Dobra komunikacija sa Hrvatskom oko IPA projekata

08 Sep 2015

IPA u ukupnoj vrednosti od preko 40 miliona evra

Pokrajinski sekretar za me?uregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu Branislav Bugarski izjavio je danas da komunikacija sa Hrvatskom oko budu?e IPA prekograni?ne saradnje 2014-2020. deluje kao veoma konstruktivan dijalog.

Bugarski je kazao da je, nakon analize programa iz 2007-2013. godine, ova saradnja proširena sa obe strane i uklju?uje ?etiri županije u Hrvatskoj i pet okruga u Srbiji, preneo je Biro za informisanje Pokrajinske vlade.

Prema njegovim re?ima, za Vojvodinu je klju?no da radi na izgradnji finansijskih kapaciteta i kapaciteta administracije, kako bi bili sposobni za sopstveno u?eš?e u EU projektima.

Bugarski je dodao da se od svih programa prekograni?ne saradnje može o?ekivati i zna?ajan doprinos u zapošljavanju gra?ana.

Evropska komisija odobrila je Intereg IPA Program prekograni?ne saradnje Hrvatska – Srbija, za period 2014-2020, u ukupnoj vrednosti od preko 40 miliona evra.

Program obuhvata teritoriju pet okruga u Srbiji: Severnoba?ki, Zapadnoba?ki, Južnoba?ki, Sremski i Ma?vanski okrug, i ?etiri županije u Hrvatskoj: Osje?ko-baranjsku, Vukovarsko-sremsku, Brodsko-posavsku i Požeško-slavonsku.

Sredstva su namenjena obema državama kako bi zajedni?ki radile na podizanju kvaliteta javnih socijalnih i zdravstvenih usluga, na pove?anom koriš?enju održivih resursa i prekograni?nom pra?enju ekoloških rizika.

Tako?e, raspodeljeni novac bi?e iskoriš?en i na unapre?enje kapaciteta i saradnje dveju država u okviru turisti?ke delatnosti, kao i za poboljšanje regionalne konkurentnosti kroz ja?anje veza izme?u preduze?a i istraživa?kih institucija.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!