Deklaracija o diskriminaciji u Sandžaku

11 Sep 2011

Od međunarodnih institucija traži zaštita,a ukoliko, kako se navodi, vlast ne promeni ponašanje Bošnjaci će biti pozvani na građansku neposlušnost i proteste.

Svebošnja?ki Sabor Sandžaka, koji je pod kontrolom glavnog muftije Muamera Zukorli?a, doneo je Deklaraciju o diskriminaciji u Sandžaku.
Tom deklaracijom se od me?unarodnih institucija traži zaštita,a ukoliko, kako se navodi, vlast ne promeni ponašanje Bošnjaci ?e biti pozvani na gra?ansku neposlušnost i proteste.
Sabor je usvojio i deklaraciji o preimenovanju Sabora u Narodno ve?e Sandžaka koje, izme?u ostalog, treba da pripremi sve neophodno za otvaranje kancelarije Sandžaka u Briselu, Vašintonu, Istanbulu i Sarajevu.
U deklaraciji o diskriminaciji, ?iji je tekst dostavljen medijima, Sabor tvrdi da je diskriminacija u Sandžaku prisutna u svim sferama života.
Navodi se da je agresija na Islamsku zajednicu 2007. godine bila organizovana s cijem urušavanja osnovnog stožera opstanka Bošnjaka,a napad na islamsku veronauku je ozna?en kao neprijateljski ?in koji se sprovodi s ciljem pravoslavizacije muslimanske dece.
“Od mešihata Islamske zajednice tražimo da pristupi donošenju fetve o verskoj validnosti veronauke u postoje?im okolnostima. Delovanje nadležnih ministarstava, školskih uprava i direktora škola protiv islamske veronauke neprijateljski je ?in prema pripadnicima bošnja?kog naroda”, navodi se u Deklaraciji o diskriminaciji.
Za vakufsku (zadužbinsku) imovinu se navodi da predstavlja svetinju i osnov o?uvanja duhovnog i kulturnog identita Bošnjaka Sandžaka.
Osporavanje postojanja Bošnja?kog nacionalnog ve?a, koje je Bošnja?ka kulturna zajednica, lista ?iji je nosilac bio Zukorli?, formirala jula prošle godine, doživljava se kao program vlasti s ciljem “slabjenja i eliminacije bošnjackog utizaja i postojanja u Sandžaku”.
Sabor je, kako se navodi, opstrukciju akreditacije Internacionalnog univerziteta ?iji je, ina?e, Zurkorli? osniva?, ocenio kao vra?anje bošnja?ke dece i omladine u “mrak neznanja” s ciljem daljeg “porobljavanja pojedina?ne i kolektivne svesti”.
“Internacionalni univerzitet predstavlja glavni stub slobode i razvoja na podru?ju Sandžaka”, navodi se u deklaraciji i dodaje da je diskriminacija nad Bošnjacima kroz politiku zapošljavanja u državnim institucijama na stepenu “bezobzobzirnosti i presedana”, što predstavlja nepoželjnost bošnja?kog naroda u Srbiji.
Sabor je s toga od Bošnja?ke akademije nauke i umetnosti, koja je formirana proletos u Novom Pazaru, a ?iji je Zukorli? generalni sekretar, zatražio da pristupi izradi “programa nacionalnog opstanka bošnja?kog naroda”, poru?eno je u deklaraciji.
Sabor je doneo i Deklaraciju o preimenovanju Svebošnja?kog sabora Sandžaka u Narodno ve?e Sandžaka za ?ijeg predsednika je izabran Džemail Suljevi?.
Ve?e je, kako se navodi, najviše predstavni?ko telo gra?ana Sandžaka, koje ?e ravnopravno zastupati interese gra?ana u zemlji i inostranstvu i bi?e popunjeno ?lanovima iz reda Srba i Crnogoraca.

(agencije)

Podelite ovu stranicu!