Dodeljena priznanja u oblasti ravnopravnosti polova

11 Dec 2014

Priznanje je dodeljeno Tatjani Đurić Kuzmanović i Akademiji ženskog preduzetništva

Potpredsednik Pokrajinske vlade Miroslav Vasin uru?io je danas Godišnje priznanje u oblasti ravnopravnosti polova za 2013. godinu, u  kategoriji pojedinac i pojedinka, kao i u kategoriji organizacije.

Priznanje je dodeljeno prof. dr Tatjani ?uri? Kuzmanovi? iz Novog Sada i Akademiji ženskog preduzetništva iz Ba?kog Petrovca.

Vasin je, pozdravljaju?i skup, istakao da je borba za unapre?enje rodne ravnopravnosti veoma zna?ajna i da je Vojvodina nosilac tih aktivnosti i rodona?elnik svih pozitivnih dela. On je dodao da Vojvodina pokušava u celoj zemlji da podstakne ono što je pozitivno i evropsko.

Potpredsednik Pokrajinske vlade je podsetio i na slu?ajeve porodi?no-zasnovanog nasilja nad ženama i nasilja u parnterskim odnosima.

“Potrebno je ukazati na  ?injenicu koliko je zna?ajna borba za unapre?enje položaja žene i koliko je tragi?na sudbina one žene koja je žrtva nasilja. Zato je doprinos svih onih koji ovo prepoznaju i bore se protiv ovoga danas toliko dragocen”, poru?io je Vasin.

Uslov za nominaciju za priznanje bio je kontinuirani doprinos razvoju demokratskih procesa u društvu i postignuti zna?ajni rezultati u ostvarivanju jednakih mogu?nosti za žene i muškarce u svim oblastima.

U obrazloženju se objašnjava da je Tatjana ?uri? Kuzmanovi? profesorka ekonomije na Visokoj poslovnoj školi strukovnih studija u Novom Sadu, gde predaje predmete iz Nacionalne ekonomije, Poslovnog okruženja, Poslovanja sa EU i Upravljanja porodi?nim poslovima. Kako se navodi, njeni istraživa?ki interesi uklju?uju feministi?ku razvojnu ekonomiju, rodno programsko budžetiranje, rod i globalizaciju i temu korporativne društvene odgovornosti. Doktorirala je na temi Politike privrednog razvoja na Ekonomskom fakultetu u Beogradu, a specijalizirala je Feministi?ku razvojnu ekonomiju na Institutu društvenih studija u Hagu.

Dodaje se i da je predavala Feministi?ku ekonomiju na postdiplomskim studijama na Univerzitetu u Novom Sadu i Be?u, potom na školama rodnih studija u Baru, Banja Luci, Isto?nom Sarajevu, kao i na alternativnim ženskim programima u Srbiji i Crnoj Gori. Kao rodna ekonomska ekspertkinja, isti?e se, bila je saradnica u timu za izradu Nacionalnog plana akcije za žene za Srbiju, te saradnica u pisanju svih IPA sektorskih planskih dokumenata. U?estvovala je u više me?unarodnih istraživanja o rodnim aspektima ekonomske stvarnosti i o razvojnom iskustvu Srbije i autorka je velikog broja publikacija u oblasti feministi?ke razvojne ekonomije i rodnog budžetiranja, navodi se u obrazloženju.

11122014 Vasin 01_600x400U njemu se objašnjava da je Akademija ženskog preduzetništva jedna od prvih nevladinih organizacija koja je svoje aktivnosti usmerila na ekonomsko osnaživanje žena. U okviru programa, koje sprovodi Akademija ženskog preduzetništva naglasak je stavljen na edukaciju i obuke žena za uspešno vo?enje poslovanja u postoje?im društveno-ekonomskim uslovima, ?ime direktno doprinose ekonomskoj nezavisnosti žena i smanjivanju rodnih nejednakosti u sferi ekonomije.

Akademija ženskog preduzetništva dala je i zna?ajan doprinos na planu lokalnog ekonomskog razvoja, a u okviru svojih aktivnosti edukovala je više od 1.200 žena u oblasti menadžmenta, pravnog i finansijskog aspekta poslovanja, pisanja biznis planova, pisanja i upravljanja projektima.

Godišnje priznanje u oblasti ravnopravnosti polova dodeljuje se od 2003. godine sa ciljem podizanja svesti o ravnopravnosti polova i pove?anja vidljivosti rada pojedinaca i pojedinki, kao i organizacija na polju emancipacije žena u Vojvodini.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!