DRAGOSLAV DEDOVIĆ: Srbija d.o.o.

28 Jul 2012

U Srbiji se temeljno promenio odnos moći, ali uprkos tome, za građane će skoro sve da ostane po starom, komentariše Dragoslav Dedović, urednik Redakcije DW na srpskom jeziku. U sastavu nove vlade ima i istorijske pravde

Nova Vlada ima krajnje uzak manevarski prostor. Ona ?e najpre vežbati izbegavanje katastrofe. Država je skoro bankrotirala, plate i penzije iz budžeta nisu obezbe?ene ni za naredni mesec, nezaposlenost, posrnula privreda, vladavina partokratijske elite u kombinaciji sa tajkunima iz sene, siromaštvo, bela kuga i – sveprisutna korupcija. To je miljenik Zapada, Boris Tadi? ostavio u nasle?e posle osam godina vlasti. Njegova je zasluga i vra?anje Socijalista sa margine politi?ke scene – Da?i? se 2008. ponudio po prividno niskoj ceni kao neko ko ?e da obezbedi Demokratama ve?inu, a time i vlast. Sada može da se konstatuje da je „istorijsko pomirenje“ Demokrata i Socijalista – bez lustracije, raš?iš?avanja starih ra?una i sa ignorisanjem pitanja odgovornosti za nacionalnu katastrofu devedesetih – sada Tadi?u isporu?eno kao politi?ki bumerang. Me?utim, novom premijeru, dovitljivom Ivici Da?i?u, ne?e pomo?i svaljivanje krivice na prethodnike kada se zna da je i on u?estvovao u toj vlasti. On ?e po svemu sude?i najpre morati da se još više zaduži, ako ne želi da njegov mandat bude upam?en kao gr?ka tragedija.

Da?i?evi partneri

U Skupštini Da?i? može da ra?una na solidnu ve?inu. Njegov tim se doduše sastoji i od nekoliko bivših šovinista, koji su, nadajmo se, sa godinama postali mudriji. Tu su i neki prebezi iz bivše Vlade, a tu je i poneka živopisna figura, dobro poznata po kabaretisti?kim istupima za skupštinskom govornicom. Ipak, sudbina ove Vlade zavisi od balansa mo?i izme?u Da?i?a i Nikoli?evog najja?eg igra?a, Vu?i?a. Svi znamo da je on kao ministar informisanja devedesetih bitno gušio medijske slobode, a sada mu je poverena jedna cela vojska, doduše mala, ali naoružana. Znamo i da on od pre neku godinu rado istupa proevropski. Ništa od povratka u devedesete. Mnogo je verovatnije da ?e Vu?i?eva vojska ipak da nastavi povremene zajedni?ke vežbe sa jedinicama NATO-a i da nikada ne?e da dobije nare?enje da se vrati na Kosovo. Što je ipak dobra vest za zemlju.

Uo?i razliku

Spoljnopoliti?ki su i nova opozicija i nova vlast još od donošenja Ustava postigli saglasnost: Srbija ?e da postane deo Evropske unije, a Kosovo ?e da ostane srce Srbije. To pokazuje da su razlike izme?u najve?e stranke na vlasti, Naprednjaka, i najve?e opozicione stranke, Demokrata, skoro nevidljive. Te dve stranke su sli?ne i po tome što su se udaljile od polazišta svojih osniva?a. Demokrate je još ?in?i? uveo u socijaldemokratsku porodicu evropskih stranaka, ali današnji protagonisti re?ju i delom više li?e na neoliberalne zagovornike ?istog kapitalisti?kog duha. Klju?ni ljudi Naprednjaka su svesrpsku ideju, koju su doskora militantno zastupali, zamenili socijalnim populizmom, a prizivanje Rusije prizivanjem Evrope.

Evropa vs Kosovo

Tako strateški cilj dodavanja srpske zvezdice na zastavu Evropske unije ima dvotre?insku ve?inu u parlamentu. Kritike ?e se ?uti sa klupa oko ?edomira Jovanovi?a, jer evropeizacija ne ide baš prebrzo, no, teško da ?e to ubrzati celi proces. A ljudi okupljeni oko Koštunice delova?e pomalo staromodno kada budu psovali Evropsku uniju koja kao otima Kosovo. Ivica Da?i? nije uzalud prevalio put od izuzetnog studenta Politi?kih nauka, preko Miloševi?evog portparola, Tadi?evog ministra do premijerske fotelje. Dakle, on nije naivan, pa vrlo dobro zna, da ?e dva krupna cilja – EU i Kosovo pre ili kasnije do?i u koliziju. On se nada makar simboli?nim ustupcima Zapada i Prištine, kako bi mogao da opravda eventualni dogovor, pa ?ak i indirektno priznanje državnosti Kosova.

Istorijska pravda

U regionu svi pažljivo posmatraju šta ?e promena vlasti u Srbiji doneti sa sobom. Naro?ito ?e Sarajevo i Zagreb najpre sumnji?avo do?ekati deklarativnu volju za pomirenjem, koja ?e, uprkos jezi?kim akrobacijama tipa „zlo?in ali ne genocid“, ipak stizati i iz ovog zvani?nog Beograda. Tomislav Nikoli? se doduše odrekao Radikala, ali ne i deonica u firmi koja štampa Šešelju knjige – d.o.o „Velika Srbija“. Možda se zaista radi o folkloristi?kim ostacima politike koja je napuštena. Ali, o?igledno „Velika Srbija“ posluje dobro kad predsednik ne?e da se odrekne svog u?eš?a.

Za razliku od nje, d.o.o Srbija se nalazi u žalosnom stanju. Sude?i po prvom premijerovom programskom nastupu, postupak sanacije bi mogao da bude mukotrpan.

U taj posao oporavka Srbije svakako spada supstancijalno pomirenje u regiji. Ono nije mogu?e bez jasnih dokaza da su projekti kao što je Velika Srbija, stvar prošlost, jer su zbog njega preveliku cenu platili i Srbija i okolne zemlje. Ima neke istorijske pravde u tome, da ?e upravo nekadašnjim vatrenim pobornicima tog projekta, Nikoli?u, Vu?i?u, Da?i?u, pripasti ?ast da tu istinu jasno i glasno saopšte narodu.

(Deutsche Welle)

Podelite ovu stranicu!