Diskriminatorske stipendije

15 Aug 2011

Poverenica za ravnopravnost procenila da je Konkurs Nacionalnog saveta Mađara o stipendijama diskriminišući

Konkurs Nacionalnog saveta ma?arske nacionalne manjine o visokoškolskim stipendijama diskriminiše po više kriterijuma – ocenila je poverenica za zaštitu ravnopravnosti Nevena Petruši? povodom pritužbe koju je nadavno uputila Demokratska zajednica vojvo?anskih Ma?ara. U preporukama poverenice od Nacionalnog saveta Ma?ara zatraženo je brisanje spornih odredbi u pravilniku o bodovanju kandidata za dobijanje stipendije.

Pomo?nica poverenice za zaštitu ravnopravnosti Kosana Beker obrazložila je za „Ma?ar so“ da su tim konkursom, odnosno sistemom bodovanja diskriminisani oni kandidati koji se upisuju na visokološkolsku insituciju koja nije državna. Nadalje, prema njenim re?ima, drugu grupu diskriminisanih ?ine deca roditelja sa diplomama, budu?i da bi Nacionalni savet Ma?ara dao više bodova onim kandidatima ?iji roditelji nisu završili višu školu ili fakultet. Tako?e, oni kandidati koji se nisu upisali u poseban bira?ki spisak ma?arske nacionalne manjine tako?e su žrtve diskriminacije. – U odnosu na maloletnike po ovom pitanju, u konkursu se nalazi i posebna odredba prema kojoj oni treba da daju izjavu o nameri da ?e se u budu?nosti upisati na poseban bira?ki spisak Ma?ara. Ukoliko to u?ine, onda dobijaju više bodova nego oni koji ne daju izjavu o nameri – pojasnila je još Kosana Beker. Kona?no, dodala je ona, diskriminisani su i oni kandidati za stipendije koji su imali mogu?nost da srednjoškolsko obrazovanje na ma?arskom jeziku završe u mestu stanovanja, jer prema formulaciji Nacionalnog saveta Ma?ara, ukoliko je kandidat srednjoškolsko obrazovanje na ma?arskom jeziku završio na teritoriji druge lokalne samouprave, a ne u mestu svog stanovanja, onda dobija 10 bodova, a ukoliko se mesto stanovanja i školovanja na srednjem stupnju poklapaju, u tom slu?aju dobija pet bodova.

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti zatražila je od Nacionalnog saveta Ma?ara da iz svoje odluke o studentskim stipendijama ukloni diskriminatorske odredbe i pozvala ga da ubudu?e ne donosi odluke koje su u suprotnosti sa odredbama Zakona o zabrani diskriminacije. Prema re?ima Kosane Beker, na?in na koji ?e greške na koje je ukazano biti ispravljene – zavisi od odluke Nacionalnog saveta Ma?ara kojem je, ina?e, odre?en rok od 30 dana da postupi po preporukama poverenice.

(Ma?ar so)

Podelite ovu stranicu!