Najmanje međunacionalnih incidenata za poslednjih sedam godina

14 Mar 2011

Ministar unutrašnjih poslova Srbije je na sednici Pokrajinskog saveta za bezbednost rekao da je samo u odnosu na 2009. godinu broj takvih krivičnih dela smanjen za 26 odsto, odnosno da je broj međunacionalnih incidenata sa 150 umanjen na 110. On je ukazao da je interes policije da obezbedi i veću zastupljenost pripadnika nacionalnih manjina u organima vlasti, pa i MUP-u Srbije, a tome bi po njegovom mišljenju mogao doprineti i zajednički rad sa pokrajinskim organima.

U Vojvodini je prošle godine zabeležen najmanji broj me?unacionalnih incidenata za poslednjih sedam godina, izjavio je danas u Novom Sadu ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Da?i?.
Daci?h je na sednici Pokrajinskog saveta za bezbednost rekao da je samo u odnosu na 2009. godinu broj takvih krivi?nih dela smanjen za 26 odsto, odnosno da je broj me?unacionalnih incidenata sa 150 umanjen na 110.
„Svi oblici krivi?nih dela koji se odnose na nacionalnu i versku pripadnost su smanjeni, a u Vojvodini je lane zabeleženo osam napada i ?etiri tu?e. Od ukupno podnetih 110 prijava, 17 se odnosilo na širenje nacionalne, verske i rasne mržnje, a 12 dela je rasvetljeno“, rekao je Da?i?.
On je ukazao da je interes policije da obezbedi i ve?u zastupljenost pripadnika nacionalnih manjina u organima vlasti, pa i MUP-u Srbije, a tome bi po njegovom mišljenju mogao doprineti i zajedni?ki rad sa pokrajinskim organima.
Govore?i o sve ve?em broju azilanata iz Srbije, ministar policije je rekao da je od uvo?enja bezviznog režima za putovanje u zemlje Evropske unije oko 10.000 stanovnika Srbije zatražilo azil u EU, a gotovo svi oni su gra?ani romske ili albanske nacionalnosti.
„Veliki broj Roma je upravo iz Vojvodine i ovo bi trebao biti zajedni?ki zadatak za sve nas. Ovde je pitanje socijalno-ekonomskog položaja ljudi i zato molim pokrajinske organe da se uklju?e u kordinisan rad države na smanjenju takvih azilanata“, rekao je Da?i?.
On je ponovio da postoje primedbe EU upu?ene Srbiji zbog problema sa kojim se susre?u neke od zemalja ?lanica, ali da nije ta?no da se preti ukidanjem bezviznog režima sa Srbijom, iako i to kao krajnja opcija nije isklju?eno.
„Treba pri?ati sa Romima kako da ova pitanja dovedemo u normalno funkcionisanje, jer to može izazvati i lošu atmosferu u društvu što bi dovelo do pove?anja netrpeljivosti stanovništva prema Romima“, ocenio je Da?i?.
Govore?i o kriminalu u Vojvodini, Da?i? je rekao da su prošle godine otkrivene tri kriminalne grupe koje su se bavile finansijskim kriminalom, deset grupa koje su prodavale narkotike, a podnesene su i 22 krivi?ne prijave protiv 34 osobe zbog trgovine ljudima.
Utkriveno je i osam grupa koje su se bavile teškim kra?ama i razbojništvom, 86 prijava je podneseno zbog ilegalnih migracija, otkriveno je 11 slu?ajeva pranja novca vrednih 300 miliona dinara, kao i 724 slu?ajeva korupcije, što je duplo više nego 2009.
„U Vojvodini je tokom prošle godine po?injeno ukupno 30.029 krivi?nih dela, što je za 207 dela manje nego 2009. Prijavljena je 16.871 osoba, a rasvetljeno 58 odsto tih slu?ajeva, što je za pet procenata više nego pre dve godine“, rekao je Da?i?.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!