Dovedena u pitanje stabilnost međunacionalnih odnosa u Vojvodini

21 Oct 2014

"To je problem koji je rezultat raspadanja našeg društva"

Pokrajinski savet za bezbednost ocenio je danas da je napadima na objekte u vlasništvu Albanaca na podru?ju Vojvodine dovedena u pitanje stabilnost me?unacionalnih i me?ukonfesionalnih odnosa u toj pokrajini.

Pokrajinski savet za bezbednost je na sednici najoštrije osudio vandalske napade i apelovao na nadležne institucije da preduzmu energi?ne i efikasne mere za rasvetljavanje svih okolnosti incidenata, pronalaženju po?inilaca i njihovo izvo?enje pred lice pravde.

“Osnovano sumnjamo da su dela u?injena sa namerom izazivanja nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti, te ako se to dokaže, tako ih treba i tretirati i procesuirati. Insistiramo na iznalaženju oštrog institucionalnog odgovora na nasilje i huliganstvo”, navodi se u zaklju?cima Pokrajinskog saveta za bezbednost.

To telo, koje je sastavljeno od predstavnika Skupštine i Vlade Vojvodine, MUP-a i Pokrajinskog ombudsmana, izrazilo je zabrinutost zbog ?injenice da su u velikom broju slu?ajeva po?inioci tih nedela maloletnici.

“Pokrajinski savet za bezbednost i ovom prilikom apeluje na roditelje, pedagoge, na sve, na društvo u celini da se povede više ra?una o deci, kako bi se stalo na put sve izraženijoj maloletni?koj delikvenciji”, piše u zaklju?cima.

Taj savet je pozvao medije da poštuju svoju odgovornost koju treba da imaju u smislu objektivnog, blagovremenog izveštavanja i neophodnosti stvaranja javnog mnjenja.

Direktor policije Milorad Veljovi? rekao je na sednici saveta da incidenti nisu samo problem koji treba da rešava policija, ve? treba obratiti pažnju na uzroke tih pojava.

Predsednik Skupštine Vojvodine Ištvan Pastor rekao je da bi bilo pogrešno “da se pravimo da smo iznena?eni”, jer je maloletnickco nasilje postalo veoma ?esta pojava.

“To je problem koji je rezultat raspadanja našeg društva i svega onoga što nam se doga?alo u prethodne dve decenije. To nije politi?ki, nego sociološki problem, jer je došlo do devalvacije tradicionalnih vrednosti kao što su osnovno ku?no vaspitanje, poštovanje starijeg, neprikosnovenost ?oveka i imovine”, kazao je Pastor.

Pokrajinska zaštitnica gra?ana Aniko Muškinja Hajnrih kazala je da se u školama mora raditi na prevenciji nasilja.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!