je i održavanje takmi?enje u maratonskom plivanju, koje je tako?e organizovao PK „Delfin“. Ni ovaj finansijski izveštaj nije otkrio koliko im je para iz budžeta preneseno, ve? samo otkriva na šta su potrošene. Pored ra?una iz trgovinskih radnji i ugostiteljskih objekata, PK Delfin je troškove za pliva?ki maraton pravdao i ra?unima za kotizacije takmi?ara, ?lanarine u savezima i kupovinu gerbera u cve?ari (12.000 dinara). Ukupno je opravdano oko 150.000 dinara.

Vatrogasni savez Ade u svojim izveštajima pravdao je troškove za obezbe?enje protivgradne zaštite tokom 2015. godine. U podnetoj dokumentaciji se vidi da je svakog meseca ispla?ivana zarada za osam osoba i nabavka protivgradne opreme u iznosu od oko 370.000 dinara. Nikakavi drugi detalji nisu izneti, te se ne može zaklju?iti koliko je Opština Ada prebacila sredstava Vatrogasnom savezu. Dopis sa pravdanjem troškova za protivgradnu zaštitu Vatrogasni savez dostavljao je opštini za maj, jun, jul, avgust, septembar i oktobar. Ukupan iznos opravdanih sredstava dostigao je oko dva miliona dinara za nabakvu opreme i plate za osam osoba. Opština Ada je Vatrogasnom društvu uplatila dodatnih 200.000 dinara za program preventive zaštite od požara, plate i troškove poslovanja.

Motociklisti?ki klub „Kobra“ dobio je od opštine 1,1 milion dinara za „14. Motosusret 2015“. Najviše para potrošili su na usluge, ali nisu naveli koje. Konji?ki klub „Halas Jožef“ dobio je 140.000 za organizovanje Selja?ke olimpijade i još pola miliona dinara za oragnizovanje konji?ke manifestacije, ali utrošak srerdstava uopšte nije opravdan.

Udruženje za zaštitu životne sredine dobilo je 340.000 dinara za sa?enje sadnica i sakupljanje sme?a, bez pravdanja utrošenih sredstava. Sredstva je dobilo i Dobrovoljno vatrogasno društvo Mol za troškove poslovanja u 2015. godini u iznosu od 100.000 dinara.

NovacNeka udruženja dostavila su izveštaje na nestandardnim obrascima, poput Udruženja za školski sport koje je potrošilo 280.000 dinara za organizaciju besplatne školice sporta. Za tri udruženja ostala je potpuna nepoznanica koliko su novaca dobili iz budžeta Ade za 2015. godinu. Udruženje gra?ana „Duga“, Klub odgajiva?a golubova pismonoša „Šampion“ i Radio klub „Hertz“ samo su obavestili opštinu da je dobijeni novac potrošen bez dostave finansijske dokumentacije (link Herc).

Opština Ada je dodelila i 2,7 miliona dinara ostalim neprofitnim institucijama. Na osnovu javnog konkursa raspodeljena su sredstva u iznosu od 1,5 miliona dinara. DRI je utvrdio da je preneto 571.000 dinara Udruženju kampera Vojvodine Ada i 100.000 dinara Udruženju Farmer Ada, iako nisu u?estvovali na konkursu ve? su im preneta sredstva na osnovu zaklju?ka Opštinskog ve?a opštine Ada (link Farmer). DRI je utvrdio i da su preneta sredstva skupštinama stanara u iznosu od 397.000 dinara i Sindikalnoj organizaciji Sloga u iznosu od 20.000, a da ne postoji zakonski osnov za ovu vrstu rashoda. Time je Opština Ada prekršila Zakon o udruženjima i Zakon o budžetskom sistemu.

Opština Ada izbegavala postupke javnih nabavki

Opština Ada je tokom 2015. Isplatila iz budžeta 3,8 miliona dinara bez sprovedenog postupka javne nabavke, utvrdila je revizija DRI. Na taj na?in pla?eno je 441.000 dinara za usluge osiguranja DDOR Novi Sad; 720.000 dinara za usluge prevoza koje su koristila udruženja gra?ana, javna preduze?a, deca i gra?ani za u?eš?e na raznim doga?ajima; 666.000 dinara za tretiranje krpelja i larvi komaraca i 598.00 dinara za nabavku tehni?ke dokumentacije poja?anog održavanja raskrsnice.

DRI je utvrdio i da je Opština Ada isplatila 20,8 miliona dinara bez validne dokumentacije kod više korisnika. Oko 3,7 miliona potrošeno je za usluge ure?enja i održavanja ?isto?e na javnim površinama, a da potvrda o završenim radovima nije potpisana od lica koje potvr?uje da je usluga izvršena, 475.000 potrošeno je za ?iš?enje deponije sme?a, a 475.000 dinara za ure?enje atarskih puteva, i to bez dokumenata kojim se potvr?uje da su radovi izvršeni.

DRI je zamerio opštini Ada što je tokom 2015. odobrila Javnom preduze?u „Adice“ 6,3 miliona dinara na ime teku?ih subvencija, iako prethodno nije usvojila Poseban program za koriš?enje subvencija iz budžeta, što je protivno Zakonu o javnim preduze?ima i Zakonu o budžetskom sistemu. Tako?e, Opština je isplatila 16 miliona dinara Domu zdravlja Ada bez zaklju?enog ugovora kojim se ure?uje finansiranje mera za sprovo?enje zdravstvene zaštite gra?ana na teritoriji opštine.

DRI je u svoj izveštaju naveo da su iz budžeta opštine u 2015. finansirani kapitalni projekti koji te godine uopšte nisu bili u planu. To se odnosi na izgradnju zaobilaznice u Molu sa kružnom raskrsnicom i izgradnju kružne raskrsnice u Adi, u ukupnom iznosu od 12,3 miliona dinara. Time je Opština Ada, smatra DRI u svom nalazu, prekršila Zakon o budžetskom sistemu.

Darko Šper (VOICE) 

voice_logo

 

Podelite ovu stranicu!