DIMITRIJE BOAROV: Olake opaske

06 Nov 2008

Pošto

Pošto sticajem okolnosti po?injem da pratim našu štampu i sa ?isto žurnalisti?kog, teorijskog stanovišta, protekle nedelje pažnju mi je privuklo isticanje naslova „Ne treba nam vojvo?anska akademija“ nad najavom intervjua sa potpredsednikom SANU, akademikom Ljubišom Raki?em, na prvoj strani Blica.
Kada sam na 20. i 21. stranici tog broja po?eo da ?itam najavljeni intervju, u prvom trenutku mi se u?inilo da su urednici lista pogrešili pri izboru naslova, jer akademik Raki?tu iznosi neke stavove Izvršnog odbora SANU koji su možda i zna?ajniji od onoga što je istaknuto u naslovu.
Na primer, iz uvodne napomene akademika Raki?a da su „glavne odrednice delovanja Srpske akademija nauka i umetnosti na po?etku 21. veka: nau?na analiza i ocena doga?aja u društvu“ – mogao bi se izvu?i dosta atraktivan naslov: „Bi?e novih memoranduma SANU“.
No, ?itaju?i dalje intervju, razumeo sam zašto se urednik nije odlu?io za varijantu naslova koja je meni prva pala na pamet. Jer, Raki?kasnije kaže da ?e mladi ljudi koje sada SANU okuplja na svojim projektima „ocenjivati društvene pojave i stremljenja bez dnevnopolitikantskih pamfleta, ve?argumentovano, pa ih politi?ke elite ne?e koristiti za sitne i sumnjive ideološke interese“. U tom pravcu, on je još dodao da je „siguran da u budu?nosti, osim nau?ne analize i vrednovanja, ništa više ne?e nositi potpis naše akademije“. Kada sam u ?itanju ovog teksta došao do ovog mesta, pomislio sam da bi zapravo naslov intervjua s potpredsednikom SANU mogao biti suprotan mojoj prvoj ideji, pa bi, na primer, mogao da glasi: „SANU više ne?e potpisivati pamflete“ ili „Odsada samo nau?no argumentovani memorandumi“.
Nešto od mojih olakih asocijacija izgleda da je lecnulo i kolegu A. Nikoli?a, koji je razgovarao s Raki?em za pomenuti broj Blica, pa ga je gotovo ironi?no upitao da li i „Prilog javnoj raspravi o Nacrtu Statuta AP Vojvodine, koji je nedavno potpisao Izvršni odbor SANU, predstavlja temeljnu analizu i ocenu“? Raki?je na to odgovorio s nekoliko „temeljnih analiza i ocena“ koje se mogu svesti na tezu da Vojvo?anska akademija nauka i umetnosti nije potrebna, jer SANU ve?ima ogranak u Novom Sadu. Evo, uostalom, kako je to formulisao akademik Raki?: „Nema razloga da se dupliraju institucije u zemlji s istom delatnoš?u, jer je ogranak SANU u Novom Sadu i formiran zbog specifi?ne multikulturne i multinacionalne sredine kakva je u Vojvodini“. Elem, verujem da Raki?u i SANU doista nije potrebna VANU, a da li je ona potrebna Vojvodini, to Izvršni odbor SANU ne zanima, pa je protiv odluke poslanika Skupštine Vojvodine poveo parnicu pred Ustavnim sudom, valjda kao društveno odgovorno, ali i zainteresovano lice. ?ini se da je, napokon, ova ocena dala povod uredniku Blica da ceo tekst kreativno naslovi sa „Ne treba nam vojvo?anska akademija“, mada akademik Raki?to doslovno nije tako izgovorio.
Ostajem, me?utim, pri tome da sa žurnalisti?kog gledišta to nije pravi naslov ovog intervjua. Taj naslov bi bio dobar pod dve pretpostavke: da sve što je antivojvo?ansko ide kao alva kod publike ili u slu?aju kada bi Blic bio bilten Glavnog odbora Demokratske stranke, pa bi taj naslov imao snagu poruke gra?anstvu da današnja osovina vlasti u Srbiji odustaje od podrške Statutu Vojvodine, za koji je nešto ranije, u Skupštini Vojvodine, preuzela glavnu odgovornost (u tom slu?aju to bi zapravo bila glavna vest u ovom napisu).
Pošto verujem da ve?ini obi?nih ljudi u Srbiji njiva ne bi bila ve?a ako bi Vojvodini bilo gore i pošto za Srbiju ne vidim nikakvu opasnost u tome što u Vojvodini predstavnici tamošnjeg naroda žele autonomno da odlu?uju o svakom petom dinaru koji upute u budžet Srbije (što uklju?uje i pravo Skupštine Vojvodine da bude osniva?jednog nau?nog društva) – odbacujem prvu pretpostavku koja bi dala profitabilnost naslovu: „Ne treba nam vojvo?anska autonomija“. Drugu je još lakše odbaciti, pošto je Blic list u privatnom vlasništvu i di?i se na našu radost nezavisnom ure?iva?kom politikom, pa sigurno nije transmisija nikome u vrhu DS-a, koji se mogu?e koleba oko odjeka odluke o Statutu Vojvodine. Zbog toga konstatujem da nijedna od gore pomenutih pretpostavki za medijsko napumpavanje omraze prema VANU nije na mestu, pa ostajem ube?en da ni odabrani Blicov naslov nije savršen.
Ono što je u tom naslovu ipak dobro, to je što on zorno ilustruje vezu pitanja vojvo?anske autonomije (pa i vojvo?anske akademije) i gore navedenih „glavnih odrednica delovanja SANU na po?etku 21. veka“. Naime, stav da je Vojvodini dovoljan „ogranak SANU u Novom Sadu“ pripada koncepciji SANU iz dalekih „sovjetskih“ vremena, a ona se prikriva nešto manje bajatim stavom – da Srbiji nije potrebno da se „dupliraju institucije s istom delatnoš?u“, što zna?i da akedimik Raki?nedvosmisleno razume SANU kao ustanovu sa državnim (odnosno nacionalnim) nau?nim monopolom na celoj teritoriji Srbije, širom njenog državnog suvereniteta.
Naravno da niko ne može sporiti pravo, na primer, nekom akademiku da decenijama bezuspešno traga za bar jednim vi?enijim Hrvatom koji, navodno, nije antisrbin ili prikriveni ustaša i da svoja frustriraju?a saznanja iznosi u javnost, jer uvek postoji mogu?nost da se neko javi sa druga?ijom argumentacijom, ali je svaka monopolizacija prava na nau?ne dijagnoze u jednoj i jedinoj „vrhovnoj“ nau?noj ustanovi bez ikakve konkurencije – nešto drugo. Dakle, „nau?na argumentacija“ svakog akademika je jedno, a zauzimanje stavova „o stanju u društvu“ (pa i o „konkurentnim institucijama“) na Izvršnom odboru ili na Skupštini SANU je nešto drugo.
Ina?e, sintagme „dupliranje institucija“ se?amo se još iz starih socijalisti?kih centralisti?kih vremena, kada se svaka konkurencija doživljavala kao zaludno rasipanje oskudnih resursa – ali se s tim stavom ni tada nije išlo predaleko. Jer, on bi podrazumevao da Vojvodini i nije potreban novosadski Dnevnik, ve?bi joj bio dovoljan i „ogranak“ nacionalne Politike (to je, istina, ve?postignuto preko zajedni?kog vlasnika VAC-a). Ili, da Vojvodini i nije potreban fudbalski klub Vojvodina, ve?bi joj bio dovoljan „zajedni?ki ogranak“ Crvene zvezde i Partizana, itd.
Uzgred budi re?eno, inicijator za osnivanje Vojvo?anske akademije nauka i umetnosti, još pre trideset godina, bio je pesnik Vasko Popa, ?ovek koji je napisao neke od najlepših pesama srpskog jezika, a koji nije mogao da u?e u SANU – ili zbog njenih previsokih nau?nih i umetni?kih kriterijuma ili zato što je „po krvi“ bio Rumun iz Vojvodine.

(Danas)

Podelite ovu stranicu!