DEJAN ILIĆ: Kinesko proleće

19 Jun 2016

U svetlu Savamale i „Beograda na vodi“, kakvo će to dobro doneti ovdašnjim građanima? Kako će se raspodeliti korist od ulaska kapitala iz Kine u Srbiju i na čiju štetu će se napraviti mesto za taj kapital?

Ne zna se ko je ve?i šaljivdžija – ministar policije koji tvrdi da „gra?ani uvek mogu da se oslone na policiju“ ili TANJUG koji tu izjavu stavlja u naslov vesti. Pri tom, za ministra je jasno da mu namera nije bila da se izruguje samome sebi, dok je za TANJUG sasvim mogu?e da je svesno ciljao na neminovni ironi?ni u?inak naslova. I ministar policije i TANJUG u izazivanju smeha kod ?italaca tako ozbiljno konkurišu predsedniku republike i opet TANJUGU: TANJUG je naime pre par dana preneo izjavu predsednika za Kineski me?unarodni radio, koju je ve?ina ovdašnjih redakcija smestila ispod naslova „Posle posete druga Si ?inpinga sve ?e procvetati“. Ovako predsednik Srbije za kineski radio: „To je kao kada posle duge zime do?e prole?e. Sve ?e da procveta posle posete druga Si ?inpinga, jer vrlo dobro znamo da ono što dogovaramo pred predsednikom Kine više niko u Kini ne može da spre?i.“

Pustimo sad to kako ovdašnji predsednik vidi mo? kineskog predsednika i kakve se sve maštarije u vezi sa tim vrte po njegovoj glavi. Zanimljivije od toga je videti na šta se odnosi „duga zima“ iz njegove izjave, pogotovo ako se u obzir uzme da ulazimo u petu godinu naprednja?ke vlasti u Srbiji. Ali ne?emo ni o „zimi“ ovde; zanima nas „prole?e“. Kakvom se „prole?u“ mogu nadati gra?ani Srbije posle doga?aja u Savamali i izjave ministra policije da gra?ani mogu da ra?unaju na policiju?

Neka se ostvari sve o ?emu fantaziraju najviši ?elnici Srbije u vezi sa posetom predsednika Kine. Neka Srbiji iz Kine stignu i investicije i nove fabrike. Neka poslovni ljudi iz Kine preuzmu i sva propala preduze?a u Srbiji, pokrenu ih i u?ine održivim. U svetlu Savamale i „Beograda na vodi“, kakvo ?e to dobro doneti ovdašnjim gra?anima? Drugim re?ima, kako ?e se raspodeliti korist od ulaska kapitala iz Kine u Srbiju i na ?iju štetu ?e se napraviti mesto za taj kapital? Ako sad pored slu?aja Savamale na sliku dodamo i kragujeva?ki FIAT ili leskova?ku JURU, pitanje se može preformulisati i ovako: gde su garancije da ?e se investitori iz Kine ponašati u skladu sa doma?im propisima, te da ?e se deo dobiti koju ostvaruju zadržavati u budžetu države, a ne u privatnim džepovima osoba bliskih doma?im vlastima?

Jeste, govorimo o vladavini prava i pravnoj državi, a Srbija nema ni jedno ni drugo. Šta god rekao ministar policije, gra?ani znaju, jedan broj njih i iz neposrednog iskustva, da se ne mogu osloniti na policiju. Pri tom, ministar policije kao da ne ?ita prepisku izme?u njegovih pot?injenih koja se doga?a ovih dana. Mogu?e je da mu je prepiska promakla jer je spremao tužbu protiv jednog ovdašnjeg nedeljnika koji ga je direktno okrivio za kršenje zakona i nasilje u Savamali. I dok taj nedeljnik samo ponavlja ?injenice koje je javnosti ve? predstavio ombudsman i iz njih izvodi logi?ne zaklju?ke, ministar policije je ombudsmana prevideo i ustremio se na novinare. Slu?ajno ili ne, u isto vreme dok on novinarima preti tužbom, sa mesta šefa beogradske Uprave kriminalisti?ke policije smenjen je Dragan Kecman. Tom smenom po?inje prepiska, na koju je minisar policije ostao nem.

Smena šefa beogradskih policajaca u medijima je odmah povezana sa rušenjima u Savamali. Sada ve? kao bivši šef, Kecman se u otvorenom pismu ogradio – kako ?emo videti, ne previše uverljivo – od takvih izvoda: „Nisam u?estvovao u slu?aju Savamala. Apsurd je da se pojave i najbezazlenije spekulacije u vezi sa tim.“ Me?utim, ve? slede?om re?enicom on je, umesto da ih otkloni, sumnje u povezanost njegove smene sa slu?ajem Savamala samo poja?ao: „Odmah nakon rušenja objekata u Hercegova?koj ulici u no?i 25. aprila, koja je ujedno bila i prva postizborna no?, insistirao sam (jedini ukazivao) na potrebu da se izvrši uvi?aj na licu mesta i da se postupi u skladu sa pravnim normama, o ?emu postoji pisani trag, službena dokumentacija koju mediji mogu dobiti na uvid.“ Sve što javnost pak vidi od insistiranja na postpanju prema pravnim normama, jeste smena šefa beogradske policije mesec i po dana posle njegovog neuspelog pokušaja da se izvrši uvi?aj u Savamali.

To, naravno, nije sve iz pisma. Kecman ?e direktno optužiti ministarstvo da preko svojih ljudi u policiji, mimo hijerarhije, uz kršenje subordinacije, osuje?uje istrage. Ovako Kecman: „Da li sam odgovoran što je moj naslednik, meni nametnuti zamenik, ?esto, mimo moje saglasnosti, a na osnovu direktive iz vrha MUP-a, vodio slu?ajeve umesto mene? Pitam se za šta je on danas nagra?en, ?inom mog razrešenja. Za koje konkretne profesionalne uspehe? Za rijaliti istragu ubistva peva?ice Jelene Krsmanovi?? Za bahato preskakanje hijerarhije, odsustvo timskog rada, amaterizam?“

Na pismo smenjenog šefa, umesto ministra policije, odgovorio je, krajnje neubedljivo, vršilac dužnosti direktora policije Vladimir Rebi?. Taj odgovor je tako loš, da se u njemu iznose argumenti koje obara ve? sam sadržaj Kecmanovog pisma. Zašto je direktor policije, a ne ministar li?no, odgovorio na konkretne optužbe iz Kecmanovog pisma direktno na ra?un samog ministarstva, ostaje nejasno ako se ima u vidu promptna ministrova reakcija na optužbe iz novinarskog teksta. U ?itavoj toj zbrci pisama i saopštenja, iz koje se lako da videti da u policiji stvari – da to tako kažemo – ne stoje najbolje, tvrdnja ministra da gra?ani uvek mogu da se oslone na policiju – pa tako recimo i gra?ani kojima su srušene ku?e u Savamali ili koji su bili žrtve maskiranih razbojnika – prestaje da bude smešna. Taj raskorak izme?u izgovorenog i realnosti treba da nas brine.

U svetlu rušenja u Savamali i njegovih posledica, možemo spekulisati o koristi koju ?e gra?ani imati od „kineskog prole?a“ u Srbiji: recimo, mo?i ?e da o trošku vlasti putuju od jednog do drugog grada u Srbiji, sa jednog na drugi (kontra)miting podrške teku?im vlastima, kako su to uradili brojni u?esnici skupa ispred zgrade RTV u Novom Sadu. Istina je, ne?e to biti baš sindikalni izleti kakvi su se nekada organizovali, ali izgleda kao da ?e to, zbog sve ve?e nemaštine, uskoro postati jedini na?in za veliki broj ljudi u Srbiji da iz svojih mesta bilo gde otputuju.

(Peš?anik)

Podelite ovu stranicu!