DANIJEL SERVER: Srbija će morati da prizna Kosovo pre nego uđe u EU

17 Feb 2013

Srbija ima dve mogućnosti, ili će ispuniti sve uslove na putu ka EU, ili će se odreći članstva u ovom bloku i opredeliti za neku drugu opciju

Postoji veliki rizik od neuspeha i nacionalisti?ke reakcije na bilo kakvo rešenje do koga se može do?i tokom pregovora Beograda i Prištine. Postoje albanski nacionalisti na Kosovu, kao i srpski nacionalisti u Srbiji koji se protive sporazumu, kaže za Radio Slobodna Evropa Danijel Server (Daniel), ekspert za Balkan i profesor me?unarodnih studija na Univerzitetu Džons Hopkins (Johns). On ipak smata da pregovori idu u dobrom pravcu i da je dosadašnjim sporazumima ostvaren ve?i napredak nego što su mnogi o?ekivali.

Server naglašava da nastavak insistiranja Srbije na suverenitetu nad Kosovom vodi destabilizaciji Balkana. Srbija ne?e biti u stanju da povrati kontrolu nad Kosovom, a, istovremeno, to je spre?ava da u?e u EU. On istovremeno naglašava da ?e Kosovo priznati i druge zemlje u meri u kojoj uspe da postane funkcionalnija država, sankcioniše organizovani kriminal i obezbedi korektan tretman manjina, uklju?uju?i i Srbe.

RSE: Da li je nakon proglašenja nezavisnosti Kosova Balkan stabilniji, kako su isticali pobornici ove opcije. Stanje u ovoj regiji je i dalje skop?ano sa raznim izazovima imaju?i u vidu da su još mnoga pitanja nerešena. Srbija je tvrdila 2008. godine da ?e nezavisnost Kosova izazvati još ve?e tenzije.

Server: Smatram da je svima jasno da bi stanje na Balkanu bilo mnogo gore da je spre?eno proglašenje nezavisnosti Kosova. Time bi oja?ale nacionalisti?ke snage unutar Kosova, kao i u Albaniji, Makedoniji i južnoj Srbiji. Postavlja se pitanje koliko je dugo moglo Kosovo biti pod me?unarodnom upravom i, iskreno govore?i, šta je moglo drugo da se uradi jer je Srbija jasno predo?ila da je zainteresovana za teritoriju Kosova, ali ne i ljude koji na njemu žive. To je nedvosmisleno pokazano prilikom održavanja referenduma o Ustavu Srbije, kada su kosovski Albanci izbrisani iz bira?kih spiskova. Da ponovim, situacija je mnogo bolja nego što bi bila da Kosovo nije proglasilo nezavisnost i mislim da je ostvaren zna?ajan napredak.

RSE: Osim ovih krupnih politi?kih pitanja suvereniteta i nezavisnosti,  postoje i svakodnevni problemi kao što su putovanje Albanaca preko teritorije Srbije. Ekonomska saradnja Kosova sa Srbijom je ograni?ena. Tako?e, ono nije uklju?eno u sve regionalne infrastrukturne projekte. Iako Beograd potencira na dijalogu, istovremeno i dalje bojkotuje skupove na kojima se pojavljuju predstavnici Kosova. Tako je Tomislav Nikoli? nedavno odbio da u?estvuje na sastanku u Crnoj Gori, na koji je pozvana i predsednica Kosova Atifete Jahjaga, da bi se kasnije sreo sa njom u Briselu.

Server: Smatram da, zapravo, Srbija ima problem da se integriše u region Balkana, a ne Kosovo. Kosovo je veoma dobro prihva?eno od svih zemalja, osim od Srbije. Ako Beograd nastavi sa praksom bojkotovanja regionalnih skupova, onda je to njegov problem a ne Kosova. Ono napreduje. Na primer, napravljen je autoput od Albanije, ta?nije od Dra?a do Prištine. Problem je što nije nastavljen ka Srbiji, do Niša. Dakle, Srbija time gubi i to postaje sve o?iglednije.

RSE: Da li ?e dijalog, koji se trenutno vodi izme?u Beograda i Prištine, voditi normalizaciji odnosa izme?u njih, tako što ?e i Srbija i Kosovo na kraju postati ?lanice EU. Ili ?e taj proces biti prespor što je skop?ano sa rizikom od daljeg produbljivanja jaza i ja?anja nacionalisti?kih snaga.

Server: Postoji veliki rizik od neuspeha i nacionalisti?ke reakcije na bilo kakvo rešenje do koga se može do?i tokom ovih pregovora. Postoje albanski nacionalisti na Kosovu, kao i srpski nacionalisti u Srbiji koji se protive sporazumu. Me?utim, smatram da pregovori idu u dobrom pravcu i da je dosadašnjim sporazumima ostvaren ve?i napredak nego što su mnogi od nas o?ekivali. Dobro je što su se sastala i dva predsednika iako se nisu složila oko nezavisnosti Kosova. Ne mogu da predvidim kada ?e Kosovo i Srbija u?initi ono što je o?igledno nužno, ta?nije da me?usobno priznaju jedni drugo i uspostave diplomatske odnose. Me?utim, uveren sam da Srbija ne može da u?e u EU dok ne reši taj problem.

RSE: Šta pod tim podrazumevate. Mislite na formalno priznanje. Predsednica komisije francuskog parlamenta za spoljne poslove izjavila je u sredu da se priznanje Kosova može pojaviti kao jedan od uslova na putu Srbije ka EU. U sli?nom tonu su i nedavne izjave predsednika Evropskog parlamenta i nema?kog ambasadora u Beogradu. Pominje se kao opcija i dve Nema?ke.

Server: Smatram da ?e Srbija morati da prizna Kosovo pre nego što u?e u EU. Treba imati na umu da od 28 ?lanica EU, 23 je priznalo Kosovo. Verovatno najmanje desetak njih ne?e prihvatiti Srbiju u svojim redovima dok ne prizna Kosovo. No, dovoljno je i da se samo jedna tom uspotivi. Na primer, besmisleno je o?ekivati da ?e nema?ki parlament ratifikovati ugovor o ?lanstvu Srbije u EU, a da ona pre toga nije rešila sva sporna pitanja sa Kosovom. Dakle, Srbija ima dve mogu?nosti, ili ?e ispuniti sve uslove na putu ka EU, ili ?e se odre?i ?lanstva u ovom bloku i opredeliti za neku drugu opciju. U svakom slu?aju, ?ista je fikcija ako bilo ko u Srbiji misli da ?e mo?i da u?e u EU, a da pri tom ne reši u potpunosti kosovsko pitanje. Što pre u Beogradu to prihvate, to ?e biti bolje.

RSE: U pojedinim slojevima društva u Srbiji uvi?a se ta realnost. Koliko ?e biti potrebno vremena da to ve?inski prihvati i politi?ka elita.

Server: Da, neki ljudi to ve? uvi?aju, mada su mi neki i u privatnom razgovoru rekli da Srbija nikada ne?e priznati Kosovo. Me?utim, kao što sam rekao, bez toga Srbija ne može u?i u EU. To ima i šire implikacije po bezbednost regiona. Ako Srbija ne odustane od teritorijalnih ambicija prema Kosovu, šta mislite kako ?e reagovati Kosovari. Kako se oni ose?aju imaju?i u vidu takve ambicije suseda koji je skoro ?etiri puta ve?i i ima relativno veliku armiju? Šta ?e biti njihov odgovor? Ovo je problem koji se ne može ostaviti po strani i ?ekati da sam po sebi nestane za 20-tak godina. Svako se zavarava ako smatra da je to mogu?e i zato je bolje da se ovaj problem rešava što pre a ne da se odlaže. Smatram da je Da?i? spreman da prihvati tu realnost, dok Nikoli? nije.

RSE: A Vu?i?. On je, zapravo, najmo?niji politi?ar u Srbiji.

Server: Ne znam kakav je njegov stav o tome.

RSE: Me?utim, Srbija o?ekuje da dobije makar nešto zauzvrat. Da?i? je nedavno govorio o nužnosti sveobuhvatnog sporazuma. Kakvo je rešenje najrealisti?nije?

Server: Najrealisti?nije je za Srbiju da o?ekuje u potpunosti primenu Ahtisarijevog plana. On omogu?ava Srbima visok stepen samouprave južno od Ibra, gde je ve? primenjen, kao i na severu gde nije. Moj savet svima onima koji tragaju za rešenjem da pažljivo pro?itaju Ahtisarijev plan, jer to što sada Srbi traže u velikoj meri je ve? predvi?eno pomenutim dokumentom. Istovremeno, Srbija ne može da o?ekuje da ?e Albanci prihvatiti njen suverenitet nad Kosovom. Taj suverenitet je suspendovan Rezolucijom UN 1244, a u me?uvremenu je to pitanje rešeno u korist nezavisnosti Kosova. Razumem da Beograd to ne prihvata, ali to je stav više od polovine ?lanica Ujedinjenih nacija. Uskoro ?e biti i pozicija tri ?etvrtine zemalja. Nastavak insistiranja Srbije na suverenitetu nad Kosovom vodi destabilizaciji Balkana. Srbija ne?e biti u stanju da povrati kontrolu nad Kosovom, a, istovremeno, to je spre?ava da u?e u EU.

RSE: Klju?na ta?ka spoticanja je sever Kosova.

Server: Rešenje je u Ahtisarijevom planu plus primena nephodnih sporazuma. I u Srbiji se sve više uvi?a da ovaj dokument sadrži mnoge elemente za rešavanja pitanja severa Kosova. Priština ne?e odustati od tog okvira. Mogu? je dogovor. Na primer, subvencije za školstvo i zdravstvo na severu Kosova bi trebalo da se prema Ahtisarijevom planu distribuiraju preko Prištine, pa su u Srbiji zabrinuti da bi kosovske vlasti mogli da blokiraju ta sredstva. To se može rešiti nekom vrstom me?unarodnih garancija. Me?utim, nije realisti?no da na severu postoji nezavisni pravosudni sistem.

RSE: Kosovo je dosada priznalo 96 zemalja. Da li ?e do 10-e godišnjice proglašenja nezavisnosti uspeti da postane ?lan UN.

Server: O?ekujem da ?e Kosovo na 10-tu godišnjicu biti ?lan Generalne skupštine UN. To iziskuje da Rusija prestane da ulaže veto u Savetu bezbednosti, kao i da Srbija ne traži od Moskve da to i dalje ?ini. Kada je re? o ostalim zemljama koje nisu priznale Kosovo, ve?ina njih jedva da i zna gde se ono nalazi. Zbog toga Kosovarima predstoji veliki posao da ubede ceo svet ko su i zašta se zalažu. Tako?e, Srbija je vodila uspešnu kampanju u cilju spre?avanja nezavisnosti Kosova.  To je diplomatsko rvanje. No, Kosovo ?e polako ali sigurno dobiti taj me?. Ne znam da li ?e to Srbija prihvatiti, ali „inat“, koji je prili?no rasprostranjena crta u njenom ponašanju, ne?e joj omogu?iti odgovaraju?e mesto u me?unarodnoj zajednici.

RSE: Me?utim, ne samo u Srbiji ve? i u pojedinim krugovima na Zapadu isti?u da Kosovo ne ?ini dovoljno u reformama, borbi protiv kriminala, poboljšanju položaja nealbanskog življa, povratku izbeglih Srba. Primer su poslednji incidenti sa uništavanjem nadgrobnih spomenika pravoslavaca na Kosovu zbog uklanjanja spomenika OVPBM u Preševu.

Server: Apsolutno se slažem. Kosovo ?e priznati i druge zemlje u meri u kojoj uspe da postane funkcionalnija država, sankcioniše organizovani kriminal, trgovinu drogom i ljudima, obezbedi korektan tretman manjina, uklju?uju?i i Srbe. Rušenje nadgrobnih spomenika Srba na Kosovu je bila apsolutna greška. Nedopustivo je bilo kakvo nasilje nad Srbima i ostalim manjinama. To je kontraproduktivno.

(Dragan Štavljanin, Slobodna Evropa)

Podelite ovu stranicu!