DINKO GRUHONJIĆ: Koalicija četničke šajkače i vajkrema u Vojvodini

20 Sep 2016

No, da se sad ne pravimo ludi, samo bi totalno neupućena osoba mogla reći da je iznenađena ovim potezom neuspešno lečenih radikala

Skupština Vojvodine dobila je, uz dosadašnji zvani?ni grb i zastavu, i takozvane tradicionalne simbole, koji su u stvari najobi?niji istorijski falsifikat, kojim Srpska napredna stranka (SNS) još jednom pokazuje da Vu?i? dlaku menja, ali nacionalisti?ku ?ud nikako. Namera je jasna i o?igledna: da se ponište vojvo?ansku multietni?nost i multikulturalnost i da se ova pokrajina, koju Srbija i dalje tretira kao koloniju, dodatno „posrbi“. I da se obesmisli. Jer zamislite samo koliko ?e jarbola trebati da bi se, kao što zakoni i statuti propisuju, ispred institucija izvesile državna zastava Srbije, zvani?na zastava Vojvodine i ona „tradicionalna“. Teška i namerna sprdnja.

Uzaludna su bila upozorenja istori?ara i heraldi?ara da je re? o simbolima koji nikada zvani?no nisu bili koriš?eni kao simboli Vojvodine pa kako onda, k vragu, mogu da se zovu tradicionalnim. Re? je o simbolima koji su samo jedan od nekoliko ad hoc simbola koji su koriš?eni tokom revolucionarnog srpskog pokreta 1848.–1849. godine u Vojvodini u okviru Ugarske, a koji nikada nisu ni formalno usvojeni ni bili opšteprihva?eni.

Novi „tradicionalni“ grb zapravo je grb Kneževine Srbije, koji je koriš?en od 1839. do 1882. godine, u vreme kada je sadašnja Vojvodina, koja je u sastav Srbije ušla nakon Prvog svetskog rata, bila deo Austro-ugarske monarhije. Iz ovoga proisti?e, kako su primetili istori?ari Milivoj Bešlin i Momir Samardži?, da je namera „naprednja?ke“ vlasti bila da se poništi svaka autenti?nost i samosvojnost Vojvodine, kao i njen istorijski identitet.

Logi?no se postavlja i pitanje zašto kao tradicionalne simbole nisu izabrali zastavu i grb Vojvodstva Srbije i Tamiškog Banata, koje je, kao deo Austrijske carevine, postojalo 11 godina, od 1849. do 1860. godine. Me?utim, dodali su Bešlin i Samardži?, ti stvarni simboli Vojvodstva su odražavali državu u kojoj su nastali, pa je centralni likovni prikaz – crni habsburški orao, koji se predlaga?ima ovih tzv. tradicionalnih simbola ne svi?a, te su ih pre?utali.

„Re?ju, demijurzi ove farsi?ne predstave su se ponašali kao svaki kupac u supermarketu – odabrali su ono što njihovom izmišljanju tradicije najviše odgovara. A to je falsifikovanje i izrugivanje prošlosti“, naveli su Bešlin i Samardži?.

Ovi groteskni simboli, naravno, odmah su izvrnuti ruglu pa su se na društvenim mrežama pojavile karikaturalne verzije zastave i grba koji predstavljaju kombinaciju ?etni?ke šajka?e i popularnog ma?arskog namaza „vajkrem“. To je ilustracija ?injenice da je u koaliciji sa Vu?i?evim SNS-om u Skupštini Vojvodine i Savez vojvo?anskih Ma?ara (SVM), najja?a stranka te nacionalne manjine u Vojvodini.

No, da se sad ne pravimo ludi, samo bi totalno neupu?ena osoba mogla re?i da je iznena?ena ovim potezom neuspešno le?enih radikala, koji su se u me?uvremenu presvukli u „naprednja?ke“ odore. Ve? sama ?injenica da je Vu?i? za gubernatora Vojvodine izabrao ni manje ni više nego Igora Mirovi?a, govori dovoljno sama za sebe.

Za neupu?ene, re? je o osobi koja je devedesetih godina prošlog veka ostala upam?ena u kolektivnoj memoriji Vojvo?ana po izjavi da ovdašnjim Ma?arima treba dati sendvi? i proterati ih iz Vojvodine. A, dodao je, Slovacima po dva sendvi?a, jer im je mati?na država udaljenija. Re? je i o osobi koja je u kolektivnom se?anju Novosa?ana ostala upam?ena po mandatu od 2004. do 2008. godine, kada je bio glavni u?esnik brojnih afera koje se mere desetinama miliona evra. Treba li re?i da ni zbog nacionalisti?kih svinjarija iz devedesetih, ni zbog finansijskih iz 21. veka nikada nije lustriran niti procesuiran. Umesto toga, Mirovi? je danas predsednik Vlade Vojvodine.

Pored ve? navedenih talenata, Mirovi? je – kako tvrdi – i pesni?ka duša, autor nekoliko zbirki poezije. To je valjda ovu tanananu dušicu kvalifikovalo da nedavno u Novom Sadu otvori, kao pokrajinski premijer, izložbu britanskog multimilionerskog umetnika Damiena Hirsta, pod nazivom „Nova religija“. Jedan cini?ni kolega skrenuo mi je pažnju da nije slu?ajno što su Mirovi? i „naprednjaci“ toliko zavoleli ovu izložbu. Ona se, naime, uklapa u njihov radikalski koncept lobanja iz ratova devedesetih godina. Setite se samo onog džipa u kojem su se iznad Sarajeva vozali ?osavi ?etni?ki vojvoda Šešelj, sa svojim tadašnjim mla?ahnim potr?kom Aleksandrom Vu?i?em i zamenikom Tomislavom Nikoli?em, monarhisti?kim ?etni?kim vojvodom koji obnaša dužnost predsednika Republike Srbije.

Jedan od prvih Mirovi?evih poteza na mestu predsednika Pokrajinske vlade bio je da Pokrajinskom sekretarijatu za kulturu i javno informisanje doda i sufiks: „…i za odnose sa verskim zajednicama“. Potom je pohitao na poklonjenje ba?kom vladiki Srpske pravoslavne crkve Mirku Bulovi?u, kome je alias Irinej. Re? je episkopu koji je u Novom Sadu poznatiji pod nadimkom Saruman, o ?oveku koji se po?etkom ratova pre 25 godina šetao i šepurio centrom Novog Sada u društvu sa Arkanom. Mirovi? je u pomenuti pokrajinski sekretarijat brže-bolje kao zamenika instalirao izvesnog doktora književnosti Nebojšu Kuzmanovi?a, osobu koja ne krije da je veliki obožavalac srpskih krvoloka kojima je su?eno ili im se još uvek sudi pred Haškim tribunalom.

Sve u svemu, od ukupno 45 opština i gradova u Vojvodini, Srpska napredna stranka u 41 ima gradona?elnika, a u još ?etiri – one u kojima u ve?ini žive Ma?ari – u vladaju?oj je koaliciji sa SVM-om i ima mesto predsednika skupštine opštine. Poslednji put takvo stanje stvari bilo je u vreme Saveza komunista Jugoslavije. Sve to jeste rezultat ?injenice da je Vu?i? najpopularniji politi?ar u Srbiji, ali ništa manje i ?injenice da on vlada prakti?no bez opozicije i da – uprkos tome – njegovi ?auši neprestano vršljaju, prete, ucenjuju i prebijaju one koji se drznu da im se na bilo koji na?in suprostave.

A ako je Mirovi? samo upola ovakav kakvim ga predstavljaju njegovi politi?ki oponenti, onda možemo samo da zamislimo kako to izgleda na nižim nivoima vlasti, u kojima sede razni kuzmanovi?i. Ili, kako je to lepo primetio kolega Teofil Pan?i?, aludiraju?i na one koji su 2012. godine odlu?ili da ne glasaju za Borisa Tadi?a i Demokratsku stranku, jer su im se – bože mili – zgadili i jer su ih razo?arali: „Nedostojno je iole ozbiljnog ?oveka baviti se javnim i politi?kim pitanjima kroz paraemotivno odnošenje s vo?ama politi?kih partija: ovaj mi se svi?a, onaj mi ne se dopada, ovaj je baš fini, onom smrdi iz usta (…) I zato, kada birate vlast na izborima, morate biti jako glupi i plitki pa misliti da zaista birate izme?u nekog (…) Vu?i?a, Tadi?a… Ne, vi birate oblik i pravac duboke države, a alternative su vam bazi?no uvek iste: možete da izaberete strukture koje su mahom punjene koliko-toliko pristojnijim, ?estitijim i prosve?enijim ljudskim materijalom, ili pak – one druge. Posledice svakako ne?e izostati”.

A kada jednom zajedno sa Vu?i?em u „duboku državu“, to jest u svaku vrstu vlasti i administracije, kapilarno u?u horde hulja i polusveta, ta se bolest ne?e lako izle?iti.

Svaka sli?nost sa upravo završenim izborima u Hrvatskoj je – da prostite – namerna.

(Lupiga.com) 

Podelite ovu stranicu!