Dnevnik ne sme propasti!

16 Jun 2010

Sedam godina nakon privatizacije, "Dnevnik" je u situaciji da većinski vlasnik, iako nije ispunio sve obaveze koje je preuzeo Ugovorom, želi da napusti medijsko tržište u Srbiji

NDNV poziva nadležne organe da u?ine sve da pomognu listu “Dnevnik” da opstane, nakon najave medijskog koncerna WAZ, ve?inskog vlasnika preduze?a “Dnevnik Vojvodina pres”, da ?e napustiti tržište Srbije.
Podse?amo da je “Dnevnik” dnevni list na srpskom jeziku sa najdužom tradicijom u pokrajini i da je od neprocenjivog zna?aja ne samo u informativnom, ve? i u društvenom i kulturološkom smislu.
NDNV izražava bojazan zbog kolega zaposlenih u “Dnevniku”, koji bi u novonastalim okolnostima mogli da ostanu bez posla ili bez plata, ?ime bi se dodatno pove?ala ionako veoma teška egzistencijalna situacija vojvo?anskih novinara.
“Dnevnik” je danas, sedam godina nakon privatizacije, doveden u situaciju da ve?inski vlasnik, iako prema informacijama kojima raspolažemo nije ispunio sve obaveze koje je preuzeo Ugovorom, želi da napusti medijsko tržište u Srbiji.  Zbog toga se pitamo ko ?e i na koji na?in snositi odgovornost za neispunjavanje obaveza.
Tražimo, tako?e, da se ispita ta?nost informacija o dugovanjima “Dnevnik Vojvodina presa”, ko i kada ih je napravio i koliko ta?no ona iznose. Smatramo da je ovom listu potreban agilan i moderan menadžment, koji ?e uspeti da ga pozicionira na medijskom tržištu Vojvodine i Srbije i da ga vrati na staze uspeha na kojima je nekada list bio.
(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!