Dogovoren organizirani transfer izbjeglica “balkanskom rutom”

19 Feb 2016

Kvote nisu određene, jer će one na kraju ovisiti o političkim odlukama Njemačke, odnosno Austrije

Policije pet zemalja “balkanske rute” dogovorile su zajedni?ko postupanje prema izbjeglicama – od profilacije i registracije na gr?ko-makedonskoj granici do kontroliranog prijevoza do Austrije. Hrvatske nevladine udruge prosvjedovale su pred hotelom u kojem se sastanak održavao traže?i više solidarnosti sa sirijskim i drugim izbjeglicama.

Od ?etvrtka (18. velja?e) kre?e zajedni?ka profilacija, registracija i organizirani prijevoz migranata od makedonsko-gr?ke granice do Austrije, dogovorili su ravnatelji policija Makedonije, Srbije, Hrvatske, Slovenije i Austrije.

“Svaka ?e država na svom teritoriju garantirati da se nitko više ne može priklju?iti toj grupaciji emigranata koji su registrirani dolje u ?ev?eliji. Tako ?e i?i do Preševa, u Preševu ?e preuzeti policija Srbije, kontrolirano ih dovoziti do Šida gdje ?e ih preuzimati hrvatska policija i kontrolirano prevoziti do Dobove. Slovenska policija ih kontrolirano dalje prevozi prema Šentilju i onda ?e austrijska policija izdvojiti one migrante koji traže azil u Austriji, a ostali idu dalje prema Njema?koj”, kaže Vlado Domini?, ravnatelj hrvatske Policije.

Cilj je da se sve obavi što bezbolnije. Kvote nisu odre?ene, jer ?e one na kraju ovisiti o politi?kim odlukama Njema?ke, odnosno Austrije.

Što se mogu?eg povrata emigranata iz države u državu ti?e, to ?e biti tema na sljede?em sastanku, ali Domini? je iznio zajedni?ki stav da do toga ne bi trebalo ni dolaziti ako se obavi dobra profilacija na gr?ko-makedonskoj granici.

U ovaj operativni dogovor pet zemalja “balkanske rute” uklju?it ?e se i Bugarsku i Albaniju, kaže Domini?.

“Jer kada se ?vrsto zatvori makedonsko-gr?ka granica, može do?i do priljeva migranata prema Bugarskoj, odnosno Albaniji. Dogovorili smo i da pošaljemo ljude koji ?e pomo?i u radu kolegama u Makedoniji na profilaciji i registraciji izbjeglica, poslat ?emo ljude iz svih ovih zemalja na zaštitu ‘zelene granice’ izme?u Gr?ke i Makedonije. Ovo što smo se danas dogovorili stupa na snagu sa današnjim danom”, navodi Vlado Domini?.

Kriterij da se dopusti ulazak u Makedoniju i dalje “balkanskom rutom” jest da se dolazi iz ratom zahva?enog podru?ja, ali to ne zna?i ni da ?e svi sirijski izbjeglice mo?i u?i, nego samo oni iz ratom zahva?enih podru?ja. Zajedni?ki je stav da “hot-spotovi” za izbjeglice budu Gr?ka i Turska, poru?uju šefovi policija “balkanske rute”.

Pred hotelom u središtu Zagreba u kojem je održan sastanak, prosvjedovali su aktivisti za ljudska prava, protive?i se dodatnom pooštravanju kriterija za ulazak u Europsku uniju, ?ime se urušava europski sustav azila i onemogu?uje onima koji su u potrebi da u Europi traže i dobiju zaštitu.

“Ovakvim raspravama se zapravo poti?e nezakonita migracija, one se ne suzbija! Ljude se sve više kriminalizira, sve više se ugrožava ljudske živote i to mora prestati”, isti?e Emina Bužniki? iz inicijative “Dobrodošli”.

(Enis Zebi?, Slobodna Evropa)

Podelite ovu stranicu!