DRAGAN GMIZIĆ: Poverenje se teško stiče, a lako gubi

07 May 2016

Otvoreno pismo članovima UO RTV Vojvodine

Poštovani, pošto od momenta vaše odluke o smeni programskog direktora i imenovanju novog vršioca te dužnosti, kruže razli?ite teorije o tom doga?aju, ovim putem vas pozivam da javno istupite i zainteresovanoj javnosti obrazložite odluku o smeni programskog direktora Slobodana Arežine i imenovanju Slavice Suboti? Braun na mesto vršioca dužnosti te funkcije. Mislim da je jasno i konkretno obrazloženje vaše odluke od prvorazrednog zna?aja za o?uvanje ste?enog poverenja javnosti u RTV Vojvodine.

Želim da vas podsetim da su pre ta?no pet godina (prole?e 2011.) po?ele kadrovske promene na RTV Vojvodine, a vrlo brzo posle toga usledili su i prvi programski rezultati. Dobro se se?am kako je za samo nekoliko meseci do tada zapuštena, neugledna i duboko provincijalna medijska ku?a po?ela da se menja. Od samog po?etka bilo je jasno da se, za razliku od prethodnih “promena”, ovaj put menjao programski sadržaj, a ne njegova forma. “Bliži vama” bila je poruka koju je sve ve?i broj gledalaca razumeo i prihvatao. Kada je 2013. ukinuta TV pretplata, ne mali broj ljudi bio je spreman da nastavi sa pla?anjem pod uslovom da novac odlazi na ra?un RTV a ne RTS-a. Se?ate li se toga? Pitam vas – koliko državnih institucija (svesno upotrebljavam tu odrednicu, jer se u javnosti RTV tako i percepira) ima tu vrstu poverenja? Odmah ?u vam odgovoriti – vrlo malo. Svaki dan mnogobrojni voditelji, novinari, snimatelji, montažeri, lektori, realizatori, rasvetljiva?i, organizatori, tonci, reditelji, tehni?ari, šminkeri, voza?i, producenti, asistenti,…. ali i direktori (!) svojim radom dokazivali su da je promena suštinska i da je RTV, za razliku od prethodnih vremena, sada zaista bliži svojim gledaocima. Na osnovu vaših biografija (?etvorica ekonomista, dva advokata, politikolog, kompozitor, profesor i master umetnik) bi?u slobodan da vam otkrijem svetu tajnu medija – poverenje gledalaca mnogo je važnije od same gledanosti. Ne verujete? Predlažem vam da umesto što se pozivate na naru?ene i više puta osporavane rejtinge gledanosti pitate gra?ane kome veruju – RTV-u ili Pinku? Urednicima Dnevnika u 17h ili urednicima TV Happy? “O radiju” ili PLAY radiju? Internet stranici RTV-a ili Informeru? Državnom poslu ili Farmi? Znam koliko se ugled teško sticao. Da li ste svesni koliko je lako narušiti ste?eno poverenje? Odluka koju ste doneli otvara brojne sumnje u vaše namere, ali i kompetentnost, zato je neophodno da zaposlenima, ali i javnosti date odgovor na nekoliko pitanja.

Da li želite da zadržite dosadašnji programski koncept? Ukoliko je odgovor potvrdan, obavezni ste da odgovorite kako to mislite da uradite sa ljudima koji su se tome otvoreno i žestoko protivili? Ukoliko pak želite da promenite programski koncept, obavezni ste da jasno obrazložite šta želite da promenite i zašto?

Me?utim, pitanje svih pitanja jeste vaša samostalnost u donošenju odluka. Javnost mora biti uverena da samostalno donosite svoje odluke jer to sada nije slu?aj.

Nadam se da se slažete da bi odgovori na postavljena pitanja pomogli u rešavanju brojnih dilema koje se svode na potvr?ivanje vaše kompetencije, ali i samostalnosti. Bez neophodnih uverenja, najljubaznije vas molim da donesete jedinu samostalnu i kompetentnu odluku – podnesite ostavke!

Dok ?ekam vaš odgovor, srda?no vas pozdravljam.

(autor je urednik na RTV-u)

Podelite ovu stranicu!