DRI: FTN i Poljoprivredni nezakonito isplaćivali veće plate

03 Dec 2014

Jedan zaposleni na FTN-u na službenim putovanjima u zemlji proveo je 222, od ukupno mogućih 261 radnih dana u 2013. godini i po osnovu dnevnica dobio 2,13 miliona dinara

Državna revizorska institucija (DRI) objavila je danas izveštaje o pravilnosti poslovanja u 2013. godini Fakulteta tehni?kih nauka u Novom Sadu i Poljoprivrednog fakulteta u Beogradu, u kojima je navedeno da su najve?e nepravilnosti u isplatama zarada, koriš?enju službenih vozila i javnim naavkama.

Fakultet tehni?kih nauka za plate u 2013. godini dao je 148,4 miliona dinara više nego što je propisano.

Taj fakultet je, navodi DRI, bez pravnog osnova ?lanovima Saveta za ?lanstva i prisustva sednicama isplatio naknade od 825.000 dinara.

Zaposlenima je obra?unato i ispla?eno uve?anje plate za sate prekovremenog rada od 35 odsto, za rad na praznike 150 odsto i za rad no?u 35 odsto, što nije u skladu sa propisima.

Me?u glavnim nepravilnostima, koje je DRI pronašla, je i to što je Fakultet tehni?kih nauka isplatio dodatak za minuli rad u procentu 0,5 umesto 0,4, kako je propisano, i na taj na?in, za plate imao dodatni rashod od 9,3 miliona dinara.

Kako se isti?e, taj fakultet je isplatio naknade za upotrebu sopstvenog vozila u iznosu od skoro 37 miliona dinara bez rešenja o odobravanju koriš?enja u službene svrhe i dokaza da je automobil koriš?en samo u slu?ajevima kada nije bilo mogu?e koristiti službena vozila, što nije u skladu sa Pravilnikom Fakulteta.

“Jedno lice zaposleno na Fakultetu na službenim putovanjima u zemlji provelo je 222, od ukupno mogu?ih 261 radnih dana u 2013. godini i po osnovu dnevnica za službena putovanja i naknade za koriš?enje sopstvenog vozila ostvarilo primanja u iznosu od 2,13 miliona dinara”, navodi se u izveštaju DRI.

Uz više nepravilnosti kod javnih nabavki, DRI je pronašao i da Fakultet tehni?kih nauka u budžet Srbije u 2013. godine nije vratio neutrošena sredstva u iznosu od 4,8 miliona dinara, koja mu je prenelo Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja za nau?no istraživa?ke programe i projekte.

Beogradski Poljoprivredni fakultet je mimo propisa za koriš?enje službenih vozila potrošio oko 17,2 miliona dinara i sproveo javne nabavke u vrednosti 109,4 miliona dinara.

Taj fakultet u poslovnim knjigama nije evidentirao poljoprivredno zemljište površine oko 78 heltara, koje je dobio na koriš?enje.

Sutrotno propisima ispla?ene su povišice plata zaposlenih na Poljoprivrednom fakultetu u iznosu od oko milion dinara, otpremnine za odlazak u penziju u iznosu od 2,2 milion dinara i honorari u vrednosti 15,2 miliona dinara.

(Beta)

Podelite ovu stranicu!