Do Rumunije na dva autoputa

23 Sep 2008

Vojvodina

 Vojvodina premrežena infrastrukturnim planovima

Predsednik Pokrajinskog izvršnog ve?a dr Bojan Pajti? najavio je prekju?e projekat izgradnje poluautoputa kroz Vojvodinu od mesta Me?a na granici s Rumunijom do Rume, odnosno autoputa Zagreb – Beograd, preko Zrenjanina i Novog Sada , kroz tunel preko Fruške gore, ?ime bi se omogu?ilo spajanje dva putna koridora – Koridora 10 kroz Srbiju i koridora 4 kroz Rumuniju, koji je od rumunsko-srpske granice udaljen 39 kilometara.

Iako za novi vojvo?anski poluautoput postoji samo elaborat, za nekoliko saobra?ajnica kroz Pokrajinu ve? su ura?eni generalni projekti, po nalogu Ministarstva za infrastrukturu još u prošlom mandatu . Još ranije planirana je izgradnja banatske magistrale od grani?nog prelaza ?ala preko ?oke, Kikinde, Zrenjanina, Pan?eva i Kovina prema Negotinu, zatim saobra?ajnice od Novog Sada preko tunela ispod Fruške gore do Rume prema Šapcu i Loznici, te autoputa od Beograda do Banatskog Novog Sela u dužini od 42 kilometra, koji bi bio deo autoputa do Vršca, odnosno, granice s Rumunijom.

Ovaj putni pravac pripada mreži glavnih evropskih puteva i deo je putnog pravca E-70, koji se prostire od krajnjeg zapada Španije i ide preko Francuske, Italije, Hrvatske, Srbije i Rumunije do Varne u Bugarskoj i dalje od Samsuna u Turskoj obalom Crnog mora sve do Potija u Gruziji. Kako kaže Goran Šenica, odgovorni projektant beogradskog Instituta, u putnoj mreži Srbije ova deonica ima višestruki zna?aj, jer predstavlja glavnu putnu vezu Srbije i Rumunije. Predvi?ena je izgradnja potpuno novog autoputskog koridora, koji bi u svakom smeru imao po dve saobra?ajne i jednu zaustavnu traku, a išao bi od Bubanj Potoka preko Leštana, izme?u Star?eva i Pan?eva do Banatskog Novog Sela i dalje prema Vršcu.

Ukoliko se ostane pri dosadašnjim planovima i gotovi projekti u koje je uloženo i vremena i novaca ne završe u ladicama, to zna?i da bi Srbija prihvatanjem i ovog predloga izgradnje nove saobra?ajnice do Me?e, koji je dobio podršku Nacionalnog saveta za infrastrukturu, u perspektivi imala dva autoputa od granice s Rumunijom do Temišvara: od Vršca i od Me?e. Direktor Zavoda za projektovanje puteva Dragutina Kalezi?a izjavio je za naš list da je najviše vremena utrošeno na prikupljanje planske dokumentacije za prostor kojim put prolazi. Za izradu saobra?ajnice kroz Frušku goru bilo je neophodno da se prikupi kompletna planska dokumentacija Novog Sada, generalni urbanisti?ki plan, detaljni urbanisti?ki plan, Prostorni plan Fruške gore, kao i generalni planovi Iriga, Rume, Šapca, Loznice.

Ah, ti investitori

Izgradnja ove popre?ne magistrale, koja ne isklju?uje izgradnju vertikale od ?ale do Pan?eva planirana je još u pregovorima s bivšom Republi?kom vladom u okviru odštetnog zahteva za koncesiju Horgoš – Požega. Kako od te koncesije, o?ito, nema ništa, izgradnja koja se procenjuje na oko 270 miliona evra ?eka?e zainteresovane finansijere.

(Dnevnik)

Podelite ovu stranicu!